KBC rapporteert transparant over duurzaamheidsprogressie

KBC publiceerde op 1 april 2021 zijn jaarlijkse (Engelstalige) duurzaamheidsverslag. Het biedt een overzicht van de progressie die KBC in 2020 maakte als duurzame bank-verzekeraar en vermogensbeheerder.

De SDG’s[1] vormen de leidraad doorheen het rapport, dat in detail weergeeft hoe KBC daar met zijn duurzaamheidsdoelstellingen aan bijdraagt. Daarbij volgt KBC de internationale GRI-standaarden[2] en past het sinds 2019 ook de criteria van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) toe. Sinds 2019 verankert KBC eveneens de TCFD-aanbevelingen[3] over klimaatrapportering in zijn duurzaamheidsverslag.

Het rapport gaat ten opzichte van de voorgaande versie dieper in op een aantal topics, zoals de klimaatdoelstellingen, de impact die KBC in sommige domeinen kan uitoefenen, de manier waarop KBC haar publieke engagementen nakomt en het overzicht van duurzaamheidsgerelateerde feiten en cijfers.

 

[1] ‘Sustainable Development Goals’ , wat staat voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

[2] Global Reporting Initiative

[3] Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

In het voorbije jaar verzette KBC opnieuw een aantal bakens inzake duurzaamheid: er kwam een nieuwe beleidslijn over diversiteit en inclusie, en het duurzaam beleggingsbeleid van de KBC-groepsthesaurie en het KBC-pensioenfonds kreeg een update. Verder testte KBC in het kader van een pilootproject de implementatie van nieuwe meetinstrumenten, waaronder PACTA[1] en PCAF[2]. Die brengen de klimaatimpact en -transitie van KBC en van bepaalde sectoren beter in kaart. Daarnaast introduceerde of verscherpte KBC een aantal beleidslijnen (o.a. inzake het respect voor biodiversiteit en het financieren en verzekeren van steenkoolgerelateerde activiteiten), draagt het actief bij tot de vergroening van de bedrijfsmobiliteit en formuleerde het expliciete en ambitieuze niet-financiële duurzaamheidsdoelstellingen.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, situeert de relevantie van het duurzaamheidsverslag: “Het duurzaamheidsverslag geeft inzage in onze vooruitgang op het vlak van de maatschappelijk belangrijke thema’s. We focussen op onderwerpen die voor ons en onze stakeholders belangrijk zijn binnen het kader van duurzaamheid. Om de juiste onderwerpen te kiezen, gaan we in dialoog met onze interne en externe stakeholders en dit onder andere via een tweejaarlijkse materialiteitsoefening. Die houdt in dat we nagaan waar we als bank-verzekeraar en vermogensbeheerder impact kunnen op uitoefenen en welke onderwerpen voor onze stakeholders het relevantst zijn. Dat helpt ons om te beslissen waar onze toekomstige focus zal liggen. Als belangrijkste accenten kozen we duurzame en verantwoorde kredietverlening, verzekeringen en adviesdiensten, naast partnership in de transformatie van onze klanten naar een duurzamere toekomst, duurzaam en verantwoord vermogensbeheer en beleggen en, last but not least, ethische bedrijfsvoering en verantwoord gedrag.

Het verslag geeft tevens een overzicht van ons bedrijfsmodel, schetst hoe we voor onze stakeholders waarde creëren en hoe we onze korte- en langetermijnimpact in de waardeketen beheren. Daarom herhalen we in ons duurzaamheidsverslag nogmaals de niet-financiële doelstellingen en engagementen die we op 12 november 2020 aankondigden.

Transparant rapporteren over duurzaamheidsprogressie zal overigens in de komende jaren door recente Europese regelgeving voor heel wat bedrijven uit diverse sectoren een uitdaging worden. Daarom stellen we graag onze opgebouwde ervaring - bijvoorbeeld in het domein van efficiënt energieverbruik - ter beschikking om samen met gespecialiseerde consultancybedrijven onze bedrijfsklanten daarbij te helpen.”

 

Filip Ferrante, Corporate Sustainability Manager KBC Group, overloopt de belangrijkste accenten van het verslag: “Vorig jaar hebben we voor onszelf de lat voor klimaatgerelateerde ambities aanzienlijk hoger gelegd en gealigneerd op de klimaatdoelstellingen van Parijs. We voerden een verdere verstrenging van ons fossiele-brandstoffenbeleid in en verduidelijkten hoe we onze bedrijfsklanten willen begeleiden in hun transitie naar een koolstofarme samenleving. Op die manier dragen we bij tot de realisatie van de doelstellingen van het Collective Commitment to Climate Action van de Verenigde Naties dat we in 2019 mee ondertekenden. In ons duurzaamheidsverslag rapporteren we transparant over de vorderingen die we daarin hebben gemaakt alsook over de richting die we, samen met andere belangrijke actoren in onze samenleving, moeten uitgaan.

Dat alles gebeurde in de context van een uitzonderlijk jaar dat werd gedomineerd door een nooit eerder geziene gezondheidscrisis. We hebben van bij het begin onze verantwoordelijkheid opgenomen ten aanzien van de samenleving en hebben in overleg met de overheden en sectororganisaties verschillende maatregelen genomen die de economische gevolgen en sociale impact van de crisis beheersbaar moesten houden. Ook daar gaan we in ons duurzaamheidsverslag verder op in.

We hebben zowel de contacten met de klanten als de interne organisatie en bedrijfsprocessen in versneld tempo quasi volledig op digitale leest kunnen schoeien. Om te vermijden dat sommige groepen in onze samenleving moeite hebben met die omschakeling, hebben we diverse initiatieven uitgerold die hen in dat traject op weg zetten en begeleiden.”

 

Door het technische gehalte richt het duurzaamheidsverslag zich in eerste instantie op duurzaamheidsexperts, al is het natuurlijk beschikbaar voor elke geïnteresseerde stakeholder. Het (enkel digitale) verslag is sterk interactief en dynamisch opgevat. Ingebouwde links laten snel en makkelijk rechtstreeks doorschakelen toe. Visuals en grafieken vergroten de leesbaarheid en vergemakkelijken de interpretatie van cijfergegevens.

Het duurzaamheidsverslag behandelt ook de visie van KBC op privacy en databescherming en verduidelijkt de ambities op het vlak van gendergelijkheid in de interne bedrijfsorganisatie.

Verder bevat het ook nog een overzicht van sociale projecten die KBC doorheen de jaren heeft ondersteund en gaat het onder meer dieper in op de wijze waarop KBC-partner BRS in het Zuiden duurzame maatschappelijke ondersteuning biedt via microfinanciering en -verzekeringen.

 

[1] Paris Agreement Capital Transition Assessment

[2] Partnership for Carbon Accounting Financials

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium