KBC legt de lat voor zichzelf hoger inzake duurzaamheidsbeleid

KBC heeft zijn verstrengde beleidslijnen voor duurzaam bankieren en verzekeren gepubliceerd op www.kbc.com. Daarmee speelt KBC in op de voortdurend evoluerende verwachtingen bij zijn stakeholders en  in de bredere samenleving. Het vernieuwde duurzaamheidskader van KBC geldt groepswijd vanaf 1 juli 2018 en zit ingebed in de bedrijfsstrategie.

Particuliere en professionele klanten hebben steeds meer aandacht voor duurzaam bank-verzekeren, daartoe aangespoord door klimaatdoelstellingen van de klimaatconferentie in Parijs (COP21) en een toegenomen belangstelling voor duurzaamheidsthema’s zoals milieu, mensenrechten, bedrijfswaarden en maatschappelijk gevoelige thema’s.

Een aantal van de KBC-beleidslijnen terzake zijn nieuw, een aantal werden aangescherpt en up-to-date gebracht.

  •          KBC heeft zijn bestaande mensenrechtenbeleid verfijnd en nog verder in lijn gebracht met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Daarin geeft KBC aan hoe het erop toeziet dat het geen steun geeft aan bedrijven die de mensenrechten schenden.
  •         De “Policy on Arms-related activities” bestempelt vanaf nu ook nucleaire wapens als controversiële wapens. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie of ontwikkeling van nucleaire wapens worden daardoor uitgesloten van alle activiteiten van KBC Groep. KBC volgt daarmee de lijn van het VN-Verdrag over het Verbod van kernwapens dat op 7 juni vorig jaar door 122 landen werd aanvaard. KBC blijft overigens bijzonder terughoudend inzake financiering van bedrijven die betrokken zijn bij wapen-gerelateerde activiteiten. De beleidslijnen zijn omschreven in het beleid rond wapengerelateerde activiteiten.

 

Specifiek voor de krediet- en verzekeringsactiviteiten werden volgende beleidslijnen aangepast:

  •          De “Energy Credit & Insurance Policy” preciseert dat KBC nu ook in Tsjechië uit de financiering van de steenkoolsector stapt en de blootstelling aan steenkoolgebaseerde elektriciteitsproductie tegen 2023 tot nul zal herleiden. Enkel voor centraal aangestuurde verwarmingssystemen geldt nog een uitzondering – met tussentijds afnemende maximale blootstellingen en enkel met het oog op ecologische verbetering – tot 2035. KBC publiceerde daarover al een specifiek persbericht. In dezelfde policy geeft KBC aan dat het ook stopt met de financiering van bedrijven die enkel gespecialiseerd zijn in de extractie van olie en gas. KBC behoudt ook de ambitie om tegen 2030 meer dan 50% van de ‘energy credit portfolio’ te laten bestaan uit hernieuwbare energie.
  •          De policy voor de tabaksindustrie wordt verstrengd. Groothandel en trading in tabaksproducten en
    – grondstoffen is vanaf nu eveneens uitgesloten.
  •         Een nieuwe “Mining  Policy” bepaalt dat bedrijfsklanten met activiteiten in deze sector rekening moeten houden met de milieurisico’s eigen aan die bedrijfsactiviteiten, de mensenrechtenrisico’s en de rechten van de lokale bevolking. Daarnaast moeten deze bedrijven uiteraard steeds werken in overeenstemming met de relevante regionale, nationale en internationale regelgeving, wetten en vergunningen.
  •         De policy voor het produceren van palmolie werd uitgebreid naar productie van soja. Bedrijven die daarin actief zijn, moeten de internationale standaarden voor duurzame exploitatie van deze grondstoffen respecteren.
  •          Een nieuw “Animal Welfare Statement” verwacht dat de klanten die door de aard van hun activiteiten een mogelijke negatieve impact kunnen hebben op het dierenwelzijn zich conform de geldende nationale en internationale wetgeving en best practices opstellen.

 

KBC werkt daarnaast nog steeds verder aan het promoten van duurzame fondsen bij zijn klanten. Zo kon KBC het belegd spaarvolume in duurzame fondsen sinds begin 2016 meer dan verdrievoudigen tot meer dan 7,5 miljard euro. In mei lanceerde KBC Pricos SRI,  het eerste duurzame pensioenspaarfonds dat volledig beantwoordt aan de richtlijnen voor duurzame beleggingen van de BEAMA.

 

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, licht toe: " Duurzaamheid maakt een onlosmakelijk deel uit van onze strategie. Dat neemt niet weg dat onze inzichten mee moeten evolueren met de wijzigende percepties en verwachtingen van de samenleving. Om de vinger aan de pols te houden, betrekken we onze stakeholders in een open dialoog en zorgen we voor transparante communicatie. Die aanpak garandeert ons een duidelijk beeld van wat onze stakeholders belangrijk vinden en laat ons toe om met onze huidige en toekomstige projecten en initiatieven beter en proactiever in te spelen op hun verwachtingen.“

 

KBC werkt nog steeds verder aan zijn doelstellingen op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarvan de details te lezen zijn in het Duurzaamheidsverslag 2017 van KBC (beschikbaar op www.kbc.com). U vindt er tevens de krachtlijnen en de beleidslijnen van KBC inzake duurzaam ondernemen.

Contacteer ons
Stef Leunens KBC Groep NV
Stef Leunens KBC Groep NV
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium