Duiding - Klimaatcoalitie-rapport

KBC duidt vermelding in het Klimaatcoalitie-rapport over desinvestering fossiele brandstoffen

De Klimaatcoalitie – een gezamenlijk platform van diverse ngo’s en sociale organisaties -  publiceert een rapport rond investeringen in fossiele brandstoffen, waarin ook KBC genoemd wordt. De Klimaatcoalitie vraagt aan de financiële instellingen, waaronder KBC, de stopzetting van de financiering van bedrijven die betrokken zijn bij de ontginning, verwerking en verkoop van fossiele brandstoffen en een stappenplan om een “fossielvrije” onderneming te worden.

KBC erkent absoluut het belang van het klimaatprobleem en is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als belangrijke stakeholder in de samenleving. Vanuit dit gegeven werd een duidelijk beleid vorm gegeven en neemt KBC vanuit verschillende invalshoeken zijn rol op in het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming.

KBC engageert zich zo om een relevante bijdrage te leveren aan de transitie naar een koolstofarme economie en samenleving, naast een actief desinvesteringsbeleid. Zo publiceerde KBC op 12 september 2016 een aantal nieuwe en geüpdatete duurzaamheidsbeleidslijnen. De Klimaatcoalitie erkent overigens dat dat beleid niet helemaal wordt weerspiegeld in het rapport omdat de onderzoeksperiode al vroeger werd afgesloten.

In zijn beleidslijnen preciseert KBC de concrete maatregelen voor kredietverlening aan de energiesector en het verzekeren van hun bedrijfsactiviteiten. Deze beleidslijnen bepalen dat KBC

  • Ten laatste tegen 2030 het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale kredietverlening aan de energiesector wil opvoeren tot minstens 50%; dat aandeel bedraagt nu al 42%;

  • De financiering van steenkoolontginning en elektriciteitsopwekking op basis van steenkool onmiddellijk stopzet (met uitzondering van Tsjechië, waar met een uitdoofscenario wordt gewerkt);

  • De financiering van elektriciteitsopwekking uit olie zal stopzetten;

  • Erg strikte voorwaarden oplegt aan de financiering van geïntegreerde energiebedrijven die zowel van toepassing zijn op energie- als mijnbouwbedrijven* (maximaal 50% van de omzet kan steenkool gerelateerd zijn)

  • geen financiering verstrekt voor onconventionele olie- of gaswinning*


(*in tegenstelling tot wat vermeld wordt in het rapport)

KBC is er echter van overtuigd dat desinvesteren uit fossiele brandstoffen deel moet uitmaken van een groter, globaal geheel. Op basis van technologische, macro-economische en bedrijfseconomische overwegingen is een volledige en onmiddellijke stopzetting van iedere vorm van financiering van bestaande en toekomstige projecten van fossiele brandstoffen vandaag niet mogelijk.  Dat neemt niet weg dat KBC zijn energiebeleid voortdurend zal toetsen aan de technologische en bedrijfseconomische evoluties om op die manier een realistisch evenwicht te vinden tussen het maatschappelijk engagement en de rol als ondersteuner van de economieën waarin KBC actief is.

KBC betreurt dat het rapport voorbijgaat aan het belang van energiebedrijven die in volle omschakeling zijn naar hernieuwbare energiebronnen.  KBC plaatst vraagtekens bij de vermelde bedragen die gebaseerd zijn op een aantal assumpties en een momentopname uit het verleden. Daarnaast is het bedrag dat in het rapport wordt omschreven als “aandelen in portefeuille” voornamelijk samengesteld uit tegoeden die via beleggingsfondsen worden aangehouden voor rekening van klanten.

KBC biedt zijn beleggingsklanten de keuze tussen duurzame en conventionele beleggingen en verdubbelt de ambitie voor de duurzame beleggingsfondsen.

KBC blijft voortdurend verder werken aan zijn doelstellingen op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierover rapporteert KBC in alle transparantie in het Verslag aan de Samenleving dat u steeds kan raadplegen op de KBC-website. U vindt daar ook de KBC beleidslijnen rond duurzaam ondernemen.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium