KBC vernieuwt groepswijd duurzaamheidskader.

Duidelijke en aangescherpte beleidslijnen over duurzaamheidsthema’s

KBC herdefinieert zijn duurzaamheidstrategie en communiceert duidelijk  over de wijze waarop het omgaat met een aantal maatschappelijke en duurzaamheidsthema’s. Die transparantie maakt deel uit van het verruimde duurzaamheidsbeleid van KBC, dat groepswijd geldt en wordt geconcretiseerd in een aantal beleidslijnen. Deze zijn publiek beschikbaar op www.kbc.com.

 

Dat verruimde duurzaamheidsbeleid van KBC zit ingebed in de bedrijfsstrategie van KBC. “Zo verzekeren wij dat onze duurzaamheidsprincipes doordringen in alle activiteiten en geledingen van de organisatie en kunnen we als bankverzekeraar tevens onze positieve impact op de samenleving vergroten vanuit onze gewone dagelijkse werking”, verduidelijkt Johan Thijs, groeps-CEO van KBC.Duurzaam ondernemen betekent voor ons in eerste instantie autonoom beantwoorden aan de verwachtingen van al onze stakeholders, niet alleen nu maar ook in de toekomst.  Dat is een veel ruimere invulling dan de traditionele invalshoek, die meestal vanuit milieu, filantropie  of corporate governance vertrekt.

KBC streeft op elk moment de juiste balans na tussen bedrijfsdoelstellingen en duurzaamheidsambities. Dat ligt volledig in lijn met de positionering van KBC als algemene bank-verzekeraar die een prominente economische rol wil vervullen voor particuliere klanten, KMO’s en mid-caps.

 

Duidelijke beleidslijnen…

KBC werkte een groepswijd duurzaamheidskader met duidelijke beleidslijnen en visies uit dat de duurzame ruggengraat vormt van zijn bedrijfsactiviteiten.

KBC hanteert vooral beleidslijnen en gedragsnormen op het vlak van milieu, mensenrechten, bedrijfswaarden en maatschappelijk gevoelige thema’s. Een aantal van die beleidslijnen zijn nieuw voor KBC, een aantal werden aangescherpt en up-to-date gebracht om beter te beantwoorden aan de gewijzigde verwachtingen van de samenleving.

 • De hernieuwde KBC Energy Policy bepaalt dat

  • KBC stopt met de financiering van steenkool-gerelateerde activiteiten (met uitzondering van Tsjechië waar een uitdoofbeleid wordt ingevoerd), net als de financiering van grootschalige biomassa- en biobrandstoffencentrales

  • Investeringen in hernieuwbare energie worden opgedreven

  • Geïntegreerde energiebedrijven aan striktere voorwaarden moeten voldoen

 • De hernieuwde Credit Risk Standards on Sustainable and Responsible lending Policies bepalen dat de voorwaarden voor de financiering van (toegelaten) wapengerelateerde activiteiten nog verder werden verstrengd

 • De KBC Policy on Controversial Regimes en de KBC Human Rights Policy zijn nieuw. Zij leggen strenge restricties op aan bedrijven en activiteiten die controversieel zijn en/of niet voldoen aan de UN Global Compact principes.

 

… die vertrekken vanuit een strategische visie

Om vandaag en in de toekomst te kunnen voldoen aan de verwachtingen van zijn stakeholders op basis van zijn eigen sterktes, werkte KBC een duurzaamheidsstrategie uit die gebaseerd is op 3 hoekstenen:

 • het vergroten van de positieve impact op de samenleving,

 • het beperken van de mogelijk negatieve impact, en

 • het stimuleren van verantwoord gedrag op alle niveaus van de bedrijfsorganisatie.

Verantwoord gedrag, gestoeld op integriteit en een gezond risicobesef, vormt de langetermijnbasis van onze duurzaamheidsaanpak. Enkel zo kunnen we onze klanten gepast adviseren en begeleiden. Om onze positieve impact op de samenleving te vergroten – onze tweede hoeksteen - willen we binnen een aantal domeinen  financiële oplossingen aanreiken die een concrete behoefte in de samenleving invullen.”, vervolledigt Johan Thijs. Deze focusdomeinen zijn milieubewustzijn, financiële geletterdheid, ondernemerschap en – naargelang de lokale situatie - gezondheid of vergrijzing.

Tegelijkertijd streeft KBC ernaar om ook de negatieve gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten zo klein mogelijk te maken. Die derde hoeksteen vult KBC concreet in door de strikte toepassing van de beleidslijnen, door het actief opvolgen van de eigen ecologische impact en door het actief aanbieden van een brede waaier aan duurzame beleggings- en investeringsmogelijkheden. Zo bv. wil KBC tegen 2020 zijn uitstoot van broeikasgassen met 20% verminderen t.o.v. 2015 en wil het tegen 2017 in alle kernlanden het ISO 14001[1]-certificaat behalen.

 

Permanente dialoog

Een duurzaamheidsvisie moet mee evolueren met de wijzigende percepties en verwachtingen van de samenleving. KBC wil de vinger aan de pols houden en betrekt zijn stakeholders in een open dialoog. Dat gebeurt door publicaties zoals het Verslag aan de Samenleving, het geïntegreerde Jaarverslag en een specifieke CSR-mailbox.  Daarnaast laat KBC marktonderzoek uitvoeren in alle landen waar KBC actief is en brengt het jaarlijks een aantal stakeholders samen in een ontmoeting met de bedrijfstop. Zo krijgt KBC een duidelijk beeld van wat zijn stakeholders belangrijk vinden en kan het zijn huidige en toekomstige projecten en initiatieven beter afstemmen op hun verwachtingen.

 

 

[1] ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement die erop gericht is om de milieurisico’s die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten te beheersen en te verminderen.

 

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium