KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 601 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

 • De nettorente-inkomsten stegen met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal en daalden met 1% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettorentemarge voor het derde kwartaal van 2021 bedroeg 1,80%, een stijging met 1 basispunt ten opzichte van het vorige kwartaal en een daling met 1 basispunt ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. De volumes bleven toenemen: de deposito's exclusief schuldcertificaten stegen met 1% tegenover het vorige kwartaal en met 7% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de kredietverlening steeg met 2% tegenover het vorige kwartaal en met 4% ten opzichte van vorig jaar. Deze cijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten).
 

 • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) daalden met 18% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 23% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar, hoofdzakelijk ten gevolge van de hogere technische lasten na de zware overstromingen in België (met een bruto impact van 100 miljoen euro). De verdiende schadeverzekeringspremies stegen met 4% tegenover het vorige kwartaal en met 8% jaar-op-jaar. De gecombineerde ratio voor de eerste negen maanden van 2021 bedroeg een uitstekende 87%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 7% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar steeg met 9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

 

 • De nettoprovisie-inkomsten stegen met 4% ten opzichte van het vorige kwartaal en met maar liefst 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In beide gevallen was dat voornamelijk te danken aan een stijging van de vergoedingen voor onze vermogensbeheeractiviteiten en, in mindere mate, aan hogere provisie-inkomsten met
  betrekking tot onze bankdiensten.

 

 • Het trading- en reëlewaarderesultaat lag in de lijn van het lage cijfer van het vorige kwartaal en was 67% lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

 

 • Alle resterende overige opbrengsten samen stegen met 67% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 84% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar, voornamelijk dankzij gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van obligaties.

 

 • De kosten stegen met 5% tegenover het vorige kwartaal en 11% jaar-op-jaar. In beide gevallen was dat bijna volledig toe te schrijven aan factoren zoals wisselkoerseffecten, bankenheffingen, wijzigingen in de consolidatiekring (OTP Banka Slovensko) en eenmalige posten, waaronder 81 miljoen euro aan personeelsgerelateerde kosten in Ierland in het afgelopen kwartaal als gevolg van de nog lopende verkooptransacties daar. Zonder dergelijke elementen bleven de kosten nagenoeg stabiel. De resulterende kosten-inkomstenratio voor de eerste negen maanden van 2021 bedroeg 54%. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten en zijn de bankenheffingen gelijkmatig over het jaar gespreid. Wanneer alle bankenheffingen volledig buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kosten-inkomstenratio 50% voor de eerste negen maanden van 2021.

 

 • In het afgelopen kwartaal werd 66 miljoen euro aan waardeverminderingen op kredieten teruggenomen, tegenover een nettoterugname van 130 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettotoename van 52 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De nettoterugname in het derde kwartaal van 2021 hield verband met een aanzienlijke terugname (260 miljoen euro) van collectieve waardeverminderingen die eerder werden geboekt in verband met de coronacrisis, die de eenmalige waardevermindering van 170 miljoen euro in verband met de nog lopende verkooptransacties in Ierland meer compenseerde. Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio in de eerste negen maanden van 2021 -0,20%, tegenover 0,60% voor heel 2020 (een minteken impliceert een positief effect op de resultaten).

 

 • De belastingen stegen met 43% ten opzichte van het vorige kwartaal, onder meer als gevolg van de derecognition van uitgestelde belastingvorderingen naar aanleiding van de lopende verkooptransacties in Ierland.

 

 • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 167% en NSFR van 153%. Onze kapitaalbasis bleef even solide, met een fully loaded common equity ratio van 16,4% (conform de ECB-regels is de tussentijdse winst van de interimkwartalen hierin niet begrepen).

 Zie volledig persbericht in bijlage   

Johan Thijs, Chief Executive Officer

In het begin van het derde kwartaal werd België geconfronteerd met de verwoestende gevolgen van zware overstromingen in een aantal provincies. We willen nogmaals ons oprechte medeleven betuigen aan iedereen die rechtstreeks getroffen werd, en onze grote waardering uitspreken voor alle hulpverleners en vrijwilligers die zich onvermoeibaar voor de slachtoffers hebben ingezet. We staan volledig achter het akkoord dat is bereikt na besprekingen tussen Assuralia (de federatie van de Belgische verzekeringssector) en de overheden en dat meer zekerheid biedt aan alle slachtoffers. De afgelopen maanden hebben we al onze kennis en expertise ingezet - via ons brede netwerk van verzekeringsagenten, experts en herstellers - om ervoor te zorgen dat de schadeclaims van de getroffen klanten snel en correct worden afgehandeld. Tegelijkertijd staat ook de coronacrisis nog altijd hoog op de agenda. In veel landen draait de grootschalige uitrol van vaccins op volle toeren of bevindt die zich zelfs al in de eindfase. Het sociale leven wordt geleidelijk hervat, maar voorzichtigheid blijft geboden, want het virus is zeker nog niet overwonnen. Vanaf het begin van deze crisis hebben wij de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet. We hebben ook nauw samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het coronavirus zijn getroffen, te ondersteunen met diverse maatregelen, zoals betalingsuitstel voor leningen.


In de afgelopen maanden hebben we een aantal transacties gesloten die onze geografische focus hebben versterkt of aangepast. Zo versterkten we eind juli ons marktaandeel in Bulgarije door de overname van de Bulgaarse pensioenverzekerings- en levensverzekeringsactiviteiten van NN. En eind augustus bereikten we een akkoord over de verkoop van nagenoeg de volledige portefeuille non-performing hypothecaire kredieten van KBC Bank Ireland. Nog recenter sloten we ook een juridisch bindende overeenkomst over de verkoop van vrijwel alle performing kredieten en de depositoportefeuille van KBC Bank Ireland aan Bank of Ireland Group. Daarnaast zal als onderdeel van die transactie ook een kleine portefeuille van non-performing hypothecaire kredieten worden verkocht. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder en de Ierse mededingingsautoriteiten. Het onmiddellijke eenmalige effect in het derde kwartaal van deze Ierse transacties op de winst-en-verliesrekening bedroeg -0,3 miljard euro na belastingen, en bij de finalisatie zullen ze een positief effect hebben van ongeveer 0,2 miljard euro. De finalisatie van beide transacties zal uiteindelijk leiden tot de terugtrekking van KBC uit de Ierse markt en zal een positief effect hebben op onze common equity ratio van zo'n 0,9 procentpunten.


De winst bedroeg 601 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021, ondanks de negatieve eenmalige impact van 319 miljoen euro gerelateerd aan de nog lopende verkooptransacties in Ierland. De totale opbrengsten stegen tegenover het vorige kwartaal, doordat de hogere nettorente-inkomsten, nettoprovisie-inkomsten en overige netto-inkomsten het lagere resultaat uit schadeverzekeringen (dat negatief werd beïnvloed door de overstromingen in België) en de seizoensgebonden lagere dividendinkomsten meer dan compenseerden. Exclusief eenmalige en niet-operationele elementen (zoals wisselkoerseffecten en bankenheffingen), bleven de kosten nagenoeg stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal. De waardeverminderingen op kredieten droegen positief bij tot het resultaat, gezien de terugname van eerder geboekte waardeverminderingen voor de coronacrisis de negatieve impact van de nog lopende verkooptransacties in Ierland op de waardeverminderingen meer dan compenseerde. Zoals eerder aangekondigd, zullen we op 17 november 2021 een interimdividend van 3 euro per aandeel uitkeren, bestaande uit 2 euro per aandeel voor het boekjaar 2020 en 1 euro per aandeel als voorschot op het totale dividend voor het boekjaar 2021.

Sta me toe als slot nog iets te zeggen over onze mobile app. In september werd KBC Mobile door het onafhankelijke internationale onderzoeksbureau Sia Partners uitgeroepen tot beste mobilebankingapp ter wereld. Dat is een duidelijke erkenning van 10 jaar innoveren, ontwikkelen en aandachtig luisteren naar onze klanten. De Digital First-aanpak die we een jaar geleden lanceerden, werpt duidelijk zijn vruchten af en toont de innovatiekracht waarop we als groep kunnen bouwen, met als uiteindelijke doel het leven van onze klanten gemakkelijker te maken. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruikmaken om onze klanten en alle andere stakeholders uitdrukkelijk te bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons blijven stellen.

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is. 

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium