• Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  2013: 1 Miljard euro winst. 2014: KBC laat de herstructurering achter zich

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  Donderdag 13 februari 2014 — KBC sloot 2013 af met een nettowinst van 1 015 miljoen euro, vergeleken met 612 miljoen euro in 2012. In het vierde kwartaal van 2013 liep KBC een nettoverlies van 294 miljoen euro op, in tegenstelling tot de nettowinst van 272 miljoen euro in het derde kwartaal en 240 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2012.

  Als we abstractie maken van de legacy-activiteiten (CDO's, desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico bedraagt de aangepaste nettowinst voor 2013 960 miljoen euro. Ter vergelijking: voor 2012 was dat 1 496 miljoen euro. Voor het laatste kwartaal van 2013 bedraagt de aangepaste nettowinst -340 miljoen euro, terwijl ze voor het derde kwartaal +457 miljoen euro bedroeg en voor het vierde kwartaal van 2012 +279 miljoen euro.
   

  Johan Thijs, Groeps-CEO:

  "De recente indicatoren bevestigen dat het economische herstel, dat in 2013 geleidelijk op gang kwam, zich doorzet in 2014. In die verbeterende economische omgeving zette KBC voor het volledige jaar 2013 een nettoresultaat van 1 015 miljoen euro neer, wat neerkomt op een aangepaste winst van 960 miljoen euro. Het resultaat voor het vierde kwartaal had vooral te lijden onder de aangekondigde waardevermindering op Ierse kredieten, die een nettoverlies van 294 miljoen euro tot gevolg had (of 340 miljoen euro op aangepaste basis). Laten we die eenmalige bijkomende waardevermindering (688 miljoen euro na belastingen) buiten beschouwing, dan bedraagt het nettoresultaat 394 miljoen euro, terwijl het aangepast nettoresultaat uitkomt op 348 miljoen euro. In vergelijking met het vorige kwartaal wist de groep zijn nettorentemarge verder te verhogen en zijn in meerdere landen de deposito's en kredietvolumes aangegroeid. We haalden ook hogere nettoprovisie-inkomsten en behaalden ook een goede gecombineerde ratio en een uitstekende kosten-inkomstenratio. Maar de geboekte waardeverminderingen op kredieten vielen wat hoger uit (ook als Ierland niet meegerekend wordt) en door seizoenseffecten waren de exploitatiekosten lichtjes gestegen.

  In het vierde kwartaal van 2013 behaalde Divisie België een nettoresultaat van 376 miljoen euro, behoorlijk meer dan de 295 miljoen euro van het vierde kwartaal van 2012. In vergelijking met het derde kwartaal werd het vierde kwartaal gekenmerkt door hogere nettorente-inkomsten, stabiele nettoprovisie-inkomsten en een goede verkoop van levensverzekeringen, maar ook door een zwakkere gecombineerde ratio voor Niet-Leven door hogere schadeclaims, lagere exploitatiekosten en hogere waardeverminderingen op kredieten. De bankactiviteiten waren in het vierde kwartaal van 2013 goed voor 85% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 15%.

  Divisie Tsjechië zette een nettoresultaat van 119 miljoen euro neer, iets meer dan in het laatste kwartaal van 2012. Algemeen had het resultaat te lijden onder de verzwakking van de Tsjechische kroon tijdens de laatste drie maanden van het jaar. In vergelijking met het derde kwartaal was er in het vierde kwartaal een daling van de nettorente-inkomsten, een verbeterde gecombineerde ratio voor Niet-Leven, een gestegen verkoop van tak 23-levensverzekeringen, hogere nettoprovisie-inkomsten, hogere exploitatiekosten door seizoenseffecten en hogere waardeverminderingen op kredieten. De bankactiviteiten waren in het vierde kwartaal van 2013 goed voor 92% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 8%.

  Divisie Internationale Markten boekte een eenmalig laag nettoresultaat van -731 miljoen euro. In vergelijking met het vorige kwartaal had het vierde kwartaal voornamelijk te lijden onder de eenmalige waardeverminderingen van 773 miljoen euro voor de Ierse kredietportefeuille. Daarnaast waren de nettorente-inkomsten lager (door Ierland), maar de nettoprovisie-inkomsten waren duidelijk gestegen (dankzij Hongarije). Door seizoenseffecten en hogere kosten in Ierland vielen ook de kosten hoger uit. Globaal tekenden de bankactiviteiten voor een negatief nettoresultaat van -735 miljoen euro (de positieve resultaten van Hongarije, met zijn nochtans ongunstige fiscaliteit, Slowakije, met zijn stevige winstgroei, en Bulgarije werden tenietgedaan door het negatieve resultaat in Ierland), terwijl de verzekeringsactiviteiten een positief nettoresultaat van 4 miljoen euro genereerden.

  Zoals aangekondigd in november 2013 hebben we onze kredietportefeuille herbekeken met bijzondere aandacht voor de Ierse kredieten en bijkomende voorzieningen aangelegd voor de herclassificatie van 2 miljard euro aan geherstructureerde hypotheekkredieten. Gezien het trager dan verwachte herstel van de kmo-sector in Ierland en de voorzichtigere prognoses voor toekomstige kasstromen en dekkingswaarden hebben we ook bijkomende voorzieningen aangelegd voor onze bedrijfskredietportefeuille. In totaal heeft dat voor het vierde kwartaal van 2013 een waardevermindering voor Ierland opgeleverd van 773 miljoen euro. De kredietvoorzieningen voor Ierland waarvan we uitgaan voor de komende jaren bedragen 150 tot 200 miljoen euro voor 2014 en van 50 tot 100 miljoen euro voor 2015 en 2016. Die prognose is gebaseerd op de huidige economische vooruitzichten. Voor de andere landen is de verwachte impact momenteel verwaarloosbaar.

  We hebben ook ons desinvesteringsplan afgerond. In december sloten we de verkoop van KBC Banka af en lieten we weten dat we een akkoord bereikt hadden over de verkoop van de Antwerpse Diamantbank aan Yinren Group. Zoals we vroeger al lieten weten, hebben we in september een akkoord bereikt over de verkoop van KBC Bank Deutschland AG. Door deze transacties zal de Tier 1-ratio van KBC (Basel II) met ongeveer 0,3% verbeteren.

  We hebben in het eerste kwartaal van 2014 een van de CDO’s gecollapsed, wat tot een verdere daling leidt van onze positie met ongeveer 2 miljard euro, in nominaal bedrag.

  Wat kapitaalbeheer betreft, ontving KBC in het vierde kwartaal 0,7 miljard euro terug voor kredieten die het had verleend aan Cera en KBC Ancora. Beide entiteiten financierden die operatie met de opbrengsten uit de verkoop van een deel van hun aandelen van KBC Groep. Door die afbouw verbeterde het reglementair kapitaal met 0,7 miljard euro en de common equity ratio (Basel III, fully loaded) met 0,7%.

  Begin 2014 deden we een tweede terugbetaling aan de Vlaamse overheid. Het gaat om een bedrag van 0,5 miljard euro (0,33 miljard euro + 50%  premie). Dat deden we opnieuw vroeger dan we moesten volgens de planning die we met de Europese Commissie waren overeengekomen. Dat was mogelijk dankzij onze stevige kapitaalpositie. De resterende staatssteun bedraagt nu nog 2 miljard euro.

  De liquiditeitspositie van onze groep blijft erg sterk. De LCR en NSFR zitten ruim boven 100%.

  Ook onze kapitaalpositie blijft erg sterk, zoals blijkt uit onze pro forma Tier 1-ratio van 15,6% (Basel II). Dat cijfer houdt rekening met de terugbetaling begin januari van 0,5 miljard euro aan de Vlaamse overheid en de desinvesteringen waarvoor de overeenkomsten ondertekend zijn. Eind 2013 bedroeg onze common equity ratio volgens Basel III 12,5% (fully loaded, pro forma, Deense compromismethode). Daarmee zitten we ruim boven onze doelstelling van 10%.

  Met betrekking tot onze toekomstige dividendbetalingen, zullen we de respectieve Algemene vergaderingen van Aandeelhouders voorstellen om over het boekjaar 2013 en 2015 geen dividend uit te betalen. Dat betekent ook dat er over deze boekjaren geen coupon zal worden uitbetaald voor de uitstaande kernkapitaaleffecten zonder stemrecht (Yield Enhanced Securities) van de Vlaamse overheid.

  Met betrekking tot het boekjaar 2014 heeft KBC Groep de bedoeling om op basis van de beschikbare winst die in dat boekjaar wordt gegenereerd een brutodividend van maximaal 2 euro per aandeel uit te betalen.

  Het is onze bedoeling vanaf het boekjaar 2016 opnieuw normaal dividend uit te betalen. De exacte dividendpolitiek vanaf dan zal voorgesteld worden op de KBC Investor Day in juni 2014.

  Hoewel er voor de kernkapitaaleffecten zonder stemrecht geen coupons zullen worden uitbetaald voor de boekjaren 2013 en 2015, zal KBC ervoor zorgen dat de opbrengst die de Vlaamse overheid voor die instrumenten krijgt voor de volledige houdperiode boven de gegarandeerde minimumopbrengst van 10% per jaar zal blijven.

  Elke dividendbetaling dient uiteraard, zoals gebruikelijk, goedgekeurd door de regelgever.

  Samengevat, de resultaten voor 2013 bevestigen ons vaste geloof in de sterkte van onze corebusiness: bank-verzekeren in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. Onze grootste prioriteit is ervoor te zorgen dat onze activiteiten onze cliënten, aandeelhouders en andere stakeholders ten goede komen. Onze 36 000 medewerkers doen er alles aan om dat waar te maken. En we zijn echt dankbaar voor het vertrouwen dat we blijven krijgen."

   

  Voor de gedetailleerde cijferinformatie verwijzen we ugraag naar het persbericht in bijlage.

   

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

  Adjusted net result by business unit 4Q2013
  Adjusted net result 4Q2013

  Contacteer ons

  Wim Allegaert

  General Manager Investor Relations KBC Group

  Viviane Huybrecht

  General Manager Corporate Communication/Spokesperson KBC Group