KBC maakt balans op na 1 jaar Collective Commitment to Climate Action en zet ambitieus duurzaamheidsengagement verder.

KBC  heeft sinds ettelijke jaren duurzaamheid als strategische hoeksteen gedefinieerd. KBC voert een heel concreet en verregaand beleid op het vlak van duurzame kredietverstrekking, beleggingen, verzekeringen en bancaire adviesverstrekking, daarin permanent ondersteund door interne en externe expertise.

Op 23 september 2019 versterkte KBC haar duurzaamheidsengagement verder door als een van de eerste financiële instellingen in Europa toe te treden tot de Collective Commitment to Climate Action (CCCA) van de VN. KBC heeft het voorbije jaar niet stilgezeten en heel wat initiatieven genomen om haar bedrijfsvoering ingrijpend te verduurzamen. Door haar actief engagement binnen de CCCA staat KBC mee aan het roer van een substantiële koerswijziging in de financiële sector, de economie en de samenleving, en dat niet enkel in België maar ook elders in Europa. Bovendien beperkt KBC haar engagement niet tot de CCCA-verplichtingen.

Filip Ferrante, directeur Corporate Sustainability KBC Groep schetst het belang voor KBC: “Onze inzichten evolueren telkens mee met de wijzigende percepties en verwachtingen van de samenleving.  Ik ben verheugd dat we nu ook steeds meer internationale erkenning krijgen voor die jarenlange inspanningen om van duurzaamheid een strategisch ankerpunt te maken en voor de voortrekkersrol die we op dat vlak spelen. Zo werden we dit jaar - als enige Belgische financiële instelling - opgenomen in het Sustainability Yearbook 2020 dat ratingbureau S&P Global uitgeeft in samenwerking met duurzaamheidsexpert RobecoSAM. In december 2020 werden we tevens voor het vierde jaar op rij erkend als ‘leader’ op het gebied van klimaatactie door de internationale non-profitorganisatie CDP. KBC behoort hiermee tot de 35% bedrijven binnen de financiële sector die het ‘leadership’ niveau bereikt hebben voor hun inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken. Dat toont aan dat we ook op duurzaamheidsvlak de referentie zijn en dat we graag - en ook meer -  willen bijdragen tot een leefbare en gezonde omgeving voor iedereen.”

De CCCA verenigt in de schoot van de United Nations Environmental Program (UNEP FI) 38 leidende banken, voornamelijk uit Europa maar ook uit de andere continenten, die samen hun schouders zetten onder het streven om tegen 2050 een volledige klimaatneutrale economie en samenleving te realiseren. Deze banken engageren zich ertoe om – in lijn met het klimaatakkoord van Parijs - hun portefeuilles en bedrijfsstrategie zodanig af te stemmen dat de klimaatopwarming tot minder dan 2°C beperkt wordt (met 1,5°C als streefdoel). Samen vertegenwoordigen ze een balanstotaal van 15 biljoen USD.


De ondertekenende banken verplichten zich ertoe om

  • concrete acties te ondernemen m.b.t. de vermindering van hun blootstelling aan koolstofintensieve en klimaatgevoelige sectoren;
  • het 1,5°C-streefdoel om te zetten in concrete doelstellingen per sector gebaseerd op wetenschappelijke scenario’s tegen eind 2022;
  • de economische transitie te stimuleren via hun klantrelaties, producten en diensten en zo de vergroening van onze economie en samenleving een boost te geven;

en daarover ook regelmatig en transparant te rapporteren.

 

Nood aan geavanceerde meet- en rapporteringsinstrumenten

Om die ambities te realiseren, is het cruciaal om over de juiste meetinstrumenten en definities te beschikken die door alle banken op uniforme wijze worden gehanteerd. Enkel zo kan een correcte en overkoepelende voortgangsrapportering tot stand komen.

Vandaag staan heel wat methodologieën nog niet helemaal op punt: er is soms nood aan breder of diepgaander academische of wetenschappelijke onderbouw, niet alle benaderingen zijn even geschikt voor alle sectoren, productiewijzen of technologieën, sommige klantsegmenten beschikken niet over de middelen of mogelijkheden om alle gevraagde data consistent en systematisch op te leveren, enz.

Daarom neemt KBC deel aan het pilootproject voor de implementatie van nieuwe meetinstrumenten zoals PACTA (‘Paris Agreement Capital Transition Assessment’) en PCAF (‘Partnership for Carbon Accounting Financials’). Die laatste testte KBC al intensief uit op haar kredietportefeuille (woningkredieten, autoleningen en autolease), eerst in Vlaanderen maar sinds kort ook in andere regio’s en landen waar KBC actief is. KBC gebruikt tevens PACTA als methodologie om de klimaatimpact van bepaalde sectoren en de transitie beter in kaart te brengen. De inzichten die uit deze analyses komen helpen KBC om ook klanten te begeleiden in hun transitie naar een koolstofarmere economie.

 

Actieve KBC-bijdrage tot het verwezenlijken van de ambities van de CCCA

In haar jaaroverzicht verwijst de CCCA onder meer naar de geactualiseerde beleidslijnen van KBC over het financieren en/of verzekeren van steenkoolgerelateerde industrieën. Deze beleidslijnen zijn publiek toegankelijk op de bedrijfswebsite van KBC.

In het afgelopen jaar heeft KBC inderdaad sterk ingezet op klimaatverbetering via het stimuleren van activiteiten met een positieve impact. KBC Securities Project Finance heeft bv. tot nu toe al 1 miljard euro aan groene-energieprojecten gefinancierd, waarvan ruim 900 miljoen voor windmolenparken, op zee en op het vasteland. Daarmee is het inzake project finance een van de koplopers in België. 7 van de 8 Belgische windmolenparken op zee kwamen overigens tot stand mede dankzij KBC.

De ambities van KBC inzake klimaatverbeterende investeringen werden tijdens de strategie-update van 12 november 2020 als volgt verduidelijkt door

Johan Thijs, CEO van KBC Groep: “We willen de referentie blijven en onze lat voor onze klimaatgerelateerde ambities substantieel hoger leggen. Zo is het onze ambitie om tegen 2030 onze eigen uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen met 80% ten opzichte van het niveau van 2015 en om al volledig klimaatneutraal te zijn tegen einde 2021 door het verschil te compenseren.

Dat vertaalt zich verder in volgende verhoogde ambities:

  • meer dan een verdubbeling van het aantal SRI-beleggingsfondsen tegen 2025, en  tegen 2021 moeten SRI-fondsen 50% of meer van de nieuwe fondsenproductie vormen;
  • van 50% kredieten voor hernieuwbare energie (in % van de totale kredietportefeuille aan de energiesector) naar 65% tegen 2030;
  • KBC heeft een bewezen track record over het verminderen van zijn rechtstreekse blootstelling op de steenkoolindustrie. De uitzondering die nog gold in Tsjechië voor de financiering van steenkoolcentrales voor collectieve verwarmingssystemen wordt geschrapt in 2021;
  • een toename van 90% (in % van het eigen stroomverbruik) naar 100% groene stroom tegen 2030;
  • een vermindering met 80% (gemeten t.o.v. 2015) van de eigen uitstoot van broeikasgassen tegen 2030, in plaats van 65%.  KBC zal volledig klimaatneutraal zijn tegen eind 2021 door het verschil te compenseren.

 

KBC zet ook op heel wat andere vlakken in op duurzaamheid. Op vlak van mobiliteit pionierde KBC in België met fietsleasing. Eind november 2020 leasede KBC al 19.000 fietsen aan ondernemingen en openbare besturen, waardoor jaarlijks meer dan 4.000 ton aan CO2-uitstoot wordt vermeden. Zo draagt KBC ook actief bij aan de vergroening van de bedrijfsmobiliteit.

Daarnaast biedt KBC in haar Mobile Banking -app rechtstreeks toegang tot tickets voor het openbaar vervoer en deelauto’s en -fietsen. Tussen de lancering begin 2019 en eind september 2020 werden via de KBC-app niet minder dan 1,7 miljoen tickets voor het openbaar vervoer verkocht en 18.650 deelfietsritten. De “digital first” focus van KBC krijgt zo ook een duurzame invulling in het KBC Mobile-dienstenaanbod.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium