KBC gaat over tot grondige renovatie en integrale sanering KBC-Toren Antwerpen

Medewerkers en gebruikers worden tijdelijk ondergebracht in andere gebouwen

De afgelopen maanden voerde KBC renovatiewerken uit aan de KBC-Toren in Antwerpen. Tijdens die werken werd in een paar specifieke zones verborgen asbest ontdekt dat voorheen niet zichtbaar of toegankelijk was. Na verder proactief onderzoek bleek dat er zich op enkele andere plaatsen in het gebouw nog verborgen historische asbestrestanten bevinden niettegenstaande de grondige asbestsanering begin de jaren ‘90. KBC heeft toen onmiddellijk besloten om de renovatiewerken stil te leggen in afwachting van verdere analyse.

Volgens onafhankelijke experten was en is er geen gevaar voor KBC-medewerkers, gebruikers en bezoekers van het gebouw.

De voorbije maanden en weken heeft KBC, in samenwerking met IBEVE (een erkend gespecialiseerd extern adviesbureau dat KBC in dit dossier voortdurend adviseert), hierover al zijn medewerkers, inclusief de sociale partners, in alle openheid geïnformeerd. Dat gebeurde via uitgebreide toelichtingsvergaderingen. Ook de aannemers en leveranciers van KBC kregen de nodige toelichting. Een preventief luchtmeetprogramma laat KBC toe om de situatie op de voet te volgen.

KBC wenst geen enkel risico te nemen en kiest voor een integrale sanering met het oog op het welbevinden en het werkcomfort van alle betrokken personeelsleden en andere gebruikers van de KBC-toren.  

KBC  zal de reeds geplande renovatie van de hele KBC-Toren in Antwerpen hervatten, het gebouw “future-proof” maken en tegelijkertijd de verborgen historische asbestrestanten in het gebouw laten verwijderen.

Het gebouw zal daarom de komende maanden geleidelijk aan volledig worden vrij gemaakt. Enkel zo kunnen aannemers op een veilige en efficiënte manier werken. De grote werken zullen starten na de zomer.

KBC begrijpt dat deze renovatie en sanering en de daarmee samenhangende verhuis voor ongemak kan zorgen bij zijn personeel en de andere gebruikers van de KBC-Toren maar  benadrukt dat het dit doet met het oog op het welbevinden en het werkcomfort van alle betrokkenen.

De verhuis zal gefaseerd verlopen over de komende maanden.

  • De geldautomatenzone, de geldautomaat aan de buitengevel en de kluizenzaal worden tijdens de werken maximaal beschikbaar gehouden.
  • Vanaf deze zomer en tijdens de (volledige) duur van de werken zullen medewerkers en ‘bewoners’ ondergebracht worden in ofwel andere KBC-gebouwen ofwel panden elders in de stad die KBC zal huren voor de duur van de werken.
  • De klanten van Omnia en van het KBC-bankkantoor voor particulieren, privatebankingklanten en bedrijvenklanten op het gelijkvloers zullen binnenkort geïnformeerd worden over het nieuwe adres waarop ze terecht kunnen.
  • De startende ondernemingen die via Start it @KBC al een aantal jaren gratis verschillende verdiepingen ter beschikking hebben, zullen vanaf de zomer van KBC een nieuw gratis onderkomen krijgen elders in de stad. Zij worden daarover binnenkort ingelicht.
  • Voor de handelszaken op het gelijkvloers zal KBC verschillende opties bekijken samen met de betrokken uitbaters.

Verwacht wordt dat de werken minstens 2 jaar zullen duren.

 

Een toren met een rijk verleden en een heel renovatietraject

De KBC-Toren in Antwerpen was de eerste Europese wolkenkrabber. De bouw van het 87,5 m hoge appartementsgebouw, ook wel gekend als de Boerentoren, startte in 1929 en werd in 1931 voltooid.

In de jaren ’70 werd een nieuwe vleugel toegevoegd en werd de toren volledig omgebouwd tot een kantoorgebouw. Sinds 1981 is het een beschermd monument.

In de naoorlogse periode tot het einde van de jaren ‘70 was asbest heel populair omwille van zijn veelzijdigheid, sterkte en brandbestendigheid. Het materiaal komt dan ook voor in vrijwel elke particuliere woning, overheidsgebouw, school of bedrijfsinstallatie uit die periode. Spuitasbest werd in de jaren ’70 bijvoorbeeld veelvuldig gebruikt om hoge gebouwen bestaande uit metalen structuren, conform de toen geldende wetgeving, brandwerend te maken.

In de jaren ’90 werd het gebouw een eerste maal grondig gesaneerd en daarbij werd onder meer spuitasbest maximaal verwijderd of ingekapseld. De oplevering van de werken aan het gebouw gebeurde door een erkend controleorganisme.

Het algemeen verbod op het gebruik van asbest (in België) dateert van 1998.

 

Preventieve detailcontrole op verborgen historische asbestrestanten

De voorbije maanden werden renovatiewerken gestart aan de verlichting, elektriciteit, sanitaire en klimaatinstallaties om de KBC-toren aan de binnenzijde ‘future-proof’ te maken. Tijdens die werken werd in een paar specifieke zones verborgen asbest ontdekt dat voorheen niet zichtbaar of toegankelijk was.

Hoewel er geen onmiddellijk gevaar is, heeft KBC toch besloten om de werken stil te leggen en de medewerkers in de betrokken en aanpalende zones onder te brengen in andere zones of gebouwen in afwachting van de grondige integrale renovatie en sanering.

KBC liet zich continu begeleiden door externe experten, waarbij ook de interne preventiedienst actief zijn rol vervulde (naar overheid, naar CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) en werknemers, naar aannemers en leveranciers).

KBC liet eveneens continu preventief asbestmetingen uitvoeren in het hele gebouw met de allerfijnste meetapparatuur om gezondheidsrisico’s uit te sluiten en de situatie op de voet te volgen. Volgens onafhankelijke experten is er geen gevaar geweest voor personeel en bezoekers van het gebouw.

Jan Van Bouwel, asbest expert IBEVE voegt eraan toe : “Bij de renovatiewerken in de Toren hanteerde KBC bij luchtmetingen steeds uit voorzorgsprincipe de ‘professionele’ normen zoals voorgeschreven in de huidige wetgeving. Onafhankelijke experts nemen dan tijdens de werken luchtstalen om mogelijke asbestvervuiling in de werfzone op te sporen door middel van een optische vezeltelling. Bij de minste twijfel werden steeds de nodige maatregelen getroffen om elke vorm van vezelverspreiding te vermijden en werd in het gebouw ook buiten de werfzone een uitgebreid meetprogramma opgestart met een veel gevoeligere meetmethode. De luchtstalen worden in dat geval steeds door een onafhankelijk labo geanalyseerd met een erg nauwkeurige analysetechniek (elektronenmicroscopie) die toelaat om ook zeer lage hoeveelheden asbest (sporen) in de lucht terug te vinden. KBC hanteert voor de luchtkwaliteit in het gebouw dan ook normen die veel strenger zijn dan de huidige wettelijke voorschriften en die rekening houden met de voorschriften van de Wereld Gezondheidsorganisatie, en andere asbestnormeringen (best practice). Indien bij een meting sporen van asbestvezels gedetecteerd worden, dan neemt KBC gepaste maatregelen en wordt gekozen voor een uiterst professionele en proactieve aanpak. Dat getuigt van een groot gevoel voor verantwoordelijkheid ten aanzien van haar medewerkers, de andere gebruikers van het gebouw en de aannemers die de werken uitvoeren”.

Het is vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel dat KBC er vandaag voor opteert om over te gaan tot een integrale renovatie en sanering van de KBC-toren, hoewel er zich geen onmiddellijk gevaar stelt.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium