KBC verstrengt energiebeleidslijn en voert nieuwe beleidslijn in over biodiversiteit

KBC verstrengt energiebeleidslijn en voert nieuwe beleidslijn in over biodiversiteit

  • Verdere verstrenging van huidige, al verregaande KBC-energiebeleidslijn: vanaf 1 juli 2020 geen nieuwe financiering of verzekering van steenkoolactiviteiten meer en volledige uitstap tegen 2030
  • Nieuw: biodiversiteit afzonderlijk op de duurzaamheidsradar van KBC
  • Internationale erkenning voor duurzaamheidsbeleid KBC
Omdat de verwachtingen van de samenleving op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid evolueren, werkt KBC voortdurend verder aan verscherpte en nieuwe doelstellingen en beleidslijnen. KBC besliste om tegen 2030 alle financiering en verzekering van steenkool-gebonden activiteiten en bedrijven stop te zetten. Dat is een substantiële verstrenging van de huidige, al verregaande beleidslijn over de financiering van steenkool. Tevens voert KBC een nieuwe beleidslijn in over biodiversiteit.

Deze nieuwe en strengere beleidslijnen worden van kracht op 1 juli 2020 en gelden voor alle krediet- en verzekeringsactiviteiten in de kernmarkten van de KBC-groep.

Johan Thijs, CEO KBC Groep, licht de evolutie in de KBC-beleidslijnen toe: “Onze aangepaste energiebeleidslijn voorziet niet enkel in een nultolerantie tegen 2030 voor de financiering en verzekering van steenkoolactiviteiten, maar ook in een strengere evaluatie van de lopende klantrelaties. Met dat strengere beleid krijgt onze ondertekening in september 2019 van het UNEP FI “Collective Commitment to Climate Action” verder concreet gestalte.

We besloten ook om een nieuw, omvattend beleid inzake biodiversiteit in te voeren, verder bouwend op reeds eerdere specifieke initiatieven in die richting. De biodiversiteit op onze planeet neemt immers af aan een verontrustend snel tempo. Nochtans is biodiversiteit essentieel voor het overleven van de mens, de economie en maatschappij in het algemeen.

Met deze nieuwe en aangepaste beleidslijnen leggen we de lat opnieuw hoger, zowel voor onszelf als voor onze klanten. Onze inzichten evolueren telkens mee met de wijzigende percepties en verwachtingen van de samenleving.  Ik ben verheugd dat we nu ook steeds meer internationale erkenning krijgen voor die jarenlange inspanningen om van duurzaamheid een strategisch ankerpunt te maken en voor de voortrekkersrol die we op dat vlak spelen. Dat toont aan dat we ook op duurzaamheidsvlak de referentie zijn en dat we graag - en ook meer -  willen bijdragen tot een leefbare en gezonde omgeving voor iedereen. ”

 

Filip Ferrante, directeur Corporate Sustainability KBC Groep, gaat dieper in op die internationale erkenning die het duurzaamheidsbeleid van KBC ondertussen krijgt: “We werden onlangs opgenomen in het Sustainability Yearbook 2020 dat ratingbureau S&P Global uitgeeft in samenwerking met duurzaamheidsexpert RobecoSAM. Het Sustainability Yearbook neemt enkel bedrijven op die wereldwijd tot de 15% best presterende bedrijven in hun sector behoren. Wij zijn de enige Belgische financiële instelling die werd opgenomen in deze ranking en behoren er tot de best presterende bedrijven.

We werden eveneens door de internationale non-profitorganisatie CDP erkend als ‘global leader’ voor de manier waarop we onze leveranciers stimuleren om positief bij te dragen aan de klimaatverandering. Wij kregen deze erkenning voor onze acties en ons beleid om - via de supply chain - de CO2-uitstoot te beperken en klimaatrisico’s te beheersen.”

 

KBC werd opgenomen op het Supplier Engagement Leaderbord dat de 3% beste ondernemingen weergeeft die door CDP werden geëvalueerd. CDP bevestigde ook de uitstekende ‘A-‘ Leadership-score van KBC voor haar aandacht, acties en aanpak van de klimaatverandering.

KBC Asset Management sloot ook aan bij “Climate 100 Action Plus”, een organisatie van vermogensbeheerders en institutionele beleggers die als doel heeft om gezamenlijk bedrijven ertoe aan te zetten om sneller en beter werk te maken van klimaattransitie, en hen daar waar mogelijk bij te helpen.

 

Wat houden de verstrengde en nieuwe beleidslijnen concreet in?

1. Geen steenkoolfinanciering en -verzekering meer na 2030

KBC zal vanaf 1 juli 2020 geen nieuwe klanten meer financieren of verzekeren wanneer deze ook maar enige energie-productiecapaciteit (elektriciteit en warmte) uit steenkool halen.

Voor bestaande klanten wordt de maximaal toegelaten productiecapaciteit uit steenkool vanaf 1 juli 2020 teruggebracht van de huidige 50%-grens naar 25%. Voor klanten die daaraan niet beantwoorden zullen de lopende krediet- en verzekeringscontracten afgebouwd worden binnen de geldende contractuele afspraken.

In 2030 zakt deze grens naar nul voor alle klanten. Vanaf dan zal KBC geen enkel bedrijf meer financieren of verzekeren dat nog energie-productiecapaciteit uit steenkool haalt.

Het financieren en verzekeren van steenkoolcentrales en steenkoolontginning was sowieso al uitgesloten. Daarnaast wordt nu ook de financiering van import- en exporttransacties met betrekking tot thermische steenkool uitgesloten.

Om de noodzakelijke energie-transitie te ondersteunen, blijft het financieren en verzekeren van projecten die kaderen in deze transitie wel mogelijk voor bestaande klanten, zelfs als die meer dan 25% van hun energie-productiecapaciteit uit steenkool halen, maar onder een aantal strikte voorwaarden.

 

2. Uitzonderingen voor de Tsjechische Republiek worden verstrengd

Rekening houdend met de specifieke energiemix van de Tsjechische Republiek en met de sociale verantwoordelijkheid die KBC daar heeft ten opzichte van de lokale bevolking, blijven in dit land wel enkele beperkte uitzonderingen mogelijk. De financiering en verzekering van bestaande klanten die meer dan 25% van hun energie-productiecapaciteit uit steenkool halen, blijven mogelijk voor:

  • projecten die betrekking hebben op verbeteringen ten gunste van het milieu (bv. herstel van een vroegere mijnsite);
  • projecten met een sociaal nut.

KBC zal voortaan echter geen netwerken voor warmtedistributie meer financieren of verzekeren in de Tsjechische Republiek.

De lopende steenkool-gerelateerde financieringen en verzekeringen in de Tsjechische Republiek zullen versneld afgebouwd worden:

  • elektriciteitsproductie en ontginning: tegen eind 2023 ten laatste;
  • warmteproductie: tegen eind 2030 ten laatste (in plaats van 2035 voordien).

 

Het gedetailleerde aangepaste energiebeleid van KBC is te vinden in de KBC Group Energy Policy (enkel in het Engels).

 

3. Nieuwe beleidslijn inzake biodiversiteit verbiedt of beperkt ruime waaier aan controversiële activiteiten

Verder bouwend op bestaande KBC-beleidslijnen over bosbouw, mijnbouw, niet-conventionele olie- en gaswinning, palmolie en soja voert KBC nu ook een omvattend beleid in voor biodiversiteit. Onder dit beleid worden een aantal activiteiten ofwel uitgesloten voor financiering en verzekering, ofwel enkel nog onder strikte voorwaarden toegelaten.

KBC verbiedt de financiering en verzekering van activiteiten die betrekking hebben op, plaatsvinden in of een ernstige impact hebben op een breed spectrum van thema’s: ontbossing, bedreiging van UNESCO-werelderfgoed of van beschermde gebieden (volgens de lijst van de International Union for Conservation of Nature - IUCN), gebruik van beschermde diersoorten voor proeven, handel in beschermde dier- en plantensoorten, handel in invasieve dier- en plantensoorten, visserijpraktijken die onherstelbare schade aanrichten aan aquatische habitatten en ecosystemen, en niet-conventionele olie- en gaswinning (bv. teerzanden, schaalolie en -gas en arctische en antarctische boringen).

Voor bosbouw, mijnbouw en de teelt van gewassen zoals palmolie, soja, cacao, koffie en suikerriet voert KBC beperkingen in, meestal onder de vorm van algemeen aanvaarde sectorprincipes (bv. de Roundtable on Sustainable Soy, Bonsucro …) die door de betrokken bedrijven moeten onderschreven worden. Die bedrijven moeten er zich bovendien toe verbinden om binnen de 5 jaar hun volledige productie in overeenstemming te brengen met deze principes.

 

Het gedetailleerde KBC-beleid inzake biodiversiteit is te vinden KBC Group Biodiversity Policy (enkel in het Engels).

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium