KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 701 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

  • Uitstekende prestatie van de commerciële bankverzekeringsfranchises in onze kernmarkten en kernactiviteiten.
  • De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 5% jaar-op-jaar, met een toename in alle divisies. De deposito's exclusief schuldbewijzen bleven stabiel op kwartaalbasis en stegen met 6% jaar-op-jaar. Die stijging zagen we opnieuw in alle divisies.

  • De nettorente-inkomsten stegen met 2%, zowel kwartaal-op-kwartaal als jaar-op-jaar (op een vergelijkbare basis). Ze profiteerden van een aantal factoren, waaronder de groei van het kredietvolume, hogere rente in Tsjechië en lagere financieringskosten, maar bleven geïmpacteerd door de druk op de kredietmarges en de lage herbeleggingsrente in onze kernlanden in de eurozone.

  • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten daalden met 5% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar, omdat de hogere verdiende premies meer dan gecompenseerd werden door hogere technische lasten (waarvoor we in het referentiekwartaal konden profiteren van een positieve eenmalige terugname) en een lager resultaat uit afgestane herverzekering. De gecombineerde ratio voor de eerste negen maanden van het jaar kwam daardoor uit op een uitstekende 88%, helemaal in de lijn van het cijfer voor het boekjaar 2017. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 10% ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2017.

  • Op vergelijkbare basis daalden onze nettoprovisie-inkomsten met respectievelijk 3% en 2% ten opzichte van vorig kwartaal en het derde kwartaal van vorig jaar. Dat kwam vooral door lagere vergoedingen uit vermogensbeheer, wat onder meer te maken had een algemeen lage beleggingsbereidheid bij de klanten.

  • Alle andere inkomstenposten samen stegen met 24% kwartaal-op-kwartaal door een hoger trading- en reëlewaarderesultaat, hogere overige netto-inkomsten (het vorige kwartaal werd beïnvloed door een eenmalige tegenvaller) en ondanks onder meer seizoensgebonden lagere dividendinkomsten. Op vergelijkbare basis stegen alle andere inkomstenposten samen 32% op jaarbasis, voornamelijk omdat het referentiekwartaal werd beïnvloed door een voorziening van 54 miljoen euro die werd opzijgezet met betrekking tot de sectorwijde herziening van Ierse hypotheekleningen met trackerrente van voor 2009. 

  • De kosten exclusief de bankenheffing stegen met 1% op kwartaalbasis en 7% op jaarbasis, onder meer als gevolg van hogere personeels- en ICT-kosten en enkele eenmalige posten. Als de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zou worden gespreid en bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kosten-inkomstenratio 57% voor de eerste negen maanden van 2018, tegenover 55% voor het boekjaar 2017.

  • Dit kwartaal profiteerden we van een terugname van waardeverminderingen op kredieten van 8 miljoen euro, voornamelijk in Ierland. Bijgevolg bedroegen onze kredietkosten op jaarbasis een erg gunstige -0,07% (een negatief cijfer wijst op een positieve invloed op het resultaat), tegenover -0,06% voor het boekjaar 2017. Zonder Ierland zou de kredietkostenratio 0,01% bedragen, tegenover 0,09% voor het boekjaar 2017.

  • Onze liquititeitspositie en onze kapitaalbasis bleven stevig bij een common equity ratio van 16,0% (fully loaded, Deense Compromismethode). Onze leverage ratio bedroeg 6.1% eind september 2018.

 

Zie volledig persbericht in bijlage.​

 

Johan Thijs, Chief Executive Officer

We boekten een nettowinst van 701 miljoen euro in het derde kwartaal van 2018. Een uitstekend resultaat, onder meer dankzij hogere nettorente-inkomsten, trading- en reëlewaarderesultaten en overige netto-inkomsten, een uitstekende gecombineerde ratio in onze schadeverzekeringsactiviteiten en - opnieuw - een nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten, waarvan het grootste deel betrekking had op onze Ierse hypotheekportefeuille. Als we dit derdekwartaalresultaat optellen bij de 556 miljoen euro en 692 miljoen euro die we in het eerste en tweede kwartaal van het jaar boekten, komt ons resultaat over de eerste negen maanden van 2018 uit op een solide 1 948 miljoen euro. De kredietvolumes stegen met 5% jaar-op-jaar en de deposito's exclusief schuldbewijzen met 6%. Onze solvabiliteit bleef ook sterk: eind september 2018 bedroeg onze common equity ratio 16%, opnieuw een stijging ten opzichte van de 15,8% in het vorige kwartaal, en ruimschoots boven de door de toezichthouder opgelegde minimumniveaus. Zoals eerder aangekondigd, zullen we in overeenstemming met ons dividendbeleid op 16 november 2018 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend voor 2018.

In het begin van het derde kwartaal hebben we de inkoop van 2,7 miljoen eigen aandelen afgerond en ze vervolgens vernietigd, waardoor ons totale aantal aandelen is teruggebracht tot 415 897 567. En zoals reeds meegedeeld, bereikte KBC Bank Ireland een overeenkomst met Goldman Sachs om een deel van zijn legacy kredietportefeuille te verkopen, waardoor de ratio van impaired kredieten van die entiteit aanzienlijk zal dalen, en ook de groepsratio afneemt. We verwachten dat de transactie afgerond zal zijn in het vierde kwartaal van dit jaar.

Op het vlak van digitalisering ligt onze focus op het ontwikkelen van innovatieve klantgerichte oplossingen die het leven van onze klanten gemakkelijker maken. Om maar een paar voorbeelden te noemen: in België hebben we niet alleen multibancaire functies toegevoegd aan onze app KBC Mobile, we hebben er onlangs ook nog nieuwe niet-bancaire functies in opgenomen, zoals de mogelijkheid om  met de app parkeertickets en tickets voor openbaar vervoer te kopen. In Ierland hebben we een nieuwe functie toegevoegd aan de Mobile-app waarmee onze klanten makkelijk een verloren of gestolen kaart kunnen melden en bovendien meteen een digitale vervanging ontvangen. En in Tsjechië werd CSOB door Capital Finance International uitgeroepen tot beste internetbank van het land, het zoveelste bewijs van het succes van onze klantgerichte digitale initiatieven.​

Wat de economie betreft, blijft het Europese conjunctuurbeeld aantrekkelijk, ook al geloven we dat de groeipiek voorbij is. Het risico van een verdere economische deglobalisering met een escalatie van de bestaande handelsconflicten, de brexit en de politieke onrust in Italië zijn de belangrijkste factoren die de Europese economische groei kunnen hinderen.​

Tot slot ben ik erg trots te mogen meedelen dat we niet alleen topscores hebben behaald in de internationale Extel Awards, maar dat we onlangs ook van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten de prijs kregen voor 'Beste Financiële Communicatie'. Dat doet ons bijzonder veel plezier omdat een open en transparante communicatie naar onze stakeholders zeer hoog op onze prioriteitenlijst staat. Tot slot wil ik uitdrukkelijk al onze stakeholders bedanken voor hun vertrouwen en hen verzekeren dat we er meer dan ooit op gefocust zijn de referentie in bankverzekeren te worden in al onze kernlanden.​

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is

 

 

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium