KBC publiceert achtste Verslag aan de Samenleving

KBC neemt standpunt in over Move Your Money-campagne

Sinds 2012 publiceert KBC ieder jaar zijn Verslag aan de Samenleving. Het verslag voor 2018 is vandaag beschikbaar. KBC geeft er een helder overzicht van de verwezenlijkingen en evolutie van KBC op maatschappelijk en duurzaamheidsvlak. KBC staat daarbij ook stil bij zijn aanpak van - onder andere - duurzaam beleggen, financiële geletterdheid, tewerkstelling, digitaliteit, diversiteit en mobiliteit, en ook het belangrijke onderwerp van de klimaatverandering.

Vanuit die permanente zorg om transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid voert KBC een open dialoog met al zijn stakeholders over maatschappelijk relevante vraagstukken en de manier waarop het daarin een bijdrage kan leveren. In dat kader ging KBC ook het gesprek aan met de initiatiefnemers van de Move Your Money-campagne en heeft KBC hen vandaag onderstaand standpunt overgemaakt over de door hen voorgelegde Klimaatresolutie [1]. Daarbij onderstreept KBC dat de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs het ijkpunt zijn voor zijn bijdrage tot de transitie naar een koolstofarme economie en samenleving.

 

[1] De Klimaatresolutie vraagt bedrijven en financiële instellingen om ten laatste in 2020 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te formuleren om de broeikasgasuitstoot, ook die van de eigen krediet- en beleggingsportefeuille, te verminderen in lijn met het Akkoord van Parijs. Met het oog hierop wordt de onmiddellijke uitsluiting van steenkoolcentrales en ontginning van nieuwe fossiele brandstofreserves gevraagd, evenals van bedrijven in de energiesector die zich niet aantoonbaar inschrijven in de doelstellingen van Parijs of deze doelstellingen tegen 2050 niet halen.

 

KBC Groep verbindt zich ertoe om zijn beleidslijnen en zijn bedrijfsaanpak in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

KBC Groep zal daarom – in samenwerking met derde partijen – op een actieve manier bijdragen aan de ontwikkeling  van wetenschappelijk onderbouwde methodologieën voor het in kaart brengen van de indirecte CO2-impact van zijn kernactiviteiten als bank, verzekeraar en vermogensbeheerder. Pas wanneer dergelijke methodologieën op punt staan, zal KBC Groep in staat zijn om de indirecte impact te meten, doelstellingen te formuleren  en verslag uit te brengen over de plannen en de vooruitgang om deze doelstellingen te realiseren, zoals gevraagd in de Klimaatresolutie.

Ondertussen onderneemt KBC Groep sowieso al concrete acties en implementeert het specifieke beleidslijnen die in belangrijke mate bijdragen tot de verwezenlijking van de Parijse klimaatdoelstellingen:

 • Het KBC-beleid met betrekking tot de energiesector werd in 2018 opnieuw aanzienlijk verstrengd.
 • Alle duurzame investeringen zijn bij KBC fossielvrij en worden sterker in de kijker geplaatst.
 • KBC hanteert concrete doelstellingen inzake kredieten voor hernieuwbare energie.
 • KBC besliste ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van zijn rechtstreekse ecologische voetafdruk
 •  KBC ondersteunt klanten met duurzame bedrijfsoplossingen bij hun energietransitie.

Door deze engagementen, beleidslijnen en concrete acties draagt KBC Groep op een relevante, realistische en geloofwaardige manier bij tot de omslag naar een koolstofarme economie.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep erkent de reële uitdaging die klimaatverandering ook voor de financiële sector betekent maar vraagt tegelijk een realistische benadering: “Klimaatverandering is ontegensprekelijk een materieel element in het risicomanagement van een financieel bedrijf. Het concreet aanpakken van de klimaatverandering is tevens noodzakelijk om de toekomst van onze samenleving te beschermen en om een duurzame economische ontwikkeling tot stand te kunnen brengen. Als financiële instelling hebben we de verantwoordelijkheid om zowel onze klanten als de bredere samenleving te ondersteunen bij die overgang. Maar een correcte en rechtvaardige omslag naar een duurzame, koolstofarme economie en levenswijze vergt ook dat rekening wordt gehouden met de sociaal-economische werkelijkheid. De vraag naar concrete doelstellingen over de beperking van de indirecte CO2-impact van onze krediet- en investeringsportefeuille is ongetwijfeld legitiem, maar kan slechts met de nodige integriteit en geloofwaardigheid worden beantwoord wanneer daarvoor een wetenschappelijk onderbouwde methodiek beschikbaar is. KBC blijft dan ook voorstander van een constructieve dialoog met alle stakeholders, om samen in een open verstandhouding te werken aan een duurzame samenleving in de geest van het Klimaatakkoord van Parijs.”

 

Aanvulling

Overzicht van de belangrijkste beleidslijnen en concrete initiatieven van KBC met betrekking tot klimaatverandering

·         KBC-beleidslijnen

In 2018 heeft KBC zijn energiebeleidslijn voor kredietverstrekking en verzekeringen versterkt en dit beleid ook van toepassing gemaakt op alle kapitaalmarktadviezen aan klanten:

-          Steenkool en onconventionele olie en gas:

Een specifiek beleid ten aanzien van de energiebronnen met de grootste negatieve impact op het milieu:

 • Uitsluiting van onconventionele olie en gas, met inbegrip van schalieolie, schaliegas en teerzand.
 • Uitsluiting van alle nieuwe steenkoolgerelateerde activiteiten, met inbegrip van mijnbouw en elektriciteitsproductie op basis van steenkool.
 • Uitfasering van alle uitstaande steenkoolblootstelling tot nul in 2023. Deze blootstelling daalde al van 252 miljoen euro in 2016 tot 34 miljoen euro in 2018.
 • In overeenstemming met lokale milieuorganisaties wordt de financiering van de op steenkool gebaseerde centraal gestuurde stadsverwarmingsinstallaties in de Tsjechische Republiek beperkt tot louter verbeteringen op milieugebied, met een geleidelijke stopzetting tegen 2035.
 • Vermindering van de steenkool-gegenereerde elektriciteitscapaciteit van geïntegreerde energiebedrijven tot maximaal 25% van de totale capaciteit tegen 2023.

-          Olie en gas:

 • Uitsluiting van nieuwe elektriciteitsproductie op basis van olie, inclusief upgrades.
 • Uitsluiting van gespecialiseerde bedrijven die actief zijn in de winning en ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden.

 

·         Sterkere focus op duurzaam beleggen, waardoor klanten kunnen investeren in fossielvrije beleggingen en spaarproducten:

 • Alle  duurzame fondsen van KBC zijn sinds eind 2017 fossielvrij.
 • Ontwikkeling van nieuwe duurzame beleggingsoplossingen voor verschillende klantenprofielen, met onder andere de lancering van een innovatief duurzaam pensioenspaarproduct.
 • De duurzame beleggingen stegen van 2,5 miljard euro in 2015 naar 9 miljard euro in 2018, waarbij ongeveer 40% van de nieuwe productie in duurzame beleggingsfondsen werd ondergebracht.
 • Aangezien energiebedrijven vandaag geen wetenschappelijk gebaseerde doelstellingen op het gebied van fossiele brandstoffen rapporteren, is KBC op dit moment nog niet in staat om al deze bedrijven uit te sluiten in de conventionele beleggingen.

 

·         Hernieuwbare-energiekredieten:

 • KBC heeft als doelstelling dat het aandeel van kredieten voor hernieuwbare energie tegen 2030 ten minste 50% van de totale KBC energiekredietportefeuille moet bedragen.
 • In 2018 werd reeds 44% van de totale energiekredietportefeuille van KBC toegekend aan hernieuwbare- energieprojecten.

 

·         De rechtstreekse voetafdruk van KBC:

 • KBC stelde de doelstellingen om zijn rechtstreekse voetafdruk te verminderen naar boven bij en ambieert nu een vermindering met 25% tegen 2020 en met 50% tegen 2030.
 • In 2018 was de rechtstreekse CO2-impact al met 38% gedaald ten opzichte van 2015.

 

·         Duurzame bedrijfsoplossingen ter ondersteuning van klanten in de energietransitie:

          KBC wil energiebesparende investeringen door zijn klanten faciliteren en financieren via:

 • Financiering van ESco’s (energiebesparende bedrijven) en samenwerkingsverbanden op het gebied van energiebesparing voor corporate klanten.
 • On-line modules voor het meten van de CO2-impact van renovatie-investeringen door particuliere klanten.
 • De uitgifte van een eerste KBC Groene Obligatie van 500 miljoen euro, ter financiering van energiezuinige woningkredieten en hernieuwbare-energieprojecten.
Contacteer ons
Stef Leunens KBC Groep NV
Stef Leunens KBC Groep NV
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium