KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 612 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

  • De commerciële bankverzekeringsfranchises in onze kernmarkten deden het goed.
  • De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 4% jaar-op-jaar, waarbij er op jaarbasis een groei was in alle divisies. De deposito’s inclusief schuldbewijzen stegen met 3% op kwartaalbasis en 4% jaar-op-jaar. De cijfers werden berekend op basis van een ‘vergelijkbare’ scope.
  • De nettorente-inkomsten stegen met 4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 3% jaar-op-jaar. In het algemeen bleven de nettorente-inkomsten profiteren van de groei van de kredietvolumes, de volledige consolidatie van ČMSS sinds juni 2019, de stijging van de kortetermijnrente in Tsjechië en lagere financieringskosten (op jaarbasis). Die elementen wisten het negatieve effect van een aantal factoren te compenseren, waaronder de aanhoudende druk op de kredietportefeuillemarges en de lage herbeleggingsrentes in onze kernlanden in de eurozone.
  • De verkoop van onze schadeverzekeringsproducten steeg met 9% ten opzichte van een jaar geleden. De technische inkomsten uit die schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) daalden met 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, waarbij hogere technische lasten en een lager nettoresultaat uit afgestane herverzekering de groei van de verdiende premies meer dan tenietdeden. De gecombineerde ratio voor de eerste negen maanden van het jaar bedroeg 92%, tegenover 88% voor heel 2018. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 5% jaar-op-jaar, maar daalde met 12% tegenover het vorige kwartaal.
  • De nettoprovisie-inkomsten stegen met respectievelijk 2% en 5% ten opzichte van het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De factoren die bijdroegen aan deze groei waren de volledige consolidatie van ČMSS (sinds juni 2019), hogere vergoedingen voor bankdiensten en (ten opzichte van het vorige kwartaal) iets hogere vergoedingen uit vermogensbeheer.
  • In het derde kwartaal van 2019 was het trading- en reëlewaarderesultaat erg laag, als gevolg van zwakke dealingroominkomsten en de negatieve invloed van diverse marktwaardeaanpassingen. Bovendien daalden zowel de dividendinkomsten (seizoenseffect) als de overige netto-inkomsten ten opzichte van het vorige kwartaal (dat gunstig beïnvloed werd door de eenmalige meerwaarde van 82 miljoen euro door de herwaardering van het 55%-belang in ČMSS).
  • De kosten daalden met 1%, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als een jaar geleden. Wanneer de niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten en de bankenheffing gelijkmatig over het jaar wordt gespreid, bedroeg de kosten-inkomstenratio voor de eerste negen maanden van 2019 59%, tegenover 57% voor het boekjaar 2018.
  • Het derde kwartaal van 2019 omvatte een waardevermindering op kredieten van 25 miljoen euro, tegenover 36 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettoterugname van waardeverminderingen van 8 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De kredietkosten bedroegen een gunstige 0,10% voor de eerste negen maanden van 2019, tegen -0,04% voor het boekjaar 2018 (een negatief cijfer wijst op een positief effect op het resultaat).
  • Onze liquiditeitspositie bleef stevig, net als onze kapitaalbasis, met een common equity ratio van 15,4%, of 15,9% wanneer we het nettoresultaat over de eerste negen maanden meetellen, rekening houdend met de uitkeringsratio van 59% (dividend + AT1-coupon) over heel 2018. Onze leverage ratio bedroeg eind september 2019 6,0%.
Zie volledig persbericht in bijlage 

 

Johan Thijs, Chief Executive Officer

In het derde kwartaal van 2019 genereerden we een nettowinst van 612 miljoen euro. In vergelijking met het vorige kwartaal werd het derde kwartaal van 2019 gekenmerkt door hogere nettorente-inkomsten en nettoprovisie-inkomsten, nagenoeg stabiele technische inkomsten uit onze verzekeringsactiviteiten en een daling van zowel de kosten als de waardeverminderingen op kredieten. Anderzijds was het trading- en reëlewaarderesultaat erg laag vooral als gevolg van zwakke dealingroominkomsten, waren de dividendinkomsten seizoensgebonden lager en er was een significante daling van de overige netto-inkomsten. Dat laatste kwam omdat we in het vorige kwartaal profiteerden van een meerwaarde van 82 miljoen euro in verband met de overname van het resterende belang van 45% in de Tsjechische bouwspaarbank ČMSS.


Als we het derdekwartaalresultaat optellen bij de 1 175 miljoen euro die we in het eerste halfjaar boekten, komt ons resultaat over de eerste negen maanden van 2019 uit op een solide 1 787 miljoen euro.


Op basis van een vergelijkbare scope stegen onze kredieten aan klanten met 4% jaar-op-jaar en stegen de deposito's (inclusief schuldbewijzen) eveneens met 4%. Ook de verkoop van onze schade- en levensverzekeringsproducten steeg ten opzichte van een jaar geleden, met respectievelijk 9% en 5%.


Onze solvabiliteitspositie, waarin de winst over de eerste negen maanden van het jaar niet is meegenomen, bleef ook sterk met een common equity ratio van 15,4%. Als we de winst over de eerste negen maanden van het jaar hadden meegeteld, rekening houdend met de dividenduitkeringsratio van vorig jaar van 59%, zou onze common equity ratio 15,9% hebben bedragen. Zoals eerder aangekondigd, en in overeenstemming met onze dividendbeleid, zullen we op 15 november 2019 een tussentijds dividend uitkeren van 1 euro per aandeel als voorschot op het totale dividend over 2019.


In het vorige kwartaal waren we begonnen met een groepswijde optimalisatieoefening voor het management en begin september maakten we de optimalisatie- en efficiëntiemaatregelen bekend voor de andere lagen van onze organisatie. Het doel van die oefening is om een flexibeler bedrijf te worden met een sneller besluitvormingsproces, zodat we onze klanten nog sneller oplossingen kunnen bieden. Zoals steeds, zullen we de daarmee samenhangende veranderingen voor onze medewerkers op een respectvolle manier uitvoeren. In België bijvoorbeeld, zal de vermindering van het aantal vte's worden opgevangen door een natuurlijke uitstroom. In Tsjechië zullen het normale personeelsverloop en maatregelen om de interne herinzet van personeel te bevorderen ervoor zorgen dat het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum beperkt blijft.


In september ondertekenden we het Collective Commitment to Climate Action, een initiatief van het United Nations Environmental Program Finance Initiative. Door dat initiatief te steunen, hebben we ons ertoe verbonden om - in samenwerking met onze klanten - de vergroening van de economie maximaal te stimuleren en zo de opwarming van de aarde mee te beperken tot ruim onder de 2°C, waarbij we streven naar 1,5°C, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee bouwen we voort op eerdere beleidslijnen en initiatieven (zoals de geleidelijke afbouw van de financiering van steenkoolgerelateerde activiteiten) die de duurzame invulling van onze maatschappelijke rol helpen te vervullen.


Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat onze activiteiten onze klanten en alle andere stakeholders ten goede komen. Daar zetten onze medewerkers zich elke dag voor in. Ik wil al die stakeholders uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen bij het realiseren van hun doelstellingen en dromen.

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.  

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium