KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 697 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

 • De commerciële bankverzekeringsfranchises in onze kernmarkten deden het goed.
 • De nettorente-inkomsten stegen met 4% tegenover het vorige kwartaal en daalden met 4% jaar-op-jaar. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal was vooral te danken aan het positieve effect van TLTRO III, een positief eenmalig element gerelateerd aan inflatiegebonden obligaties (verzekeringen), hogere marges op de nieuwe productie van woningkredieten dan de marges op de uitstaande portefeuilles in België, Tsjechië en Slowakije, en een hogere netto-effect van ALM FX-swaps. Die posten maakten het negatieve effect van de eerdere renteverlagingen door de CNB in Tsjechië en de in het algemeen lagere herbeleggingsrentes meer dan goed. De daling ten opzichte van een jaar geleden hield voornamelijk verband met de eerdere renteverlagingen door de CNB in Tsjechië, de waardevermindering van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint ten opzichte van de euro en het negatieve effect van de lagere herbeleggingsrentes, die niet volledig konden worden gecompenseerd door het positieve effect van TLTRO III, het hierboven vermelde positief eenmalige element, de ECB-tiering en een grotere krediet- en obligatieportefeuille.
 • De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 4% jaar-opjaar, met een jaar-op-jaar groei in alle divisies. Het volume van verstrekte kredieten met uitstel van betaling onder de verschillende steunregelingen bedroeg eind september 2020 13,7 miljard euro (EBA-definitie).
  De deposito's – exclusief schuldbewijzen – stegen met 1% tegenover het vorige kwartaal en met 9% jaar-op-jaar, met een jaar-op-jaar groei in alle divisies
 • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) daalden met 9% ten opzichte van het vorige kwartaal, waarin de technische lasten beduidend lager waren door het effect van de lockdown. Ze stegen met 22% jaar-op-jaar, dankzij een combinatie van hogere premieinkomsten en lagere technische lasten. Bijgevolg bedroeg de gecombineerde ratio voor de eerste negen maanden van 2020 een uitstekende 83%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 25% ten opzichte van het vorige kwartaal en steeg met 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.
 • De nettoprovisie-inkomsten stegen licht (+1%) ten opzichte van het vorige kwartaal en daalden met 12% jaar-op-jaar. Ten opzichte van het vorige kwartaal werd het positieve effect van de hogere vergoedingen uit vermogensbeheer deels tenietgedaan door de hogere betaalde distributievergoedingen. Jaar-op-jaar daalden zowel de vergoedingen uit vermogensbeheer als de vergoedingen voor bankdiensten, terwijl de distributievergoedingen stegen.
 • Het trading- en reëlewaarderesultaat bedroeg 85 miljoen euro, een daling ten opzichte van het erg hoge niveau van het vorige kwartaal, maar een stijging ten opzichte van een jaar geleden. Over het geheel genomen is de sterke daling van het trading- en reëlewaarderesultaat in het eerste kwartaal van het jaar nu grotendeels gecompenseerd door het positieve trading- en reëlewaarderesultaat van de twee daaropvolgende kwartalen.
 • Alle andere inkomstenposten samen lagen 31% lager dan in het vorige kwartaal en 19% lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, vooral omdat in het derde kwartaal van 2020 een negatieve eenmalige post met betrekking tot de tracker mortgage review in Ierland en lagere dividendinkomsten werden geboekt.
 • De kosten zijn verlaagd. Als we de bankenheffing buiten beschouwing laten, daalden ze met 4% ten opzichte van een jaar geleden als gevolg van kostenbesparingen. In vergelijking met het lage niveau van het vorige kwartaal stegen de kosten met 3%. De resulterende kosteninkomstenratio bedroeg 59% voor de eerste negen maanden van het jaar, tegenover 58% voor het boekjaar 2019 (wanneer bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten en de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zou worden gespreid).
 • De waardeverminderingen op kredieten bedroegen in het afgelopen kwartaal 52 miljoen euro, een aanzienlijke daling ten opzichte van de 845 miljoen euro in het vorige kwartaal, waarin 746 miljoen euro aan collectieve waardeverminderingen voor de coronacrisis was geboekt. Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio voor de eerste negen maanden van het jaar 0,61%, een stijging ten opzichte van de 0,12% voor het boekjaar 2019.
 • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 142% en NSFR van 146%. Onze kapitaalbasis bleef ook robuust, met een fully loaded common equity ratio van 16,6%.
  Zie volledig persbericht in bijlage 

Johan Thijs, Chief Executive Officer

In het derde opeenvolgende kwartaal dat we het hoofd moeten bieden aan de uitdagingen van de pandemie, werd de harde realiteit dat het coronavirus nog lang niet uitgeroeid is zeer duidelijk. De pandemie veroorzaakt nog altijd menselijk leed over de hele wereld en leidt tot ongeziene economische gevolgen. De verschillende steunmaatregelen van de overheden zouden evenwel moeten helpen om de totale impact onder controle te houden. Het is duidelijk dat de gevolgen van de coronacrisis voor de samenleving op lange termijn aanzienlijk zullen zijn. Het aantal en de intensiteit van eventuele nieuwe uitbraken spelen daarbij een rol, evenals de timing voor de ontwikkeling en distributie van een vaccin of een geneesmiddel.

Intussen werken we intensief samen met overheidsinstellingen om alle door het coronavirus getroffen klanten te ondersteunen, door op efficiënte wijze diverse steunmaatregelen te implementeren, waaronder uitstel van kredietbetalingen. In onze zes kernlanden samen hebben we eind september 2020 in totaal voor 13,7 miljard euro uitstel van kredietbetalingen verleend (volgens de EBA-definitie) en hebben we ook 0,6 miljard euro aan leningen toegekend in het kader van corona-gerelateerde overheidsgarantieregelingen. Tegelijkertijd bleven we onze klanten in al onze kernmarkten een hoog niveau van dienstverlening bieden, dankzij de expertise en de inzet van onze medewerkers, in combinatie met de inspanningen en investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan op het vlak van digitale transformatie. Aangezien de pandemie de trend naar digitalisering heeft versneld, profiteren we duidelijk van die inspanningen op het gebied van digitale transformatie. We blijven verder werken aan oplossingen om het leven van onze klanten proactief te vergemakkelijken, onder meer door uitgebreid gebruik te maken van artificiële intelligentie en data-analyse. Daarover en over andere onderwerpen zullen we vandaag uitvoeriger communiceren tijdens een aparte sessie over onze strategie. Het persbericht daarover wordt gepubliceerd om 13u00 CET.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het derde kwartaal een nettowinst van 697 miljoen euro gerealiseerd, wat zich vertaalt in een rendement op eigen vermogen van 15% in het derde kwartaal van 2020 (bij een gelijkmatige spreiding van de bankenheffing over het jaar). Het resultaat in het derde kwartaal is heel wat hoger dan de 210 miljoen euro van het vorige kwartaal, waarin we voor 746 miljoen euro collectieve waardeverminderingen voor de coronacrisis boekten. Onze nettorente-inkomsten stegen ten opzichte van het vorige kwartaal en ook ons trading- en reëlewaarderesultaat deed het goed, hoewel lager dan het uitzonderlijk hoge niveau van het vorige kwartaal. In het huidige klimaat van lower-for-longer rentevoeten profiteert dit kwartaalresultaat ook duidelijk van de diversificatie dankzij het geïntegreerde bankverzekeringsmodel van KBC. Dat komt tot uiting in een sterk resultaat voor schadeverzekeringen (goede premiegroei en een uitstekende gecombineerde ratio van 83% year-to-date) en hogere n ttoprovisie-inkomsten. De kosten bleven duidelijk onder controle. Als we het resultaat van dit kwartaal bij dat van het eerste halfjaar voegen, komt onze nettowinst over de eerste negen maanden van 2020 op 902 miljoen euro.

 

Onze solvabiliteitspositie bleef heel sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,6%, ruim boven de huidige minimumkapitaalvereiste van 7,95%. Ook onze liquiditeitspositie bleef stevig, met een LCR van 142% en een NSFR van 146% eind september 2020. Bijgevolg stellen onze huidige kapitaal- en liquiditeitsbuffers ons in staat om de uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te treden.

Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken uitdrukkelijk bedanken. Ik wil ook mijn oprechte dank betuigen aan alle collega's, die een enorme inspanning hebben geleverd om onze klanten te bedienen en de goede werking van onze groep te ondersteunen in deze uitdagende tijden. 

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.  

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium