• Nederlands
 • English
 • Français
 • Search

  KBC gaat over tot vereffening van KBC Financial Holding Inc. (VS)

  Maandag 16 november 2015 — In de strategische refocus die KBC in 2009 overeenkwam met de Europese Commissie engageerde KBC zich ertoe om de activiteiten van zijn dochtervennootschap KBC Financial Holding Inc. (VS) af te bouwen of te desinvesteren om zo het risicoprofiel van KBC te verminderen. Dat proces werd intussen afgerond. In september 2014 ontmantelde KBC zijn laatste twee CDO’s in portefeuille (zie persbericht van 1 oktober 2014). Nu zal KBC ook – als een laatste volgende stap - KBC Financial Holding Inc. vereffenen. De Belgische fiscale wetgeving voorziet dat het verlies aan werkelijk gestort kapitaal dat KBC Bank lijdt naar aanleiding van de vereffening van KBC Financial Holding Inc., fiscaal aftrekbaar is voor de moedermaatschappij op het moment van liquidatie, en niet op het moment dat de verliezen effectief werden geleden (meer bepaald 2008 en 2009). Per saldo wordt de impact op het resultaat geschat op 763 miljoen euro (na belastingen). De boeking van deze uitgestelde belastingvordering heeft initieel in 2015 slechts een beperkte positieve invloed op het regulatoir kapitaal van KBC, ten belope van circa 0.16%-punt (fully loaded CET1-ratio berekend onder de Danish Compromise methode).

  KBC Financial Holding Inc. is een 100% dochtervennootschap van KBC Bank NV en de holdingvennootschap van de diverse US-entiteiten waarin de Financial Products-businesslijnen van KBC in de US georganiseerd werden. In het verleden was KBC Financial Holding Inc. actief in gestructureerde kredietverrichtingen, reverse mortgages, life insurance derivatives, afgeleide financiële instrumenten m.b.t. fondsen (de zgn. fund derivatives), handel in US-effecten en bepaalde diensten van thesauriebeheer.

   

  Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis heeft KBC Financial Holding Inc. substantiële verliezen geleden. Deze verliezen hebben er toe bijgedragen dat KBC groep in 2008 en 2009 een beroep diende te doen op steun van de Belgische en Vlaamse overheden. In de overeenkomst met Europa, ter goedkeuring van de ontvangen overheidssteun, heeft KBC groep er zich toe verbonden om de Financial Products-businesslijnen af te bouwen. Op basis van dat akkoord met de Europese Commissie werden sinds 2009 de activiteiten en de businesslijnen van KBC Financial Holding Inc. binnen de bestaande contractuele verplichtingen verkocht of afgebouwd. Hierdoor is de bestaande juridische holdingstructuur overbodig geworden. KBC wil daarom overgaan tot de ontbinding en vereffening van KBC Financial Holding Inc.

   

  Als gevolg van de liquidatie van KBC Financial Holding Inc. (na verkoop van alle activa en na betaling van de nog uitstaande schulden) zal KBC Bank NV, de enige aandeelhouder, de resterende cashmiddelen verkrijgen in de vennootschap.

   

  De Belgische fiscale wetgeving voorziet dat het verlies aan werkelijk gestort kapitaal dat KBC Bank lijdt naar aanleiding van de vereffening van KBC Financial Holding Inc., fiscaal aftrekbaar is voor de moedermaatschappij op het moment van liquidatie, en niet op het moment dat de verliezen effectief werden geleden (meer bepaald 2008 en 2009). KBC diende hierover begin september 2015 een aanvraag in bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken van de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze dienst gaf hiervoor zijn goedkeuring.

   

  Als gevolg van dat fiscaal verlies dient KBC Bank onder de toepassing van de IFRS-boekhoudregels in het 4de kwartaal van 2015 - onder voorbehoud van het tijdstip van de beslissing van de Amerikaanse juridische autoriteiten - een opbrengst (een zogenaamde “Uitgestelde belastingvordering”) in de winst- en verliesrekening te erkennen. Als verder gevolg van de liquidatie dient ook een wisselkoersverlies op het eigen vermogen van KBC Financial Holding Inc. overgeboekt te worden van het eigen vermogen naar het IFRS resultaat. Per saldo is de impact op het resultaat 763 miljoen euro (na belastingen), afhankelijk van de USD/EUR-wisselkoersverhouding bij afsluiting.

  De boeking van deze uitgestelde belastingvordering heeft initieel in 2015 slechts een beperkte positieve invloed op het regulatoir kapitaal van KBC, ten belope van circa 0.16%-punt (fully loaded CET1-ratio berekend onder de Danish Compromise methode). In de volgende jaren zal een positieve kapitaalimpact genoteerd worden in verhouding tot de winstgevendheid van KBC Bank.

  De activiteiten van KBC Financial Holding en KBC Financial Products staan overigens volledig los van deze van de in New York gevestigde commerciële vestiging van KBC Bank NV, die blijft voortbestaan voor financiële dienstverlening aan hoofdzakelijk professionele en corporate cliënten uit de kernmarkten van KBC.

  Viviane Huybrecht

  General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson