Actieve senioren maken zich zorgen over morgen: hoe de inkomenskloof overbruggen bij zorgbehoevendheid?

Vanuit zijn klantgerichtheid gaat KBC regelmatig na welke behoeften bij zijn klanten leven. Uit een recente KBC-bevraging[1] bij meer dan 1 150 Vlamingen van 55 tot 75 jaar blijkt dat ze helemaal niet beantwoorden aan het clichébeeld dat vaak van deze leeftijdsgroep wordt opgehangen. Zelf geven ze een veel dynamischere invulling aan het courante begrip “senior”. Dat neemt niet weg dat ze zich wel degelijk bewust zijn van de financiële en gezondheidsrisico’s van het ouder worden. Ze beseffen ook dat de financiering van de ouderenzorg in de nabije toekomst veel minder van de overheid zal kunnen komen. Vandaar de vraag naar verzekeringsproducten die de financiële risico’s van ouder worden kunnen opvangen. KBC Verzekeringen ontwikkelde een totaal nieuw concept om met die risico’s om te gaan. Dat concept is een Europese primeur en zou de markt voor “langlevenproducten” een boost kunnen geven.

 

 

KBC-enquête: senioren beleven hun “wonderjaren”, maar bezorgdheid over de toekomst tempert hun optimisme

Regelmatig sporten en reizen, tussendoor af en toe een concertje of een museumpje en intussen volop gebruik maken van social media om met een onlangs gekochte tablet of smartphone de familiecontacten op peil te houden: zo ziet het leven van veel modale 55- tot 75-jarigen eruit. Daarbovenop blijven ze dromen van verre reizen en maximaal genieten van het leven. De bevraagde senioren komen er oprecht voor uit: ze zijn niet bang dat ze hun tijd niet zinvol zullen kunnen invullen (83%), zullen vereenzamen (67%) of niet mee zullen kunnen met de nieuwe tijd (71%). Meer nog, pakweg 40% wil vooral nù genieten en minder “sparen voor later”. De tijd van “opa en oma in de leunstoel aan de haard” lijkt daarmee voltooid verleden tijd. Senioren staan met beide voeten in het leven en kijken vaak met een positief zelfbeeld naar de jaren die voor hen liggen. Ze gaan volop voor hun passies, willen maximaal genieten van de vrijgekomen tijd en financiële middelen en meer investeren in quality time. Met dat beeld voor ogen wil KBC in de komende maanden aan de slag en de “actieve senior” vanuit deze verrassende inzichten meer erkenning geven.

Het optimisme dat de senioren uitstralen gaat niettemin gepaard met de nodige voorzichtigheid. Bijna de helft wordt immers afgeschrikt door het vooruitzicht van een mogelijke ernstige ziekte en maar liefst 70% ligt wakker van het doembeeld afhankelijk te worden van anderen. Veel ouderen komen dus voor een dilemma te staan: hoe hun dromen als actieve senior realiseren en tegelijk hun financiële toekomst veilig stellen?

Betaalbare zorg vormt terechte bekommernis

KBC peilde daarnaast ook bij een tweede groep senioren specifiek naar hun zorgen voor de toekomst. De beschikbaarheid en kwaliteit van de zorgverstrekking bij afhankelijkheid komt daarbij op de eerste plaats (58%), op de voet gevolgd door ongerustheid over de betaalbaarheid van die zorg (47%). Een van hun belangrijkste wensen (58%) is levenslang financieel onafhankelijk te kunnen blijven. De studie[2] “Afhankelijkheid en zorg: Zorgen voor morgen?” van de studiedienst van KBC toont aan dat de huidige en verwachte omgevingsfactoren een schaduw werpen op het beeld van “zorgeloze oude dag” dat we zo graag koesteren. Want paradoxaal genoeg betekent langer leven naast meer goede jaren ook meer zorgjaren.

Het merendeel van de senioren rekent daarvoor op het wettelijk pensioen, de opgebouwde reserve in fiscale spaarproducten en de uitkering van een groepsverzekering. Daarnaast leggen velen nog een aanzienlijk appeltje voor de dorst opzij. De spaarquote van Belgische senioren is namelijk hoog in vergelijking met die van senioren in andere Europese landen. Ze beseffen maar al te goed dat er – al dan niet op korte termijn – een kantelmoment kan komen in hun leven als “actieve, levensgenietende senior”, waardoor ook hun financiële situatie er anders kan gaan uitzien dan gehoopt.

De realiteit liegt immers niet. Een modaal pensioen van ruwweg 1 000 euro netto per maand volstaat lang niet om een opname in een woonzorgcentrum te financieren, laat staan om de zware bijkomende medische en paramedische kosten voor zorgbehoevendheid te dekken. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat de prijs van thuiszorg zal stijgen, en aan tal van technologische innovaties – waardoor zorgbehoevenden langer thuis zullen kunnen wonen – hangt een hoog prijskaartje. De eventuele tegemoetkoming vanwege de Vlaamse Zorgverzekering vormt ongetwijfeld een hulp, maar volstaat niet. Aangezien de overheidstussenkomsten hoe langer hoe minder kostendekkend zullen zijn, is er nood aan particuliere financieringsformules die dit afhankelijkheidsrisico helpen dekken.

“KBC-Zorgplan” helpt inkomenskloof overbruggen

Het overgrote deel (76%) van de bevraagde senioren staat open voor financiële producten die bij zware zorgbehoevendheid de financiële onafhankelijkheid veiligstellen. Verzekeraars kiezen daarbij vaak voor zuivere verzekeringsproducten: tegen betaling van een verzekeringspremie krijgt de verzekerde een uitkering in geval van zware zorgbehoevendheid. Vooral in Frankrijk kennen dergelijke formules succes, in België vooralsnog niet. Een opvallende conclusie uit de bevraging van KBC is dat hier maar een minderheid dergelijke formules verkiest. Bovendien is de prijs die ze voor zo’n product willen betalen vaak een stuk lager dan de reële kostprijs ervan. 60% van de bevraagden wil liever zelf geld opzijleggen voor het geval dat ze later zwaar zorgbehoevend worden. Als dat uiteindelijk niet gebeurt, moet de gespaarde som bij hun overlijden overgaan naar de erfgenamen. Omdat niemand kan voorspellen hoelang zware zorgbehoevendheid kan duren en dat individueel ook erg sterk kan verschillen (bij dementie bedraagt de duurtijd gemiddeld 2 tot 10 jaar), gaan heel wat senioren uit van een worstcasescenario. Ze leggen spontaan grote bedragen opzij, waardoor zij “nu” minder kunnen genieten.

KBC Verzekeringen heeft als eerste verzekeraar in Europa een product ontwikkeld dat daarop inspeelt: het KBC-Zorgplan. Vanaf 29 september 2014 wordt het via de KBC-bankkantoren en -verzekeringsagenten aangeboden aan 40- tot 66-jarigen. KBC Verzekeringen berekende welk bedrag eenmalig bij het afsluiten van de polis opzijgelegd moet worden om de te verwachten periode van zware zorgbehoevendheid te overbruggen. Die berekening is gebaseerd op de leeftijd bij het afsluiten van de polis en van de gewenste maandelijkse uitkering (500, 1 000 of 1 500 euro) in geval van zware, permanente fysieke of psychische zorgbehoevendheid (bv. dementie). Voor een 47-jarige bedraagt het instapbedrag[3] momenteel 12 000 euro voor een uitkering van 500 euro per maand. Als de zware zorgbehoevendheid langer duurt dan verwacht, dan keert KBC Verzekeringen levenslang elke maand het afgesproken bedrag rechtstreeks uit aan de verzekerde, ongeacht waar of door wie de verzekerde wordt verzorgd. Bij overlijden zonder voorafgaande zorgbehoevendheid komt de reserve terecht bij de erfgenamen.

Overheidsstimulans is wenselijk …

De vrees voor langdurige, zware zorgbehoevendheid en de financiële impact ervan op de beschikbare financiële middelen vormen een belangrijke maatschappelijke bekommernis. De economische werkelijkheid is nu eenmaal wat ze is: om de zorgverstrekking op latere leeftijd betaalbaar te houden, is er steeds minder overheidssubsidiëring beschikbaar en zal de nood aan eigen financieringsbronnen groter worden.

Om die overgang naar meer particuliere zorgfinanciering zo laagdrempelig mogelijk te houden, kan de verzekeringssector samen met de overheid werken aan een soepel wetgevend en/of fiscaal kader waarbinnen het instappen in private verzekeringssystemen wordt aangemoedigd. KBC denkt dan aan een systeem dat complementair is met de tweede pijler pensioenen. In het rapport van de Commissie voor Pensioenhervormingen wordt gesteld dat de uitkeringen in rente moeten worden aangemoedigd. Het KBC-Zorgplan is daarop het antwoord van KBC. De nadelen van traditionele rente-uitkeringen (geen overdracht naar erfgenamen, geen band met de leeftijdsgerelateerde stijging van de zorgkosten) heeft dit product niet. Met fiscale stimuli kan de overheid ertoe bijdragen dat het overhevelen van een deel van de tweedepijleruitkeringen naar een dergelijk product wordt aangemoedigd.

KBC kijkt daarom uit naar de voorstellen van de commissie-pensioenhervorming die momenteel op de regeringstafel liggen en doet ook een oproep aan de nieuwe beleidsverantwoordelijken om samen na te gaan hoe op constructieve wijze werk kan worden gemaakt van de aanpak van deze belangrijke maatschappelijke kwestie.

… maar preventie is noodzakelijk.

De vaststelling dat senioren vooral wakker liggen van latere afhankelijkheid zet KBC ertoe aan om op meerdere vlakken tegelijk een antwoord te formuleren. Als duurzame bank-verzekeraar wil KBC immers zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

Als verzekeraar komt KBC met het Zorgplan, dat het financiële risico bij zware zorgbehoevendheid helpt afdekken. Als bank helpt KBC de klant het nodige vermogen op te bouwen om zijn dromen ook als senior waar te maken, zonder zijn latere financiële gezondheid te verwaarlozen.

Maar KBC wil verder gaan: gerichte preventiecampagnes dragen ertoe bij dat ongevallen – en dus ook de vaak eruit voortvloeiende zorgbehoevendheid – worden voorkomen, zodat persoonlijk leed en maatschappelijke last maximaal worden vermeden. In ca. 40% van de gevallen waarbij iemand zwaar zorgbehoevend wordt, liggen vallen of valneigingen (mee) aan de oorzaak. Correct leren vallen kan dus heel wat leed helpen voorkomen. Daarom lanceert KBC in samenwerking met de Vlaamse judofederatie eind dit jaar een valpreventiecampagne.

In de webshop[4] ‘Moeders Preventiewinkel’, het veiligheidsinitiatief van KBC, vindt u ook Lifecode®-armbandjes. De Lifecode-armband bevat al uw medische informatie op een beveiligde usb-stick en dat zorgt in noodgevallen voor een enorme tijdwinst. Hulpverleners kunnen dan namelijk onmiddellijk starten met een behandeling. Zo’n polsbandje is niet alleen handig voor senioren die ongelukkig ten val zijn gekomen of dementerende ouderen, maar biedt ook heel wat gemoedsrust aan bv. alle actieve solosporters, kinderen op een jeugdkamp, auto- of vrachtwagenbestuurders, enz.

 

[1] U vindt een volledig overzicht van de resultaten van de “Wonderjaren”-enquête van KBC op de online newsroom van KBC (http://newsroom.kbc.com) 

[2] Dit onderzoek werd gepubliceerd als Economisch Bericht van KBC (www.kbceconomics.be). 

[3] Jongeren of minder kapitaalkrachtige klanten kunnen via spaar- of beleggingsformules naar dit instapbedrag geleidelijk toewerken.

[4] http://www.kbcpreventieshop.be/

 

 

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager, KBC Groep NV
Stef Leunens Corporate Communication Manager, KBC Groep NV
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium