Het Duurzaamheidsverslag 2022 van KBC Groep beschrijft op transparante wijze de weg naar duurzaamheid van de KBC-groep en zijn verwezenlijkingen, vooruitgang en ambities.

Het Duurzaamheidsverslag 2022 van KBC Groep beschrijft op transparante wijze de weg naar duurzaamheid van de KBC-groep en zijn verwezenlijkingen, vooruitgang en ambities.

KBC bereikte opnieuw een mijlpaal in zijn duurzaamheidstraject. Op basis van zijn extern erkende vooruitgang in belangrijke duurzaamheidsdomeinen wil KBC meer dan ooit de partner van zijn klanten zijn op weg naar een duurzamere toekomst. De leidersstatus en de duurzaamheidsinspanningen van KBC in zijn dagelijkse activiteiten als bank-verzekeraar werden ook bevestigd door onafhankelijke garantieverstrekkers:

 • PwC controleerde onafhankelijk de vooruitgang die KBC boekte op zijn CCCA-doelstellingen (Collective Commitment to Climate Action) in 2022 (beperkte garantie).
 • Vinçotte controleerde opnieuw de berekeningen van de directe voetafdruk van KBC Groep en de onderliggende activiteitsgegevens overeenkomstig ISO 14064-3 (redelijke garantie).
 • PwC controleerde onafhankelijk de juistheid van de gegevens en de traceerbaarheid van het proces van de 2022 PRB (Principles for Responsible Banking) Reporting and Self-Assessment Template (beperkte garantie).

 

Johan Thijs, CEO van KBC Groep verduidelijkt het engagement van KBC: " Als financiële instelling zijn we een van de belangrijkste motoren van ons huidige economische systeem. We hebben een belangrijke impact op de samenleving en het milieu, en dus kunnen we een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzamere samenleving. We nemen die verantwoordelijkheid ernstig en willen nauw samenwerken met onze klanten en andere stakeholders om dat doel te bereiken. Daarom investeren we fors in vaardigheden op het vlak van duurzaamheid en een gedeelde duurzaamheidsvisie die door alle werknemers wordt gedragen. We organiseren duurzaamheid dicht bij onze business en via duidelijke, lokale verantwoordelijkheden, en we verankeren het in de hele groep, in al onze kernlanden en -activiteiten. Op die manier zorgen we ervoor dat duurzaamheid bij KBC geen loze belofte is, maar een effectieve managementdoelstelling en een strategisch onderdeel van onze organisatie. De sociale, ecologische en economische uitdagingen waar we vandaag voor staan, vereisen inderdaad een doordachte en gepaste reactie van de financiële sector. Het Terra Carta-zegel dat we eind 2022 ontvingen van Zijne Majesteit Koning Charles III, als blijk van erkenning van onze inzet voor een echt duurzame toekomst, sterkt ons in onze vastberadenheid om daar ook naar te handelen. We blijven onze klanten bijstaan in de broodnodige transitie en zullen erop toezien dat die transitie sociaal inclusief is en gebeurt met absoluut respect voor de mensenrechten.Ook onze vermogensbeheerder heeft onlangs externe erkenning gekregen voor zijn inspanningen op het vlak van ESG-thema's. KBC Asset Management kreeg van World Finance de award voor 'Most Sustainable Company in the Investment Industry'."

 

Filip Ferrante, algemeen directeur Corporate Sustainability KBC Groep vervolgt: "In 2022 heeft KBC duurzaamheid opnieuw naar een hoger niveau getild. Zo waren we de eerste Belgische financiële instelling die een sociale obligatie van 750 miljoen euro uitgaf, we publiceerden ons eerste Klimaatrapport in september 2022 en we besloten onze intenties met betrekking tot klimaatactie verder te versterken door onze bankactiviteiten te verbinden aan het Science-Based Targets initiative (SBTi). ​ We blijven onze klanten ondersteunen bij de transitie naar een groenere en duurzamere wereld. We werken ook samen met onze zakelijke klanten om hun bedrijfsprocessen duurzamer te maken. We zijn er trots op dat onafhankelijke garantieverstrekkers onze sterke ESG-leidersstatus bevestigen. Het is een welkome erkenning van de inspanningen die we leveren om duurzaamheid te integreren in onze dagelijkse activiteiten als bank-verzekeraar en vermogensbeheerder."

 

Sinds 2005 brengt KBC Groep jaarlijks verslag uit over zijn duurzaamheidsprestaties via zijn Duurzaamheidsverslag. Dat digitale verslag (alleen beschikbaar in het Engels) beschrijft in detail hoe KBC duurzaam ondernemen aanpakt en hoe het zijn duurzaamheidsstrategie en Sustainable Finance Programme toepast. Het beschrijft ook het beleid en de richtlijnen die KBC naleeft, de doelstellingen die KBC zich stelt en de belangrijkste verwezenlijkingen. Verder toont het de beleidsstructuur rond duurzaamheid, die wijst op een sterke betrokkenheid en inzet van het topmanagement.

 

Het 151 pagina's tellende digitale Duurzaamheidsverslag bevat gedetailleerde gegevens over duurzaamheid en duurzame financiering en is bestemd voor duurzaamheidsexperts, beleggers, werknemers, zakenpartners, klanten en non-profitorganisaties.

 

KBC rapporteert consequent en transparant over zijn weg naar duurzaamheid ​

In het verslag over 2021 nam KBC voor het eerst gedetailleerde informatie op over zijn 'White Papers' voor acht sectoren (energie, vastgoed, bouw en constructie, transport, landbouw, voedings- en drankenproducenten, metalen en chemie) en drie productgroepen. Dat zijn de meest koolstofintensieve sectoren in onze portefeuille en de sectoren waar KBC de meeste financiële druk kan uitoefenen om de transitie te helpen realiseren. De white papers bevatten een analyse per sector van de verwezenlijkingen en uitdagingen inzake duurzaamheid en de blootstelling van KBC aan klimaatrisico's in elk van die sectoren. KBC heeft zich niet beperkt tot beursgenoteerde bedrijven, maar heeft de analyse ook uitgebreid tot zijn kmo-klantenportefeuille. In de white papers kiest KBC ook voor een progressieve benadering van andere milieudoelstellingen dan klimaatverandering.

Op 30 september 2022 stelde KBC zijn eerste Klimaatrapport voor, waarin het concrete doelstellingen formuleerde om de CO2-uitstoot te beperken en zijn visie en ambities schetste voor het klimaatbeleid op het vlak van kredietverlening en vermogensbeheer binnen de groep in de komende jaren.

 

Verruimde scope van externe garantie voor KBC-rapportering

In het Duurzaamheidsverslag 2022 berekent KBC de emissie-intensiteit en reductiepercentages voor 2022 van de sectoren en producten die onder zijn CCCA-doelstellingen vallen, en vergelijkt het die emissie-intensiteit en reductiepercentages voor 2022 met de waarden van de KBC-portefeuillespecifieke en op scenario's gebaseerde sectorale decarboniseringstrajecten voor datzelfde jaar. Het rapport over de voortgang van de doelstellingen voor de kredietportefeuille van de KBC-groep en de PRB-zelfbeoordeling van KBC zijn nu extern gevalideerd, terwijl de berekeningen van de directe voetafdruk van KBC Groep al sinds 2016 extern geverifieerd zijn. De rest van het Duurzaamheidsverslag is niet gevalideerd.

Deze klimaatdoelstellingen zijn gericht op convergentie met de doelstellingen voor 2030 en 2050. Gezien de lange doorlooptijd tot die streefdata en de vele onzekerheden rond de klimaattransitie zijn tussentijdse en kortetermijnschommelingen in deze voortgangsmetingen niet uit te sluiten. Bovendien zou een perfecte lineaire vermindering tussen nu en 2030 of 2050 niet in overeenstemming zijn met de onderliggende economische en financiële realiteit.

 

In 2022 bleven we sterk presteren op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG)

 • Engagement voor klimaatactie
  • Klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050: engagement voor een eerste reeks klimaatdoelstellingen voor de belangrijkste koolstofintensieve industriële sectoren en productgroepen in de kredietverlenings- en vermogensbeheeractiviteiten van de KBC-groep.
  • Op koers: ondanks de korte periode sinds de vaststelling van de referentiebasis van de KBC-groep, blijkt uit dit eerste voortgangsrapport dat de KBC-groep globaal genomen op koers ligt om de klimaatdoelstellingen van zijn portefeuille te halen.
  • Partner in de transitie: KBC voerdesinds de start meer dan 3 000 klantenbetrokkenheidsgesprekken om de transitie van zijn klanten te ondersteunen.
  • -70%: vermindering van de directe milieuvoetafdruk van KBC Groep ten opzichte van 2015.
 • Duurzaam ondernemen
  • 7,4 miljard euro financiering die bijdraagt aan sociale doelstellingen
  • 14,3 miljard euro financiering die bijdraagt aan milieudoelstellingen
  • 600 000 ton CO2e vermeden broeikasgasemissies door financiering van hernieuwbare-energieprojecten
  • 32,3 miljard euro in fondsen die verantwoord beleggen, gelijk aan 37% van het totale beheerde vermogen (direct geld van klanten)
 • Sociale verantwoordelijkheid
  • Sociale obligatie: KBC heeft een sociale obligatie van 750 miljoen euro uitgegeven voor investeringen in de gezondheidszorg
  • 34% vrouwelijk ondernemerschap bij de Startit@KBC-start-upcommunity in België
  • 10 miljoen euro uitstaande leningen aan microfinancieringsinstellingen en beleggingen in microfinancieringsfondsen via het partnerschap van KBC met BRS
  • Diversiteit in het senior management: 24% vrouwen in senior managementfuncties

 

Elk kernland van de KBC-groep stelt ook een lokaal verslag op waarin de rol in de samenleving van de groep centraal staat. Die verslagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor klanten, werknemers en de samenleving in het algemeen en zijn geschreven in toegankelijke taal en gericht op iedereen die een beknopt overzicht wil van de aanpak, visie, verwezenlijkingen en uitdagingen van KBC op het vlak van duurzaamheid. Het Belgische Verslag aan de samenleving kun je vanaf vandaag lezen op de corporate website van KBC. De verslagen van onze andere kernlanden zullen in de komende maanden op de website worden gepubliceerd.

Daarnaast is er het jaarverslag over 2022, dat in de eerste plaats is opgesteld voor de financiële gemeenschap en beleggers en dat uitgebreide hoofdstukken over duurzaamheid bevat.

Het Risk Report gaat dieper in op het risico- en kapitaalbeheer van de groep, met inbegrip van milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) risico's. Het Risk Report is bedoeld voor beleggers, analisten, experts en het grote publiek.

Met deze aanpak geeft KBC zoveel mogelijk mensen en stakeholders toegang tot zijn duurzaamheidsrapportering en komt het tegemoet aan de groeiende vraag naar transparante, consistente en duidelijke informatie.

Persbericht Persbericht.pdf - 214 KB
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium