In strijd tegen klimaatopwarming verleent KBC voortaan geen kredieten, advies of verzekeringen meer aan nieuwe olie- en gasvelden.

In 2016 publiceerde KBC zijn eerste groepswijde Energy Credit Policy. In de voorbije 5 jaar heeft KBC dat beleid systematisch verscherpt, rekening houdend met de voortdurend wijzigende verwachtingen van de samenleving en toenemende inzichten over de impact van het gebruik van fossiele brandstoffen op de klimaatopwarming.

Vanaf 1 november 2021 verscherpt KBC nogmaals zijn beleid en dat voor de derde keer in amper twee jaar tijd. De nieuwe Energy Credit Policy van KBC bevestigt de strenge beperkingen waaraan de financiering[1] van fossiele brandstoffen al langer onderworpen is en voegt er nu ook de stopzetting van financiering voor exploratie en ontginning van nieuwe olie- en gasvelden aan toe.  Met deze beslissing geeft KBC een concrete invulling aan de recentste bevindingen van het Internationale Energie-Agentschap dat aantoont dat er inmiddels voldoende olie- en gasbronnen zijn aangeboord.

​​​​​​​​​​​​​​Tegelijkertijd heeft KBC zich geëngageerd om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale energiekredietportefeuille geleidelijk op te trekken tot ten minste 65% tegen uiterlijk 2030. Het aandeel van dergelijke projecten stijgt stelselmatig. In 2018 bedroeg dat nog 56%, eind juni van dit jaar stond de teller op 60%.  Daarom ondersteunt KBC hernieuwbare energie, zoals waterkracht, zon en wind, en zal KBC de financiering van biomassa- en biobrandstofactiviteiten alleen overwegen onder strikte voorwaarden, waaronder een zorgvuldige afweging van de milieueffecten.

 

[1] Dezelfde regels zijn ook van toepassing op alle verzekeringsactiviteiten van KBC en adviesverlening aan bedrijven.

In 2019 ondertekende KBC de Collective Commitment to Climate Action en versterkte daarmee zijn vastberadenheid om – in samenwerking met zijn klanten – de vergroening van de economie zoveel mogelijk te stimuleren. Door het ondertekenen van de CCCA heeft KBC zich ertoe verbonden zijn portefeuilles en bedrijfsstrategie af te stemmen op het klimaatakkoord van Parijs, dat als doel heeft om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden en te streven naar 1,5°C.

Johan Thijs, CEO KBC Groep schetst de uitdaging die KBC aangaat : “KBC erkent dat de impact van de opwarming van de aarde een van de grootste uitdagingen is waarvoor de wereld staat en een aanzienlijke en blijvende impact zal hebben op economische groei en welvaart. Als internationale financiële instelling is KBC zich bewust van de hefboom die het kan generen in de overgang naar een duurzamere samenleving en een koolstofarme economie, namelijk door samen te werken met alle belanghebbenden. Duurzame, rendabele groei genereren en bijdragen tot een meer duurzame samenleving gaan hand in hand. Dat betekent dat KBC zijn negatieve impact op de samenleving zo veel mogelijk wil beperken door het toepassen van strikte beleidslijnen en duurzaamheidsrichtlijnen, door zijn eigen milieuvoetafdruk te verkleinen en door het promoten van duurzame beleggingsproducten. Zo weert KBC sinds begin 2019 alle fossiele brandstoffen uit het aanbod van duurzame beleggingsfondsen, terwijl conventionele fondsen intussen ook niet meer beleggen in thermische steenkool[1].

Een duurzaamheidsvisie moet mee evolueren met de wijzigende percepties en verwachtingen van de samenleving. KBC houdt de vinger aan de pols en betrekt zijn stakeholders in een open dialoog. Dat gebeurt door publicaties zoals het Verslag aan de Samenleving, het geïntegreerde Jaarverslag en een specifieke CSR-mailbox. Daarnaast laat KBC marktonderzoek uitvoeren in alle landen waar KBC actief is en brengt het jaarlijks een aantal stakeholders samen in een ontmoeting met de bedrijfstop. Zo krijgt KBC een duidelijk beeld van wat zijn stakeholders belangrijk vinden en kan het zijn huidige en toekomstige projecten en initiatieven beter afstemmen op hun verwachtingen.

 

Systematische verstrenging van het kredietbeleid voor fossiele brandstoffen

2016:  eerste Energy Credit Policy van KBC

 • Stopzetting financiering van activiteiten met betrekking tot thermische steenkool, met inbegrip van steenkoolontginning en steenkoolcentrales.  
 • uitzondering Tsjechië: overgangsperiode tot 2050 (specifieke lokale energiesituatie; steenkool heeft zeer groot aandeel in  de elektriciteitsproductie en de centraal aangestuurde verwarmingssystemen voor 40% van de Tsjechische gezinnen)
 • stopzetting financiering grootschalige biomassa- en biobrandstoffencentrales.

2018:

 • verstrenging uitzonderingssituatie voor Tsjechië:
  • ČSOB Tsjechië zal uitstappen uit de steenkoolsector
  • blootstelling aan steenkool-gebaseerde elektriciteitsproductie moet uiterlijk in 2023 tot nul herleid worden.
  • bestaande steenkoolcentrales voor centraal aangestuurde verwarming kunnen tot uiterlijk 2035 nog worden gefinancierd, maar dan louter om ecologische verbeteringen aan te brengen en met tussentijds afnemende blootstellingen.
 • Stopzetting financiering van bedrijven die enkel gespecialiseerd zijn in de extractie van olie en gas.

2020 – KBC schakelt nog een versnelling hoger:

 • KBC financiert of verzekert geen nieuwe klanten meer wanneer deze ook maar enige energie-productiecapaciteit (elektriciteit en warmte) uit steenkool halen.
 • Stopzetting tegen 2030 van àlle financiering en verzekering van bedrijven met steenkool-gebonden activiteiten en bedrijven. 
 • financiering van import- en exporttransacties met betrekking tot thermische steenkool wordt uitgesloten.
 • De uitzonderingsregel voor Tsjechië wordt nogmaals verder verstrengd:
  • KBC zal voortaan geen netwerken voor warmtedistributie meer financieren of verzekeren
  • Lopende steenkool-gerelateerde financieringen en verzekeringen worden versneld afgebouwd. Bestaande klanten uit de sector kunnen enkel nog op financiering rekenen voor projecten die het milieu verbeteren of een sociaal nut hebben.

Sinds 1 april 2021

 • verruiming van het toepassingsgebied van de Energy Credit Policy tot bedrijven uit àlle sectoren.
 • Extra voorwaarden voor bestaande klanten: transitieplan voorleggen dat duidelijk aantoont dat zij tegen 2030 volledig uit steenkool zullen zijn gestapt. (Deadline einde 2022 voor grote bedrijven ; einde 2023 voor kleinere bedrijven)
 • Klanten mogen hun huidige steenkool-gebaseerde energieproductiecapaciteit niet meer verder uitbouwen of vervangen.
 • Tsjechië: alle nog lopende steenkool-gerelateerde financieringen moeten tegen uiterlijk eind 2021 volledig afgebouwd zijn. Eind juni 2021 behaalde ČSOB (Tsjechische Divisie van KBC Groep) die doelstelling al.
 • Voor de toeleveranciers van steenkoolproducerende bedrijven en steenkoolcentrales: geen financiering of verzekering meer van specifieke transacties voor essentiële onderdelen voor de werking van die bedrijven en centrales (bv. koeltorens, transportbanden voor mijnen, ontginningsmachines,…)
 • Voor bestaande klanten blijft KBC wel bereid om – onder strikte voorwaarden – projecten voor energietransitie te financieren met een aantoonbaar nut voor de energiestransitie.

NIEUW : vanaf 1 november 2021

 • Het reeds bestaande verbod om onconventionele olie- en gasvelden (Arctische en Antarctische on- en off-shore olie en gas, diepzeeboringen, teerzand en schalie-olie en -gas) te financieren, wordt nu uitgebreid tot alle nieuwe olie- en gasvelden. 
 • Bovendien wordt voortaan de looptijd van alle nieuwe kredieten aan geïntegreerde olie- en gasbedrijven beperkt tot uiterlijk 2030, tenzij deze bedrijven zich engageren om geen nieuwe olie- of gasvelden meer aan te boren.

 

KBC neemt ook al jaren initiatieven om eigen CO2-uitstoot te verlagen

KBC doet ook al jaren ernstige inspanningen om de eigen CO2-uitstoot substantieel terug te dringen en heeft voor zichzelf ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Tegen 2030 wil KBC de uitstoot van broeikasgassen groepswijd met 80% verminderen (t.o.v. 2015) en voor 100% groene elektriciteit gebruiken.

Bovendien zal KBC in 2021 een netto klimaatneutraal bedrijf zijn wat betreft zijn eigen voetafdruk, omdat het zijn uitstoot gaat compenseren.

In België lag de uitstoot eind 2020 al 40% lager dan in 2015, en in vergelijking met 2007 is die zelfs met 70% gedaald. De uitstoot bedroeg er in 2020 nog circa 22.000 ton CO2, voor meer dan de helft (55%) toe te schrijven aan personeelsmobiliteit en voor de overige 45% gerelateerd aan de exploitatie van het Belgische gebouwenpark.

In België gebruikt KBC al sinds 2009 100% groene, Belgische elektriciteit - behalve bij enkele kleinere dochtermaatschappijen, die in 2021 ook overgeschakeld zijn. KBC zet er daarom in op alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling, energie-efficiënte renovaties en trajecten voor groene mobiliteit bij de medewerkers.

Op het vlak van personeelsmobiliteit heeft reeds 1 op 5 werknemers in België zich ingeschreven in het fietslease-aanbod in het flexplan en zijn 1 op 2 nieuwe bestelde leasewagens voor personeel reeds volledig elektrisch.

 

[1] Dat is steenkool gebruikt voor de opwekking van elektriciteit of warmte.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium