KBC Groep: Stevig resultaat in het vierde kwartaal van 399 miljoen euro brengt de winst voor het volledige boekjaar op een uitstekende 2,6 miljard euro.

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

In een klimaat van volgehouden economische expansie, een slechts matig stijgende inflatie, een sterkere euro en stabiele lage rentevoeten behaalde KBC in het vierde kwartaal van 2017 een nettowinst van 399 miljoen euro. Het resultaat van het vierde kwartaal werd beïnvloed door een eenmalig voorafgaand negatief effect van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting van 211 miljoen euro. Laten we dit eenmalige item buiten beschouwing, dan bedroeg het nettoresultaat 610 miljoen euro voor het vierde kwartaal van 2017. Onze kernactiviteiten deden het opnieuw goed. De kosten bleven onder controle en de kwaliteit van de activa bleef goed zoals bleek uit een terugname van voorzieningen voor waardeverminderingen op kredieten. Voegen we het resultaat van het vierde kwartaal bij de resultaten van de eerste drie kwartalen van het jaar, dan brengt dat het nettoresultaat voor het volledige boekjaar op 2 575 miljoen euro, een stijging met 6% ten opzichte van de 2 427 miljoen euro voor het boekjaar 2016. Onze liquiditeitspositie bleef sterk en onze stevige solvabiliteit blijkt uit een common equity ratio (fully-loaded) van 16,3% eind 2017.

 

Zie volledig persbericht in bijlage.

Financiële hoofdlijnen van het vierde kwartaal van 2017

  • Onze bank- en verzekeringsdivisies in onze kernmarkten bleven sterk presteren en ook de recent verworven Bulgaarse bedrijven UBB en Interlease leverden een bijdrage van 13 miljoen euro tot het nettoresultaat.
  • De kredietverlening aan onze klanten steeg met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 5% jaar-op-jaar, met een toename in alle divisies. De deposito's van onze klanten stegen kwartaal-op-kwartaal met 2% en jaar-op-jaar met 8%, met een groei in alle divisies. Van die volumegroei ten opzichte van een jaar geleden heeft 1 procentpunt (voor kredietverlening) en 2 procentpunten (voor deposito's) te maken met het feit dat UBB en Interlease in de cijfers werden opgenomen.
  • Laten we de bijdrage van de dealingroom buiten beschouwing, dan stabiliseerde de nettorente-inkomsten ten opzichte van het vorige kwartaal en stegen ze met 1.5% ten opzichte van een jaar geleden. Het effect van de aanhoudend lage herbeleggingsrentes en negatieve druk op de commerciële kredietmarges werd gecompenseerd door een goede groei van het kredietvolume, lagere financieringskosten, de positieve impact van de renteverhogingen in Tsjechië en (jaar-op-jaar) het positieve effect van de consolidatie van UBB/Interlease.
  • Bij onze schadeverzekeringsactiviteiten werden de hogere premie-inkomsten tenietgedaan door gestegen technische lasten (in het derde kwartaal waren er aanzienlijke terugnames) en een daling kwartaal-op-kwartaal van de herverzekeringsresultaten. Over het volledige boekjaar 2017 eindigden de technische inkomsten van onze schadeverzekeringsactiviteiten 12% hoger dan vorig jaar, wat leidde tot een erg sterke gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen van 88% voor 2017. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 45% kwartaal-op-kwartaal, en 13% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016.
  • Onze nettoprovisie-inkomsten bleven sterk met een stijging van 14% jaar-op-jaar, vooral dankzij onze assetmanagementactiviteiten, hogere effectengerelateerde commissie-inkomsten en de opname van UBB en Interlease in de cijfers. De nettoprovisie-inkomsten zijn 5% gestegen ten opzichte van het seizoensgebonden lagere cijfer voor het derde kwartaal.
  • Alle andere inkomstenposten samen zijn gestegen met 13% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar daalden met 20% ten opzichte van een jaar geleden. Dat was in beide gevallen toe te schrijven aan schommelingen in het trading- en reëlewaarderesultaat en een bijkomende voorziening van 61,5 miljoen euro voor de sectorwijde herziening van Ierse hypotheekleningen met trackerrente van voor 2009.
  • Onze kosten-inkomstenratio voor het boekjaar 2017 eindigde op een erg goede 54% (55% in 2016). Onze exploitatiekosten (exclusief bankenheffing) vertonen een seizoensgebonden stijging in het vierde kwartaal van 2017 van 9% kwartaal-op-kwartaal en zijn jaar-op-jaar met 5% gestegen.
  • Dit kwartaal werd begunstigd door een terugname van waardeverminderingen op kredieten van 30 miljoen euro, voornamelijk dankzij een terugname van 52 miljoen euro in Ierland (wat neerkomt op een terugname van 215 miljoen euro voor het volledige boekjaar 2017). Daardoor bedroegen onze kredietkosten voor het boekjaar 2017 een erg gunstige -0,06% (een negatief getal duidt op een positieve invloed op het resultaat).
  • Het nettoresultaat werd negatief beïnvloed door een eenmalig voorafgaand negatief effect van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting van 211 miljoen euro. In de toekomst zal dat echter een terugkerende positieve invloed hebben op de inkomstenbelastingen van de Belgische entiteiten.
  • Onze liquiditeitspositie en onze kapitaalbasis bleven sterk bij een common equity ratio van 16,3% (fully loaded, Deense Compromismethode).

 Dividend en aandelenterugkoop

We zullen de algemene aandeelhoudersvergadering in mei een totaal (bruto)dividend voor 2017 voorstellen van 3 euro per aandeel. Dat betekent dat het uiteindelijke brutodividend – na de betaling van het interimdividend van 1 euro per aandeel in november 2017 – dat in mei betaald wordt 2 euro per aandeel zal bedragen. We zullen ook voorstellen 2,7 miljoen aandelen terug te kopen om de aandeelhoudersverwatering goed te maken die veroorzaakt werd door de kapitaalverhogingen voor personeel. Dit komt neer op een pay-out ratio van 59%.

 

Johan Thijs, Groeps-CEO:

"In het vierde kwartaal boekten we een nettowinst van 399 miljoen euro. Het resultaat had te lijden onder een eenmalig negatief effect van 211 miljoen euro door de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting (die in de toekomst een terugkerend positief effect zal hebben voor onze Belgische entiteiten). Rekenen we dit eenmalige item niet mee, dan bedroeg ons nettoresultaat een goede 610 miljoen euro. Het werd ondersteund door een stijging van de ontvangen provisies, sterke inkomsten van de dealingroom en een terugname van waardeverminderingen, maar had ook af te rekenen met een kostenstijging die typisch is voor het jaareinde.

Samen met de 630 miljoen euro voor het eerste kwartaal, de uitzonderlijk sterke 855 miljoen euro voor het tweede kwartaal en de 691 miljoen euro voor het derde kwartaal brengt dat ons nettoresultaat voor het volledige boekjaar 2017 op een uitstekende 2 575 miljoen euro, een stijging met 6% ten opzichte van 2016.  

Op het vlak van de regelgeving vielen de discussies rond Basel IV beter uit dan verwacht. We verwachten dat de impact van Basel IV voor KBC eind 2017 fully loaded zo'n 8 miljard euro aan bijkomende risicogewogen activa zal betekenen. Dat komt overeen met een inflatie van de risicogewogen activa van 9% en een impact van -1,3% op de common equity ratio. Die cijfers zijn gebaseerd op onze huidige interpretatie van Basel IV, een gelijkblijvende balans en de huidige economische omgeving. Ze houden ook geen rekening met mogelijke acties door het management. Voor ons kapitaalaanwendingsplan betekent het dat we onze buffer voor Basel IV van 1% ten opzichte van onze peergroup niet meer hoeven aan te houden. Rekening houdend met de aangepaste mediaan van de common equity ratio van onze 12 peers, werden onze ‘eigen kapitaaldoelstelling’ en onze ‘referentiekapitaalpositie’ verlaagd naar respectievelijk 14% en 16%. Met betrekking tot IFRS9 verwachten we een negatief effect van de eerste toepassing op onze common equity ratio van ongeveer 41 basispunten.

We zullen de algemene aandeelhoudersvergadering in mei een totaal (bruto)dividend voor 2017 voorstellen van 3 euro per aandeel. Dat betekent dat het uiteindelijke brutodividend – na de betaling van het interimdividend van 1 euro per aandeel in november 2017 – dat in mei betaald wordt 2 euro per aandeel zal bedragen. We zullen ook voorstellen 2,7 miljoen aandelen terug te kopen om de aandeelhoudersverwatering goed te maken die veroorzaakt werd door de kapitaalverhogingen voor personeel. Dit komt neer op een pay-out ratio van 59%. We herbevestigen ons beleid dat we ten minste 50% van onze geconsolideerde nettowinst willen uitbetalen in de vorm van dividenden en in coupons op de additional tier 1-instrumenten.

Ons succes is gebaseerd op het feit dat we het vertrouwen van onze klanten blijven genieten. Ik wil dan ook uitdrukkelijk onze klanten bedanken voor dat vertrouwen en hun verzekeren dat we er meer dan ooit op gefocust zijn de referentie in bankverzekeren te worden in al onze kernlanden.De komende jaren zullen we voortbouwen op het momentum van de vorige jaren, dankzij  ons succesvolle bankverzekeringsmodel dat de klant centraal stelt, ondersteund door onze erg stevige liquiditeitspositie, onze sterke kapitaalbasis en onze 42 000 medewerkers wereldwijd. " 

 

 

 

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium