Nieuwe KBC CyberSecure-Verzekering biedt ruime dekking tegen courante cyberrisico’s

Sinds 7 juni 2022 kunnen klanten van KBC[1] toetreden tot de nieuwe KBC CyberSecure-Verzekering. Deze nieuwe verzekering biedt waarborg voor

 • financiële schade door fraude en oplichting;
 • financieel verlies door identiteitsdiefstal via het internet en
 • psychologische bijstand bij reputatieschade via het internet.

De dekking omvat steeds vaker voorkomende cyberrisico’s zoals telefoon- en SMS-fraude, Whatsapp-fraude (‘whaling’), kluisrekeningfraude en oplichting via tweedehandswebsites of veilingsites. De maximale financiële schade waarvoor deze verzekering kan worden aangesproken bedraagt 25 000 euro, binnen specifieke vergoedingsgrenzen en rekening houdend met een vrijstelling.

Jan Van Hove, algemeen directeur KBC Verzekeringen geeft duiding bij de nieuwe verzekering: “Cybercriminaliteit is helaas een wijd verspreid en groeiend fenomeen. Zowel vanuit KBC als vanuit de financiële sector, de media en andere actoren in de samenleving klinken regelmatig en uitgebreid waarschuwingen voor online oplichtingspraktijken. De KBC CyberSecure-Verzekering kan dan voor onze klanten in veel gevallen een vangnet bieden.”

Een volledig overzicht van de productkenmerken, vergoedingsgrenzen, vrijstellingen en uitsluitingen, net als het Informatiedocument, de Algemene voorwaarden en praktische informatie voor de consument (‘Goed om te weten’) bevindt zich op de betrokken webpagina’s van de website van KBC.

 

[1] Met KBC bedoelen we KBC Bank, KBC Brussels en CBC

Waarborgen aangepast aan de wijzigende samenleving


Jan Van Hove vervolgt: “Wij toetsen ons beleid en ons producten- en dienstengamma voortdurend aan de constant veranderende wereld en omstandigheden en evalueren regelmatig of een update van die producten aangewezen is. Dat geldt ook voor de bestaande KBC-Internetverzekering die intussen al sinds 2017 op de markt is. Zowel de manier waarop onze klanten gebruik maken van het internet als de technieken die internetfraudeurs hanteren, zijn in die 5 jaar immers ingrijpend veranderd. Vandaar onze beslissing om een nieuwe KBC CyberSecure-Verzekering op de markt te brengen die rekening houdt met deze gewijzigde omstandigheden.

 

De nieuwe KBC CyberSecure-Verzekering richt zich tot de digitaal actieve particuliere klant en kan enkel digitaal worden afgesloten. Zij beschermt de klant tegen financieel verlies op de verzekerde zichtrekening(en) door oplichting en fraude. Daarnaast dekt de verzekering ook financieel verlies door identiteitsdiefstal via het internet en waarborgt zij psychologische bijstand bij reputatieschade via het internet. De dekking wordt ruim en hedendaags gedefinieerd en omvat steeds vaker voorkomende cyberrisico’s zoals telefoon- en SMS-fraude, Whatsapp-fraude (‘whaling’), kluisrekeningfraude en oplichting via tweedehandswebsites of veilingsites.

Klanten die het slachtoffer werden van cybercriminaliteit contacteren eerst Secure4u, de cybersecurity-afdeling van KBC. Secure 4u is alle dagen en doorlopend beschikbaar (24/7 - 016 43 20 00). Indien op basis van het schadedossier blijkt dat de klant geen schadeloosstelling vanuit KBC Bank kan krijgen, kan hij terugvallen op zijn KBC CyberSecure-Verzekering voor zover het schadeval binnen de voorwaarden van de verzekering valt. Deze dekt schadegevallen tot maximum 25.000 euro op alle verzekerde rekeningen samen. De franchise bedraagt 10% op het totale verlies per schadegeval, met een minimum van 100 euro.

Klanten die eerder al zijn toegetreden tot de KBC-Internetverzekering, kunnen die ofwel verderzetten ofwel overschakelen naar een KBC CyberSecure-Verzekering. De KBC CyberSecure-Verzekering kost maandelijks 7 euro per verzekerde KBC-zichtrekening of 12 euro voor alle KBC-zichtrekeningen binnen het gezin. Tot het einde van 2022 geldt een tijdelijk voordeeltarief van 3 euro per maand voor 1 zichtrekening of 6 euro per maand voor alle zichtrekeningen binnen het gezin.

 

Noot voor de redactie

Bijzonder ruime dekking tegen cyberrisico’s

Voor volledig overzicht van de voorwaarden en beperkingen van de KBC CyberSecure-Verzekering verwijzen we naar de betrokken pagina’s op de KBC-website. Kort samengevat geniet de klant onder meer volgende dekkingen:

 • financiële schade door fraude en oplichting
  • Onder oplichting verstaan we misleiding via telefoon, internet of digitale berichtjes (SMS, Whatsapp,…).
   • waarbij de verzekerde in alle vertrouwen zelf geld overschrijft naar een (Europese) bankrekening van een fraudeur, of
   • waarbij de misleiding uitgaat van iemand die zich uitgeeft als familielid of als particuliere (ver)koper op een tweedehandssite of online veilingplatform, handelaar, dienstverlener, overheidsinstelling,… uit de Europese Unie
  • Onder fraude verstaan we dat een derde erin geslaagd is om - zonder toestemming van de verzekerde - online transacties uit te voeren met een verzekerde rekening (bv. na phishing van inloggegevens).
  • De maximale verzekerde schade bedraagt 25 000 euro, zowel per individueel schadegeval als voor alle schadegevallen op alle verzekerde rekeningen samen in de voorafgaande 12 maanden. Het schadebedrag moet minimum 100 euro bedragen. De vrijstelling bedraagt 10% op het totale geleden verlies per schadegeval.
  • Zijn o.a. uitgesloten:
   • Vriendschaps- of datingfraude
   • Oplichting of fraude als gevolg van feiten die gebeurd zijn buiten de toegetreden periode
   • Betalingen voor namaakproducten, illegale producten, geneesmiddelen, wapens,…
   • Oplichting via online beleggingen, donaties, kansspelen,..
   • Kredietkaarttransacties
 • Identiteitsdiefstal via het internet
  • Hieronder verstaan we onrechtmatig gebruik van gestolen of gekopieerde identificatie- of authentificatiegegevens van de verzekerde waardoor die financieel verlies lijdt (bv. door op diens naam een bankrekening, paspoort, abonnement of kredietkaart aan te vragen).
  • De maximale verzekerde schade op alle rekeningen samen bedraagt ook hier maximum 25 000 euro (met een vrijstelling van 10%) per schadegeval dat zich voordeed tot zes maanden na de aangifte van de diefstal aan Secure4u, de cybersecurity-afdeling van KBC.
 • Reputatieschade via het internet
  • De verzekering treedt op wanneer de verzekerde nood heeft aan psychologische bijstand nadat iemand de verzekerde kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt of gevoelige informatie of beeldmateriaal uit de privésfeer publiceert.
  • In die gevallen brengt KBC Verzekeringen de verzekerde in contact met een psycholoog. De psychologische bijstand bestaat uit maximaal vijf sessies van twee uur en wordt volledig en rechtstreeks vergoed door de verzekeraar. Deze bijstand houdt evenwel geen resultaatsverbintenis in vanwege de psycholoog.

 

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De KBC CyberSecure-Verzekering is een verzekering voor diverse geldelijke verliezen en psychologische bijstand bij reputatieschade. Deze verzekering werd gesloten door KBC Bank bij KBC Verzekeringen. De klant is verzekerd indien hij is toegetreden en de toetredingsbijdrage heeft betaald.
 • Elke rekeninghouder kan op ieder moment beslissen of hij wenst toe te treden tot de KBC CyberSecure-Verzekering. Uittreden kan eenvoudig en op elk moment door het digitale proces in KBC Mobile of KBC Touch te doorlopen.
 • Vooraleer de klant toetreedt tot de KBC CyberSecure-Verzekering dient hij het Informatiedocument door te nemen.
 • Als de klant een klacht heeft over de dekkingsvoorwaarden, kan hij terecht bij zijn KBC-bankkantoor of bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom het nog niet tot een passende oplossing, dan kan hij zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as, die optreedt voor de volledige sector. De klant behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor alle andere klachten kan de klant zich wenden tot klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of tot ombudsman@ombudsfin.be.
 • Voor meer info over de KBC CyberSecure-Verzekering kan de klant terecht op de KBC-website of bij de KBC-expert. De KBC CyberSecure-Verzekering is een product van KBC Verzekeringen NV.
Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium