KBC en sociale partners bouwen samen verder aan toekomst met akkoord over nieuw loonbeleid

Eén toekomstgericht verloningsmodel voor bedienden en kaderleden vanaf 1 januari 2018.

De voorbije maanden voerden de directie en de sociale partners (LBC-NVK, ACLVB en BBTK), met steun van de kadervereniging van KBC, gesprekken over een nieuw loonbeleid bij KBC* in België.

Johan Thijs, CEO KBC groep : “De snel evoluerende wensen van klanten en de digitale transformatie brengen voor de financiële sector de komende jaren heel wat uitdagingen met zich mee. KBC bereidt zich daarop voor door te investeren in innovatie en in een wendbare, klantgerichte organisatie met duurzame rendabele groei als uitgangspunt. Om die uitdagingen op te vangen, was er nood aan een nieuw loonbeleid.

We zijn er fier op dat de gesprekken hierover in een constructieve sfeer verliepen met een open blik op de toekomst en uitmondden in een evenwichtig akkoord over een nieuwe cao-Verloning voor bedienden én kaderleden die vanaf 1 januari 2018 in werking treedt. Het resultaat is mooi voorbeeld van hoe we met een constructief sociaal overleg binnen KBC met alle stakeholders aan onze toekomst bouwen”.

Het nieuwe verloningsmodel van KBC bouwt verder op het basisprincipe van ‘loon naar werken’ en legt een aantal nieuwe accenten om het loonaanbod een motiverender en flexibeler karakter te geven. Daarnaast biedt het ook een antwoord op maatschappelijke trends zoals de toenemende vraag van medewerkers naar een individueel verloningspakket via een cafetariaplan, de stijgende pensioenleeftijd en de daarmee samenhangende behoefte aan flexibele loopbanen, en de evolutie naar meer bijdrage- en minder leeftijdsgebonden verloning.

Het nieuwe toekomstgerichte verloningssysteem kon dankzij een herverdeling over de verschillende looncomponenten gerealiseerd worden binnen het huidige HR-budget.

De werknemersorganisaties: “In de nieuwe verloningssystematiek werd maximaal rekening gehouden met de uitdagingen van het heden en de toekomst, echter zonder het verleden overboord te gooien. Statutaire zekerheid en/of mogelijkheid tot doorgroeien werden gecombineerd met een evenwichtige kijk op de noden en de situatie van de verschillende generaties binnen KBC. Net zoals een blijvende solidariteit tussen de actieven en wie om diverse redenen niet meer actief kan zijn, tijdelijk of definitief.”

Na de zomer worden de medewerkers meer in detail geïnformeerd over de wijzigingen aan het verloningsmodel en wat dat voor hen concreet inhoudt.

Krachtlijnen van het nieuwe verloningsmodel

Het loonpakket bij KBC bestaat vandaag uit 3 componenten: vaste verloning, variabele verloning (individueel en groepsgebonden) en extralegale voordelen. Die indeling blijft ook in de toekomst behouden. KBC raakt niet aan het totale loonpakket van de medewerkers, maar voert wel een herverdeling over de componenten onderling uit.

Het nieuwe loonbeleid laat toe om de vaste looncomponent meer af te stemmen op de individuele bijdrage van een medewerker en hem tegelijk marktconform te verlonen volgens de zwaarte van de job/opgenomen verantwoordelijkheid.

Het individueel variabel loongedeelte bestaat vooral uit extralegale, fiscaalvriendelijke voordelen en pensioenregelingen. Uitzonderlijke prestaties kunnen net zoals vandaag ook in de toekomst een extra bonus opleveren.

 

Hoe ziet het nieuwe loonbeleid eruit ?

  • KBC kiest voor één verloningssysteem voor bedienden én kaderleden

  • KBC kiest voor een marktconforme vaste verloning met meer ruimte voor individuele differentiatie

KBC raakt niet aan de bestaande inschalingen van functies en medewerkers, de huidige maandlonen noch de indexering ervan maar verloont voortaan op basis van ‘loonbanden’. Een loonband is een marktconforme loonvork die de opgenomen verantwoordelijkheden weerspiegelt. De loonevolutie wordt niet langer bepaald door anciënniteit maar door individuele bijdrage. De leidinggevenden krijgen meer mogelijkheden om flexibel in te spelen op individuele prestaties en groeiende ervaring.

  • KBC biedt zijn medewerkers een evenwichtig en competitief totaal verloningspakket

Het pakket aan extralegale voordelen wordt verbeterd. KBC voorziet ook nodige middelen om de teamwerking nog meer te versterken en behoudt ook het zeer ruime aanbod aan voordelen als zorgzame werkgever

  • KBC breidt cafetariaplan verder uit

KBC speelt verder in op de maatschappelijke trend om een deel van het vast loon om te zetten in voordelen die voor de medewerker de meeste persoonlijke toegevoegde waarde leveren. 

  • KBC biedt aantrekkelijker extralegaal pensioen

Om in te spelen op het langer werken en de toenemende nood aan flexibele loonbanen, investeert KBC in een verbeterde formule van het extralegale werkgeverspensioen. De wijzigingen rond pensioenen zullen pas in voege gaan in 2019.

  • KBC schaft klassieke jaarlijkse evaluatie af en kiest voor continue progressiedialogen

Vanaf april 2018 stopt KBC met de klassieke jaarlijkse evaluatierondes. Continue progressiedialogen tussen leidinggevende en medewerker moet zorgen voor een accurater evaluatietraject en een betere blik op de functionele groei en de prestaties van de medewerkers in een wijzigende context.

 

*Deze cao geldt voor de medewerkers van KBC Bank & Verzekering; niet voor CBC dat - als aparte juridische entiteit - een eigen loonbeleid voert in overleg met zijn sociale partners.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

LBC-NVK: Dirk De Backere, 0475 66 86 04

ACLVB: Maarten Dedeyne, 0499 29 01 57

BBTK: Peter Wallez, 0478 25 19 03

Contacteer ons
Stef Leunens KBC Groep NV
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Stef Leunens KBC Groep NV
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium