KBC versterkt klimaatengagement

KBC versterkt klimaatengagement

KBC ondertekende vandaag - samen met enkele andere leidende internationale banken - het ‘Collective Commitment to Climate Action’, een initiatief van de United Nations Environmental Program Finance Initiative (UNEP FI).  Dit nieuwe engagement is een duidelijke concretisering van de meer algemene ‘UNEP FI Principles on Responsible Banking’, waartoe KBC zich in december 2018 al toe verbond en die vandaag officieel werden herbevestigd tijdens een formele bijeenkomst in New York.

KBC verbindt zich er met deze Collective Commitment to Climate Action toe om – in samenwerking met de klanten -  de vergroening van de economie maximaal te stimuleren en zo de opwarming van de aarde mee te beperken tot ruim onder de 2°C, waarbij we streven naar 1,5°C, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.  Daarmee bouwt KBC verder op eerdere beleidslijnen en initiatieven (zoals de afbouw van de financiering van steenkoolactiviteiten en niet-conventionele olie- en gaswinning) die de duurzame invulling van de maatschappelijke rol van KBC gestalte geven.

Johan Thijs, groeps-ceo van KBC is trots op de ondertekening: “De impact van de klimaatopwarming is een van de grootste uitdagingen van onze samenleving. Door het onderschrijven van het ‘Collective Commitment to Climate Action’ nemen we met KBC Groep het duidelijke en verregaande engagement om op korte termijn een concrete en tastbare bijdrage te leveren vanuit onze kernactiviteiten, niet alleen als bank, maar ook als verzekeraar en asset manager. Ik ben verheugd dat we zo als leidende financiële groep opnieuw een voortrekkersrol kunnen spelen in het transitieproces naar een duurzamere maatschappij.

 

Meten is weten

KBC heeft sedert 2015 de directe uitstoot van de broeikasgassen van de eigen bedrijfsactiviteiten en het eigen energieverbruik al met 38% afgebouwd. Door het ‘Collective Commitment to Climate Action’ te ondertekenen, engageert KBC zich ertoe om ook haar indirecte impact op het klimaat aan bod te laten komen. Dat houdt in dat KBC bij de berekening van die impact rekening zal houden met de kredietverlening aan en de investeringen in activiteiten en projecten van haar bedrijvenklanten. Zo bouwt KBC verder op haar economische rol als bank, verzekeraar en asset manager.

In een eerste fase werkt KBC de noodzakelijke wetenschappelijk verantwoorde methodes uit om de huidige klimaatimpact van de activiteiten in haar krediet- en investeringsportefeuille in kaart te brengen. Dat gebeurt samen met andere leidende banken, verzekeraars, en alle andere relevante organisaties (zoals UNEP FI). 

 

Pilootprojecten op stapel gezet

KBC heeft hiervoor ondertussen reeds de eerste pilootprojecten opgestart.  Zo werkt het actief mee aan de UNEP FI-methodologie die de klimaatrisico’s voor de meest geïmpacteerde sectoren uit de bedrijfsportfolio in kaart probeert te brengen.  Daarnaast screent KBC haar kredietportefeuille aan de hand van de PACTA-methodiek (Paris Agreement Capital Transition Assessment) en bereidt het tevens een piloot voor om de CO2-uitstoot, verbonden aan de activiteiten in de krediet- en investeringsportefeuille, te meten volgens de PCAF-methodiek (Platform Carbon Accounting Financials).

Op basis van deze methodologieën zal KBC binnen de 3 jaar ook duidelijke kwantitatieve doelstellingen kunnen publiceren die uiteraard in lijn zullen liggen met het klimaatakkoord van Parijs.

 

In dialoog met bedrijvenklanten

Intussentijd neemt KBC haar maatschappelijke rol verder ter harte, o.a. door in gesprek te gaan met de bedrijvenklanten en hen mee te ondersteunen in hun transitie naar een groenere economie.  Dat gebeurt met  de hulp van de indicatoren die KBC op basis van de bovenvermelde UNEP FI- en PACTA-methodes samengebracht heeft, met de groene financiële producten die KBC hen kan aanbieden en zelfs door hen in contact te brengen met partnerorganisaties die energiebesparende initiatieven kunnen helpen realiseren (zoals Light as a service, energiescans, …).

 

 

Aanvulling

 

Overzicht van de belangrijkste beleidslijnen en concrete initiatieven van KBC met betrekking tot klimaatverandering

 • KBC-beleidslijnen

In 2018 heeft KBC zijn energiebeleidslijn voor kredietverstrekking en verzekeringen versterkt en dit beleid ook van toepassing gemaakt op alle kapitaalmarktadviezen aan klanten:

 • Steenkool en onconventionele olie en gas:

Een specifiek beleid ten aanzien van de energiebronnen met de grootste negatieve impact op het milieu:

 • Uitsluiting van onconventionele olie en gas, met inbegrip van schalieolie, schaliegas en teerzand.
 • Uitsluiting van alle nieuwe steenkoolgerelateerde activiteiten, met inbegrip van mijnbouw en elektriciteitsproductie op basis van steenkool.
 • Uitfasering van alle uitstaande steenkoolblootstelling tot nul in 2023. Deze blootstelling daalde al van 252 miljoen euro in 2016 tot 34 miljoen euro in 2018.
 • In overeenstemming met lokale milieuorganisaties wordt de financiering van de op steenkool gebaseerde centraal gestuurde stadsverwarmingsinstallaties in de Tsjechische Republiek beperkt tot louter verbeteringen op milieugebied, met een geleidelijke stopzetting tegen 2035.
 • Vermindering van de steenkool-gegenereerde elektriciteitscapaciteit van geïntegreerde energiebedrijven tot maximaal 25% van de totale capaciteit tegen 2023.
 • Olie en gas:
 • Uitsluiting van nieuwe elektriciteitsproductie op basis van olie, inclusief upgrades.
 • Uitsluiting van gespecialiseerde bedrijven die actief zijn in de winning en ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden.

 

 • Sterkere focus op duurzaam beleggen, waardoor klanten kunnen investeren in fossielvrije beleggingen en spaarproducten:
 • Alle  duurzame fondsen van KBC zijn sinds eind 2017 fossielvrij.
 • Ontwikkeling van nieuwe duurzame beleggingsoplossingen voor verschillende klantenprofielen, met onder andere de lancering van een innovatief duurzaam pensioenspaarproduct.
 • De duurzame beleggingen stegen van 2,5 miljard euro in 2015 naar 9 miljard euro in 2018, waarbij ongeveer 40% van de nieuwe productie in duurzame beleggingsfondsen werd ondergebracht.
 • Aangezien energiebedrijven vandaag geen wetenschappelijk gebaseerde doelstellingen op het gebied van fossiele brandstoffen rapporteren, is KBC op dit moment nog niet in staat om al deze bedrijven uit te sluiten in de conventionele beleggingen.

 

 • Hernieuwbare-energiekredieten:
 • KBC heeft als doelstelling dat het aandeel van kredieten voor hernieuwbare energie tegen 2030 ten minste 50% van de totale KBC energiekredietportefeuille moet bedragen.
 • In 2018 werd reeds 44% van de totale energiekredietportefeuille van KBC toegekend aan hernieuwbare- energieprojecten.

 

 • De rechtstreekse voetafdruk van KBC:

 

 • KBC stelde de doelstellingen om zijn rechtstreekse voetafdruk te verminderen naar boven bij en ambieert nu een vermindering met 25% tegen 2020 en met 50% tegen 2030.
 • In 2018 was de rechtstreekse CO2-impact al met 38% gedaald ten opzichte van 2015.

 

 • Duurzame bedrijfsoplossingen ter ondersteuning van klanten in de energietransitie:

 

 • KBC wil energiebesparende investeringen door zijn klanten faciliteren en financieren via:
 • Financiering van ESco’s (energiebesparende bedrijven) en samenwerkingsverbanden op het gebied van energiebesparing voor corporate klanten.
 • On-line modules voor het meten van de CO2-impact van renovatie-investeringen door particuliere klanten.
 • De uitgifte van een eerste KBC Groene Obligatie van 500 miljoen euro, ter financiering van energiezuinige woningkredieten en hernieuwbare-energieprojecten.
Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium