KBC rapporteert transparant over zijn duurzaamheidsprogressie en -ambities.

KBC deelt voor het eerst GHG-emissies van de volledige krediet- en lease-portefeuille en klimaatanalyses per sector.

KBC publiceert vandaag zijn duurzaamheidsverslag over 2021 met daarin een omvattend en transparant overzicht van de ESG-realisaties en -progressie van KBC het afgelopen jaar alsook zijn duurzaamheidsambities (ESG : Environment Social Governance).

KBC geeft voor het eerst ook zijn directe en indirecte klimaatafdruk vrij. In die berekening neemt KBC zowel de beleggingsfondsen van KBC Asset Management mee als van zijn eigen investerings- en kredietportefeuille en het bedrijfspensioenfonds van KBC. Daarmee legt KBC de basis voor een consistente meting, rapportering en portefeuillebijsturing in de komende jaren. KBC wil de eigen voetafdruk verder fundamenteel blijven reduceren (-71% tussen 2015 en 2021). Daarnaast heeft KBC – zoals overigens aangekondigd – haar resterende emissies gecompenseerd via drie kwalitatieve klimaatprojecten om netto-klimaatneutraliteit te kunnen bereiken.

Voor het eerst neemt KBC in dat rapport informatie op over zijn “white papers” m.b.t. acht sectoren: de energiesector, vastgoed, de bouw, transport, landbouw, de voedingsindustrie, metaal- en chemiesector. Deze “white papers” bevatten een analyse per sector van de realisaties en uitdagingen op het vlak van duurzaamheid en de mate waarin KBC aan de klimaatrisico’s in die sectoren blootgesteld is. KBC beperkt zich daarbij niet alleen tot beursgenoteerde bedrijven, maar trekt de analyse ook door tot op het niveau van de KMO-klantenportefeuille van KBC.

Door een goede inschatting van zijn eigen risico’s te maken, kan KBC een betrouwbare partner zijn van deze bedrijven in hun eigen transitie naar een meer duurzame samenleving.

Het 250 pagina’s tellende digitale duurzaamheidsverslag – dat enkel in het Engels beschikbaar is – is dankzij het groot aantal doorklikmogelijkheden uitgegroeid tot een makkelijk raadpleegbaar referentiedocument. Het komt bovendien maximaal tegemoet aan de rapporteringseisen van diverse stakeholders.

De SDG’s[1] vormen de leidraad doorheen het rapport, dat in detail weergeeft hoe KBC daaraan met zijn duurzaamheidsdoelstellingen bijdraagt. KBC volgt de internationale GRI-standaarden[2] en past sinds 2019 ook de criteria van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) toe. Sinds 2019 verankert KBC eveneens de TCFD-aanbevelingen[3] over klimaatrapportering in het duurzaamheidsverslag.

 

 

Elke dag gestaag meebouwen aan een duurzame(re) toekomst.

In 2021 verzette KBC opnieuw een aantal belangrijke bakens inzake duurzaamheid (ESG):

Klimaat (Environment)

 • Alle overblijvende directe blootstelling aan steenkool-gerelateerde activiteiten werd afgebouwd.
 • KBC heeft een eerste voorlopig intern koolstofprijsschema aangenomen dat KBC geleidelijk wil toepassen door middel van pilootprojecten.
 • KBC berekende voor het eerst de GHG emissies voor de volledige krediet- en leaseportefeuille op basis van de PCAF[4] methodologie.
 • KBC berekende eveneens de klimaat-gerelateerde impact van zijn eigen investerings- en asset management portefeuille op basis van de Trucost-data en -methodologie.
 • Het duurzaam beleggingsbeleid van de KBC-groepsthesaurie en het KBC-pensioenfonds kreeg een update.
 • KBC rapporteert transparant over de meetinstrumenten die het hanteert om de klimaatimpact en -transitie van KBC in kaart te brengen en te sturen, waaronder PACTA[5] en PCAF .
 • KBC bereikte netto-klimaatneutraliteit voor wat zijn eigen directe klimaatafdruk betreft.

Sociaal (Social)

 • KBC beheerde eind 2021 zo’n 31,7 miljard euro aan maatschappelijk verantwoorde beleggingen.
 • Verder benadrukt KBC zijn sociale impact, via bedrijfsoplossingen in vier focus domeinen: milieuverantwoordelijkheid, financiële geletterdheid, ondernemerschap, en gezondheid en vergrijzing, en via de sociale projecten die KBC doorheen de jaren heeft ondersteund. Maar belangrijker nog, KBC wil zijn maatschappelijke impact vergroten via zijn kernactiviteiten als een geïntegreerde bank-verzekeraar, door projecten te financieren en te verzekeren die bijdragen aan en toegang bieden tot sociale goederen en diensten zoals onderwijs, basisinfrastructuur, essentiële diensten, gezondheid en werkgelegenheid. Het gaat ook dieper in op de wijze waarop KBC-partner BRS in het Zuiden duurzame maatschappelijke ondersteuning biedt via microfinanciering en -verzekeringen en hoe medewerkers en directieleden van KBC vanuit hun professionele achtergrond daaraan een concrete vrijwillige bijdrage leveren. Via zijn participatie in het kapitaal van BRS Microfinance Coop, verstrekte KBC voor 10.2 miljoen euro microfinanciering en bereikte op die manier 1.7 miljoen ondernemers en boeren op het platteland in het Zuiden.
 • Er kwam een nieuwe beleidslijn die de ambities van KBC op het vlak van gendergelijkheid in de interne bedrijfsorganisatie verduidelijkt. KBC werd overigens voor het eerst in de Bloomberg Gender Equality index opgenomen.
 • KBC promoot ook vrouwelijk ondernemerschap in België via Startit@KBC. De grootste accelerator van België heeft de afgelopen 3 jaar actief ingezet op vrouwelijk ondernemerschap in het start-up landschap waardoor in de laatste wave van 2021, 46% van de start-ups een vrouw als mede-oprichter hadden. De ambitie is om dit aandeel naar 50% te brengen.

Governance (Governance)

 • De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en klimaatverandering wordt gedragen door de top van het bedrijf en zit verankerd in de duurzaamheidsgovernance en in de remuneratie.
 • KBC rolde een duurzaamheidsopleiding uit naar alle medewerkers en alle directieleden namen deel aan een interactief klimaatspel om te leren omgaan met het nemen van krediet-, verzekerings-, beleggingsbeslissingen die een duurzame toekomst kunnen bewerkstellingen.

 

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, beklemtoont de relevantie van het duurzaamheidsbeleid en het verslag: “De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben ons de harde les geleerd dat de mensheid deel uitmaakt van een integraal ecosysteem, maar er niet boven staat. Terwijl Covid-19 de internationale samenleving in een wurggreep bleef houden, werden verscheidene Europese landen waaronder België ook geteisterd door extreme weersomstandigheden die aantonen dat de klimaatverandering vandaag een realiteit is. Vanuit onze rol in de samenleving hebben wij ons ingezet om een duidelijke en duurzame bijdrage te leveren in het zoeken naar een antwoord op de uitdagingen die deze disruptieve tijden stellen.

Het duurzaamheidsverslag geeft inzage in onze vooruitgang die we op dat vlak hebben geboekt. We focussen op onderwerpen die voor ons en onze stakeholders belangrijk zijn binnen het kader van duurzaamheid en gaan na waarop we als bank-verzekeraar en vermogensbeheerder concrete impact kunnen uitoefenen. Dat helpt ons om te beslissen waar onze toekomstige focus zal liggen.

Het verslag geeft tevens een overzicht van ons bedrijfsmodel, schetst hoe we voor onze stakeholders waarde creëren en hoe we onze korte- en lange termijnimpact in de waardeketen beheren. Daarom herhalen we in ons duurzaamheidsverslag nogmaals onze concrete doelstellingen en engagementen, die we overigens in het najaar van 2022 opnieuw zullen actualiseren. Op die manier bouwen we elke dag mee aan een duurzamere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.”

 

Filip Ferrante, Corporate Sustainability Manager KBC Groep, overloopt de belangrijkste accenten van het verslag: “2021 is het jaar waarin we de noodzaak om met duurzaamheid bezig te zijn effectief hebben laten doordringen tot in alle geledingen van ons bedrijf en dit in alle landen waar KBC actief is. Daarin worden we volop gesteund door onze CEO en het directiecomité, het top management en onze Raad van Bestuur die onder andere het beheersen van klimaatrisico’s als een topprioriteit naar voren schuift. Door dit ‘au sérieux’ te nemen, kunnen wij ook onze klanten beter begeleiden in hun transitie en hen adequate oplossingen voorstellen, zowel op het vlak van kredietverlening als verzekeren als beleggingsproducten maar ook via additionele adviesverlening rond duurzaamheidsthema’s.”

 

Open en transparant communiceren op maat van alle stakeholders

Door de inhoudelijke techniciteit richt het duurzaamheidsverslag zich in eerste instantie tot duurzaamheidsexperts, al is het natuurlijk publiek beschikbaar voor iedereen die voor deze materie belangstelling toont. Het (enkel digitale) verslag is sterk interactief en dynamisch opgevat. Ingebouwde links laten snel en makkelijk rechtstreeks doorschakelen toe. Visuals en grafieken vergroten de leesbaarheid en vergemakkelijken de interpretatie van cijfergegevens.

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, rapporteert KBC ook in andere publicaties uitgebreid over haar duurzaamheidsvooruitgang. Het Verslag aan de Samenleving dat op 19 april 2022 verschijnt (in 4 talen), richt zich in een heel toegankelijke taal naar iedereen die graag op bevattelijke wijze een beknopt overzicht krijgt van de aanpak, visie, realisaties en uitdagingen van KBC inzake duurzaamheid. Daarnaast bevat ook het Jaarverslag 2021  – dat zich vooral richt tot de financiële gemeenschap en het beleggerspubliek – uitgebreide hoofdstukken over dit onderwerp.

Op die manier zorgt KBC ervoor dat een zo ruim mogelijk publiek makkelijk toegang krijgt tot de duurzaamheidsrapportering van KBC en beantwoordt het aan de toenemende vraag naar transparante, consequente en duidelijke informatieverstrekking.

 

[1] ‘Sustainable Development Goals’ , wat staat voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

[2] Global Reporting Initiative

[3] Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

[4] Partnership for Carbon Accounting Financials

[5] Paris Agreement Capital Transition Assessment

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium