KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 557 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

  • De commerciële bank-verzekeringsfranchises in onze kernmarkten hebben in het afgelopen kwartaal zeer goed gepresteerd.
  • De nettorente-inkomsten stegen met 1% tegenover het vorige kwartaal, als de positieve eenmalige post van 5 miljoen euro van het vorige kwartaal buiten beschouwing wordt gelaten. Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de consolidatie van OTP Banka Slovensko, de waardestijging van de Tsjechische kroon en lagere financieringskosten. De nettorente-inkomsten daalden met 11% ten opzichte van het voorgaande jaar, deels als gevolg van het negatieve effect van eerdere renteverlagingen door de CNB in Tsjechië, lage herbeleggingsrendementen en de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint ten opzichte van vorig jaar.
  • De deposito's inclusief schuldpapier stegen met 8% tegenover het vorige kwartaal, en met 10% jaar-op-jaar. De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 1% jaar-op-jaar. Die cijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de recente acquisitie van OTP Banka Slovensko en wisselkoerseffecten). Het volume van de leningen waarvoor in het kader van de verschillende steunregelingen betalingsuitstellen werden verleend, bedroeg volgens de EBA-definitie 13,1 miljard euro. Aangezien de meeste moratoria nu zijn verstreken, waren de leningen die er nog onder vielen eind maart 2021 met 91% gedaald. Voor 98% van de leningen waarvoor de moratoria intussen zijn verstreken, zijn de betalingen hervat.
  • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) steeg met 11% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 31% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. In beide gevallen was dit hoofdzakelijk te danken aan een aanzienlijke daling van de technische lasten. Over het geheel genomen bedroeg de gecombineerde ratio voor het eerste kwartaal een uitstekende 78%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 19% ten opzichte van het hoge niveau van het vorige kwartaal en steeg met 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.
  • De nettoprovisie-inkomsten waren 9% hoger dan in het vorige kwartaal en 3% hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar dankzij een combinatie van hogere provisies voor onze vermogensbeheeractiviteiten en bankdiensten (dit laatste vooral dankzij de effectenactiviteiten).
  • Het trading- en reëlewaarderesultaat steeg met 47 miljoen euro ten opzichte van het vorige kwartaal en met maar liefst 512 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Dit laatste cijfer was aanzienlijk beïnvloed door de gevolgen van de eerste uitbraak van de coronacrisis, die aanvankelijk leidde tot sterk gedaalde aandelenmarkten, toenemende kredietspreads en lagere langetermijnrentes (waardoor het trading- en reëlewaarderesultaat in dat kwartaal een negatieve 385 miljoen euro bedroeg).
  • Alle overige opbrengsten samen lagen in de lijn van het cijfer van het eerste kwartaal van vorig jaar en waren 32% hoger dan het cijfer van het vorige kwartaal, dat een aantal negatieve eenmalige posten bevatte.
  • De kosten in het eerste kwartaal omvatten traditioneel het grootste deel van de bankenheffing voor het hele jaar (424 miljoen euro). Deze heffingen buiten beschouwing gelaten, daalden de kosten met 5% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 4% jaar-op-jaar dankzij een strikt kostenbeheer en niettegenstaande de consolidatie van OTP Banka Slovensko. De resulterende kosten-inkomstenratio bedroeg in het eerste kwartaal 53% wanneer bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten en de bankenheffing gelijkmatig over het jaar gespreid wordt, of 46% wanneer alle bankenheffingen volledig buiten beschouwing worden gelaten.
  • In het afgelopen kwartaal werd een netto 76 miljoen euro aan waardeverminderingen op kredieten teruggeboekt, tegenover een nettotoename van 57 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en 121 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar. Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio in het eerste kwartaal -0,17%, tegenover 0,60% voor het hele jaar 2020 (een minteken impliceert een positief effect op het resultaat).
  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 157% en NSFR van 148%. Onze kapitaalbasis bleef eveneens solide, met een fully loaded common equity ratio van 17,6% (conform de ECB-regels is de tussentijdse winst over het eerste kwartaal hierin niet begrepen).
 Zie volledig persbericht in bijlage 

Johan Thijs, Chief Executive Officer

Er begint licht te komen aan het einde van de tunnel dankzij de grootschalige vaccinatiecampagnes die in het eerste kwartaal van 2021 van start zijn gegaan. De coronapandemie is echter nog lang niet voorbij en blijft over de hele wereld menselijk leed en ongekende economische beroering veroorzaken. Vanaf het begin van de crisis, meer dan een jaar geleden, hebben wij de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet. Wij hebben ook nauw samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het coronavirus zijn getroffen te ondersteunen met diverse maatregelen, zoals betalingsuitstel voor leningen. Zo hebben we voor 13,1 miljard euro uitstel van betaling verleend in het kader van corona-gerelateerde moratoria (volgens de definitie van de EBA). Voor 91% van dat bedrag zijn de moratoria al verstreken, en voor 98% daarvan werden de normale betalingen hervat. Daarnaast hebben we voor bijna 1 miljard euro aan leningen verstrekt die vallen onder de verschillende corona-gerelateerde overheidsgarantieregelingen.


Ondertussen werkten we onvermoeibaar door aan de implementatie van onze strategie, met inbegrip van de verdere optimalisering van onze geografische aanwezigheid. In het eerste kwartaal van 2021 bereikten we overeenstemming over de overname van de Bulgaarse pensioenverzekerings- en levensverzekeringsactiviteiten van NN. Dat zal ons in staat stellen ons aandeel in de levensverzekeringsmarkt in Bulgarije verder te vergroten en ons bank-verzekeringsaanbod aan klanten te verbreden met de toevoeging van hoogwaardige pensioenfondsproducten, terwijl het ook extra mogelijkheden biedt voor cross-selling van bank- en verzekeringsproducten in een one-stop shop-benadering. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders en zal naar verwachting worden afgerond in de loop van 2021. Meer recent hebben we, in de context van de competitieve marktomstandigheden in Ierland, met Bank of Ireland een princiepsovereenkomst (Memorandum of Understanding) gesloten, die mogelijk kan leiden tot een transactie waarbij Bank of Ireland zich ertoe verbindt om vrijwel alle performing kredieten en passiva van KBC Bank Ireland over te nemen. Daarnaast bekijken we onze opties om de portefeuille non-performing hypothecaire leningen van KBC Bank Ireland te desinvesteren. De succesvolle uitvoering van deze twee transacties kan uiteindelijk resulteren in onze terugtrekking uit de Ierse markt. Terwijl deze besprekingen aan de gang zijn, blijft KBC Bank Ierland zich inzetten om zijn retail bank- en verzekeringsdiensten van het hoogste niveau aan te bieden via zijn digitale kanalen en hubs, voor zijn bestaande en nieuwe klanten. De transactie is nog afhankelijk van de gebruikelijke due diligence, verdere onderhandelingen en overeenstemming over definitieve voorwaarden en bindende documentatie, alsmede het verkrijgen van alle gebruikelijke interne en externe regulatoire goedkeuringen.


Wat onze financiële resultaten betreft, is het jaar sterk van start gegaan met een nettowinst van 557 miljoen euro in het eerste kwartaal. Dat is een zeer goede prestatie, zeker gezien het grootste deel van de bankenheffing voor het gehele jaar - zoals altijd - vooraf in het eerste kwartaal van het jaar wordt geboekt. In het eerste kwartaal zijn bijna alle inkomstenposten gestegen, met uitzondering van de dividendinkomsten. De kosten - exclusief bankenheffing - bleven streng onder controle, wat resulteerde in een daling van 5% ten opzichte van het vorige kwartaal. We konden ook een deel van de eerder geboekte waardeverminderingen op kredieten terugnemen, wat een positief effect had op ons nettoresultaat. Onze solvabiliteit bleef zeer sterk met een common equity ratio van 17,6% op fully loaded basis.


Zoals eerder aangekondigd, zullen wij op 19 mei 2021 een brutodividend van 0,44 euro per aandeel uitkeren voor het boekjaar 2020. Het is ook de bedoeling van onze Raad van Bestuur om in het vierde kwartaal van 2021 een bijkomend brutodividend van 2 euro per aandeel uit te keren voor het boekjaar 2020. De uiteindelijke beslissing van de Raad in dit verband is afhankelijk van de opheffing van de dividendbeperkingen door de ECB.


Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken bedanken. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor al onze medewerkers die niet alleen onze klanten zijn blijven bedienen, maar er ook voor hebben gezorgd dat onze groep solide en efficiënt heeft kunnen opereren in deze uitdagende tijden.

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.   

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium