KBC en CBC geven hun economische vooruitzichten voor 2017

De deglobalisering zal voor de Europese en de Belgische economie te voelen zijn

Jan Van Hove, hoofdeconoom van KBC, en Bernard Keppenne, hoofdeconoom van CBC, werpen hun licht op de economische ontwikkelingen die voor 2017 worden verwacht op basis van recent geobserveerde trends in de wereldeconomie. Hun prognoses voor de wereldeconomie als de Europese en de Belgische economie omvatten projecties voor de economische groei, de inflatie, de rente en de wisselkoersen.

2016 was een jaar met politieke verrassingen die hun uitwerking zullen hebben op de wereldwijde economische vooruitzichten. De economische impact van gebeurtenissen zoals het referendum over de Brexit, de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS en het recente referendum over de grondwet in Italië blijkt complexer dan vele waarnemers hadden verwacht. Die internationale gebeurtenissen zullen zich ook volgend kalenderjaar nog laten voelen. 2017 zal gekenmerkt worden door meer onzekerheid ten gevolge van de brexitonderhandelingen, het uitwerken en de implementatie van de economische beleidsmaatregelen onder Trump (Trumponomics), de Franse presidentsverkiezingen en de Duitse algemene verkiezingen. Intussen blijven de ontwikkeling van de Chinese economie en de Europese banksector zorgwekkend.

In 2017 zullen we getuige zijn van het begin van de brexitonderhandelingen, een stap in de richting van de economische desintegratie van Europa. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan verkondigt Donald Trump een meer protectionistische aanpak van de internationale handel en investeringen. Tegen de achtergrond van die ontwikkelingen zal de KBC-groep de resultaten publiceren van zijn nieuwe economische research naar de verwachte wereldwijde protectionistische tendensen en de gevolgen ervan.

KBC en CBC zien volgende krachtlijnen:

  • We verwachten een geleidelijke uitstap uit het 'nieuwe normaal' (lage inflatie en lage rente), met name in Europa, terwijl de Amerikaanse economie zal profiteren van Trumponomics, zij het minder dan momenteel verwacht in de financiële markten.

  • In de eurozone blijven de verwachtingen voor de nominale groei voor de komende jaren zwak. Bovendien wordt de reële groei verzwakt door de geleidelijk toenemende inflatie. Die stijging van de inflatie is het gevolg van de ontwikkeling van de energieprijzen. De kerninflatie blijft historisch laag rond 1%. Ondanks de toegenomen inflatieverwachtingen zal de inflatiedoelstelling van de ECB van ca. 2% de komende paar jaar niet bereikt worden.

  • Elk van de groeicomponenten levert maar een beperkte bijdrage tot de algemene groei. De vooruitzichten voor investeringen zijn verbeterd, maar blijven structureel laag. De netto-export is erg gevoelig voor de wereldwijde toename van het protectionisme.

  • De groeiprestaties binnen de Europese Unie blijven erg uiteenlopend, maar in alle lidstaten is er tenminste toch enige groei. De economische divergentie in Europa begint af te nemen.

  • De Europese werkloosheidscijfers dalen, maar blijven hoog in Zuid-Europa. De structurele problemen van de Italiaanse en Franse arbeidsmarkt brengen een algemene verbetering van de arbeidsmarkt in de eurozone in gevaar.

  • De nieuwe KBC-studies laten zien dat het protectionisme wereldwijd sterk toeneemt, welke vormen een verdere deglobalisering kan aannemen en welke impact er te verwachten valt op de economische groei en ontwikkeling in Europa en België.

  • Uit de nieuwe protectionisme-indicatoren van KBC blijkt een algemene toename van het protectionisme sinds het begin van deze eeuw. Dat is een afspiegeling van de toenemende spanningen tussen de belangrijkste handelsnaties, die kunnen leiden tot meer handelsconflicten.

  • Er valt een jaar te verwachten dat gekenmerkt wordt door nog meer volatiliteit, voornamelijk als gevolg van de politieke gebeurtenissen die er staan aan te komen.

  • België is een kleine, open economie en er wordt dan ook verwacht dat die erg gevoelig zal reageren op de wereldwijde ontwikkelingen. De economische groeiverwachtingen zitten dicht bij het Europese gemiddelde, maar weerspiegelen een beperkte bijdrage van de consumptie, een volatiele bijdrage van investeringen en een verminderde impact van de netto-exportgroei ten gevolge van het wereldwijde protectionisme en de afname van de internationale handel.

  • De verdere stijging van de langetermijnrente in combinatie met bepaalde nieuwe maatregelen in het huisvestigingsbeleid zet de Belgische immobiliënmarkt enigszins onder druk, maar er wordt eerder een zachte dan een harde landing verwacht. De Belgische overheidsfinanciën blijven de Europese drempels overschrijden maar de implementatie van structurele economische hervormingen wordt voortgezet. Die moeten ervoor zorgen dat de internationale concurrentiekracht van België verbetert en de sociale welvaartsstaat houdbaar blijft.

Contacteer ons
Bernard Keppenne chief economist CBC
Jan Van Hove chief economist KBC Group
Bernard Keppenne chief economist CBC
Jan Van Hove chief economist KBC Group
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium