KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 621 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

 

  • Uitstekende prestaties van de commerciële bankverzekeringsfranchises in onze kernmarkten en kernactiviteiten.
  • De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 5% jaar-op-jaar (zonder rekening te houden met de verkoop van een deel van de Ierse kredietportefeuille). Deposito’s (exclusief schuldpapier en repo's) bleven stabiel op kwartaalbasis en stegen met 5% jaar-op-jaar, met jaar-op-jaar een toename in alle divisies.
  • De nettorente-inkomsten stegen met 3% kwartaal-op-kwartaal en met 2% jaar-op-jaar (op een vergelijkbare basis). Ze profiteerden onder andere van de goede groei van het kredietvolume, hogere rente in Tsjechië en lagere financieringskosten, maar bleven last hebben van de druk op de kredietmarges en de lage herbeleggingsrente in onze kernlanden in de eurozone.
  • De technische inkomsten van onze schadeverzekeringsactiviteiten stegen met 31% ten opzichte van het vierde kwartaal van het voorgaande jaar, omdat hogere verdiende premies en lagere technische lasten slechts licht werden gecompenseerd door het lagere resultaat uit afgestane herverzekering. De gecombineerde ratio voor het hele boekjaar 2018 bedroeg een uitstekende 88%, volledig in de lijn van het cijfer voor het hele jaar 2017. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 33% ten opzichte van het voorgaande kwartaal maar daalde met 13% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017.
  • Op vergelijkbare basis daalden onze nettoprovisie-inkomsten met 4% op kwartaalbasis en 11% jaar-op-jaar als gevolg van een grote neergang van de financiële markten. In beide gevallen kwam dit vooral door lagere vermogensbeheervergoedingen als gevolg van lagere beheerde volumes en een meer defensieve assetallocatie.
  • Alle overige inkomsten samen daalden met 37% op kwartaalbasis als gevolg van een lager trading- en reëlewaarderesultaat, ondanks een hoger niveau van de overige netto-inkomsten (het vierde kwartaal werd positief beïnvloed door de afwikkeling van rechtszaken uit het verleden) en licht hogere dividendinkomsten. Op vergelijkbare basis daalden alle andere inkomstenposten samen met 21% jaar-op-jaar, voornamelijk als gevolg van lagere trading- en reëlewaarde-inkomsten, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door hogere overige netto-inkomsten, aangezien het referentiekwartaal werd beïnvloed door een voorziening van 61,5 miljoen euro voor de sectorwijde herziening van Ierse hypotheekleningen met trackerrente van vóór 2009.
  • De kosten exclusief bankenheffingen bleven nagenoeg stabiel op kwartaalbasis door lagere personeelskosten en lagere eenmalige kosten, tenietgedaan door seizoensgebonden hogere ICT-kosten, hogere professionele vergoedingen en hogere afschrijvingskosten. Er was zelfs een daling van 3% jaar-op-jaar, voornamelijk als gevolg van lagere marketingkosten. Wanneer bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de kosten-inkomstenratio 57% voor het boekjaar 2018, tegenover 55% voor het boekjaar 2017.
  • Dit kwartaal was er een toename van 30 miljoen euro aan bijzondere waardeverminderingen op kredieten, voornamelijk in België als gevolg van een aantal bedrijfskredieten. Onze kredietkosten voor het boekjaar 2018 bedroegen een erg gunstige -0,04% (een negatief cijfer wijst op een positieve invloed op het resultaat), tegenover -0,06% voor het boekjaar 2017. Zonder Ierland zou de kredietkostenratio 0,03% bedragen, tegenover 0,09% voor het boekjaar 2017.
  • Onze liquiditeitspositie en onze kapitaalbasis bleven stevig bij een common equity ratio van 16% (fully loaded, Deense Compromismethode). Onze leverage ratio bedroeg eind 2018 6,1%.

 

 

Zie volledig persbericht in bijlage.​

Johan Thijs, Chief Executive Officer:

In het vierde kwartaal van 2018 genereerden we een nettowinst van 621 miljoen euro. Dit uitstekende resultaat is mede te danken aan hogere nettorente-inkomsten, een uitstekende gecombineerde ratio voor onze schadeverzekeringsactiviteiten en een strikt kostenbeheer. Als we dit bedrag voor het vierde kwartaal optellen bij de 1 948 miljoen euro van de eerste negen maanden van het jaar, komt ons resultaat over het hele jaar 2018 uit op een stevige 2 570 miljoen euro. Dat ligt in de lijn van de 2 575 miljoen euro die voor het hele jaar 2017 werd geboekt. De kredietverlening steeg met 5% jaar-op-jaar, evenals de deposito's (exclusief schuldpapier en repo's).


Onze solvabiliteit bleef sterk. De common equity ratio bedroeg 16% op het einde van boekjaar 2018 na dividenduitkering. Het totaal (bruto)dividend voor 2018 van 3,5 euro per aandeel (dat zal worden voorgesteld aan de algemene aandeelhoudersvergadering in mei) zal resulteren in een uitkeringsratio van 59% voor het boekjaar 2018.
Zoals eerder aangekondigd, heeft KBC Bank Ireland in het betrokken kwartaal de verkoop van een deel van zijn legacy-kredietportefeuille afgesloten, waardoor de ratio voor impaired kredieten met 10 procentpunt is gedaald tot 23% en ook de ratio voor impaired kredieten van de groep met 1 procentpunt is gedaald tot 4,3%.


Op het gebied van duurzaamheid streven we ernaar de positieve impact van onze dagelijkse activiteiten op de maatschappij te versterken. Wij monitoren onze eigen ecologische impact actief en bieden een breed scala aan maatschappelijk verantwoorde beleggingsmogelijkheden. Dit resulteerde in een verbeterde score door externe duurzaamheidsanalisten (zoals Sustainalytics). We hebben een lange traditie van open en transparante communicatie met al onze stakeholders over duurzaamheid. Zo zullen we, zoals aangekondigd in december, als lid van het UNEP FI, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties voor financiële instellingen, de eerste financiële instelling in België zijn om de nieuwe richtlijnen voor verantwoord bankieren te onderschrijven. 


De Europese economische omstandigheden zijn over het algemeen solide, hoewel de groeipiek achter ons ligt. De dalende werkloosheidscijfers en het toenemend tekort aan arbeidskrachten in sommige Europese economieën, zullen samen met de geleidelijk stijgende looninflatie de particuliere consumptie blijven ondersteunen. Daarnaast zullen ook investeringen een belangrijke groeifactor blijven. De belangrijkste factoren die het Europese economische sentiment en de groei substantieel kunnen ondergraven, zijn nog altijd het risico van een verdere economische deglobalisering, met een escalatie van handelsconflicten, de brexit en de politieke onrust in sommige landen van de eurozone.


Ons ultieme doel bestaat erin de dromen van onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders te financieren en waar te maken. Daar zetten zich al onze medewerkers voor in. Wij zijn oprecht dankbaar voor het vertrouwen van onze klanten dat ons des te meer aanmoedigt om de referentie te worden in bankverzekeren in al onze kernlanden.

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium