KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 430 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 430 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

 

  • De commerciële bankverzekeringsfranchises in onze kernmarkten deden het goed.  

 

  • De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 5% jaar-op-jaar (aangepast voor de verkoop van een deel van de Ierse kredietportefeuille in het laatste kwartaal van 2018), met een jaar-op-jaarstijging in alle divisies. De deposito's inclusief schuldbewijzen stegen met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 6% op jaar-op-jaar, dat laatste opnieuw met een groei in alle divisies.

 

  • De nettorente-inkomsten bleven min of meer gelijk ten opzichte van vorig jaar. Ze daalden met 3% ten opzichte van het vorige kwartaal als gevolg van verschillende factoren, waaronder de druk op de kredietmarges en de lage herbeleggingsrentes in onze kernlanden in de eurozone, die het positieve effect van de algemene kredietvolumegroei, de positieve impact van de rentestijgingen in Tsjechië en de lagere financieringskosten meer dan tenietdeden.

 

  • De verdiende premies van onze schadeverzekeringen stegen met 10% jaar-op-jaar, maar dat werd tenietgedaan door hogere technische lasten, onder meer door stormen en grote brandschadeclaims. De gecombineerde ratio voor het eerste kwartaal van 2019 bedroeg een goede 93%, tegenover 88% voor heel 2018. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 4% ten opzichte van vorig jaar.

 

  • Onze nettoprovisie-inkomsten stegen licht (1%) ten opzichte van het vorige kwartaal. Ze daalden met 9% jaar-op-jaar, voornamelijk als gevolg van algemeen lagere instap- en beheersvergoedingen voor vermogensbeheer.

 

  • Alle resterende overige inkomsten samen stegen met 85% ten opzichte van het vorige kwartaal, voornamelijk door een hoger trading- en reëlewaarderesultaat. Jaar-op-jaar daalden die overige inkomsten met 9%, vooral door lagere dividendinkomsten en overige netto-inkomsten.

 

  • Exclusief de bankenheffing (waarvan het grootste deel wordt geboekt in het eerste kwartaal van het jaar) daalden de kosten met 4% tegenover het vorige kwartaal (deels seizoensgebonden) en met 1% jaar-op-jaar. In beide gevallen zijn eenmalige posten deels verantwoordelijk voor het verschil. Wanneer bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten en de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zou worden gespreid, zou de kosten-inkomstenratio voor het eerste kwartaal van 2019 57% bedragen, wat overeenstemt met het cijfer voor het boekjaar 2018.

 

  • Het kwartaal omvatte een waardevermindering op kredieten van 67 miljoen euro, tegenover 30 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettoterugname van waardeverminderingen van 63 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De op jaarbasis berekende kredietkosten voor het kwartaal bedroegen in het eerste kwartaal van 2019 nog altijd een gunstige 0,16%, tegen -0,04% voor het boekjaar 2018 (een negatief cijfer wijst op een positief effect op het resultaat).

 

  • Onze liquiditeitspositie bleef stevig, net als onze kapitaalbasis, met een common equity ratio van 15,7%, of 15,8% wanneer we het nettoresultaat over het eerste kwartaal meetellen, rekening houdend met de uitkeringsratio over het boekjaar 2018 van 59% (dividend + AT1-coupon). Onze leverage ratio bedroeg eind maart 2019 6,0%.

 Zie volledig persbericht in bijlage.

Johan Thijs, Chief Executive Officer

In het eerste kwartaal van 2019 genereerden we een nettowinst van 430 miljoen euro. Dat is een goed resultaat, rekening houdend met het feit dat we – zoals gebruikelijk – het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige jaar in het eerste kwartaal hebben geboekt (382 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2019). Exclusief de bankenheffing overtreft het nettoresultaat dat van het vorige kwartaal zelfs met 9%, dankzij een lichte stijging van de totale opbrengsten en lagere kosten (exclusief bankenheffing), ondanks de iets hogere waardeverminderingen op kredieten. Aangepast voor de verkoop van een legacy portefeuille in Ierland vorig jaar, steeg de kredietverlening aan klanten met 5% jaar-op-jaar en stegen de deposito's, inclusief schuldpapier, met 6%. Ook de verkoop van schade- en levensverzekeringsproducten steeg ten opzichte van een jaar geleden met respectievelijk 9% en 4%. Onze solvabiliteitspositie, die de winst van het eerste kwartaal van 2019 niet omvat,  bleef ook stevig met een common equity ratio van 15,7%. Onze dividendpolitiek (een uitkeringsratio van 50% of meer) blijft ongewijzigd.


Op het gebied van duurzaamheid zijn we voortdurend in dialoog met onze klanten en stakeholders en streven we ernaar te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen. Zo hebben we bijvoorbeeld in maart ons beleid ten aanzien van tabak aangescherpt en besloten om de tabaksindustrie niet alleen uit te sluiten van onze kredietverlening, verzekeringen en duurzame beleggingen, maar we zijn ook bezig ze uit onze conventionele beleggingsfondsen en eigen beleggingsportefeuille uit te sluiten. Daarnaast hebben we het charter voor tabaksvrije financiering van de Verenigde Naties ondertekend, dat volledig past binnen  twee essentiële focusdomeinen uit onze duurzaamheidsstrategie, namelijk Gezondheid en Vergrijzing.


In overeenstemming met onze algemene strategie blijven we ons concentreren op onze kernactiviteiten en -markten. In de weken na het einde van het kwartaal hebben we bijvoorbeeld een overeenkomst bereikt over de verkoop van de legacy portefeuille van ongeveer 260 miljoen euro performing kredieten aan bedrijven van onze Ierse dochteronderneming. De transactie zal naar verwachting in de loop van 2019 worden afgerond en versterkt verder de focus van KBC Bank Ireland op retail- en micro-kmo-klanten. Enkele dagen later bereikte onze Tsjechische dochteronderneming ČSOB een overeenkomst over de overname van het resterende belang van 45% in de Tsjechische bouwspaarbank ČMSS voor 240 miljoen euro. Die transactie zal een invloed hebben van ongeveer -0,3 procentpunten op de common equity ratio van KBC Groep. Verder zal de herwaardering van ons reeds bestaande belang van 55% in ČMSS op de afsluitingsdatum leiden tot een eenmalige winst van ongeveer 80 miljoen euro. Als gevolg van deze transactie zal ČSOB 100% van ČMSS in handen hebben en consolideert het zijn positie als grootste aanbieder van financiële oplossingen op het vlak van huisvesting in Tsjechië. De overeenkomst zal naar verwachting worden afgerond voor het einde van het tweede kwartaal van 2019. 


Uiteindelijk stoelt ons succes op het vertrouwen dat onze klanten in ons blijven hebben. Ik wil dan ook uitdrukkelijk elk van hen bedanken voor dat vertrouwen en hun verzekeren dat we er meer dan ooit op gefocust blijven om de referentie in bankverzekeren te worden in al onze kernlanden.

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium