KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 458 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 458 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

 • De nettorente-inkomsten stegen met 2% tegenover het vorige kwartaal en met 12%
  tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettorentemarge voor het eerste kwartaal van
  2022 bedroeg 1,91%, een stijging met 6 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal
  en met 13 basispunten ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De volumes
  bleven toenemen: de kredietverlening steeg met 2% tegenover het vorige kwartaal en met
  7% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de deposito's, exclusief schuldcertificaten, met 3%
  stegen ten opzichte van vorig kwartaal en met 5% ten opzichte van vorig jaar. Deze
  groeicijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de wijzigingen in de
  consolidatiekring en wisselkoerseffecten).
 

 • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten,
  plus het resultaat uit afgestane herverzekering) stegen met 13% ten opzichte van het vorige
  kwartaal en bleven slechts licht onder het resultaat van het eerste kwartaal van 2021. De
  stijging ten opzichte van het vorige kwartaal is hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere
  technische lasten (ondanks het effect van de stormen in het kwartaal) en een beter
  herverzekeringsresultaat. Jaar-op-jaar werden de hogere premie-inkomsten en het hogere
  herverzekeringsresultaat volledig tenietgedaan door de hogere technische lasten
  (veroorzaakt door het bovenvermelde effect van de stormen en de relatief lage
  schadelasten in het referentiekwartaal door de coronacrisis). De gecombineerde ratio voor
  de eerste drie maanden van 2022 bedroeg een uitstekende 83%. De verkoop van onze
  levensverzekeringsproducten bleef ongeveer gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal
  en steeg met 16% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

 

 • De nettoprovisie-inkomsten stegen licht (met 1%) ten opzichte van het vorige kwartaal
  en met maar liefst 9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Deze laatste stijging
  was voornamelijk te danken aan hogere vergoedingen voor onze
  vermogensbeheeractiviteiten en hogere provisie-inkomsten met betrekking tot onze
  bankdiensten.

 

 • Het trading- en reëlewaarderesultaat bedroeg 143 miljoen euro, tegenover -39 miljoen
  euro in het vorige kwartaal en 127 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De
  sterke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal was vooral het gevolg van aanzienlijk
  hogere dealingroominkomsten en de minder negatieve marktwaarde-aanpassingen van
  derivaten gebruikt voor balansbeheer.

 

 • De kosten in het eerste kwartaal omvatten traditioneel het grootste deel van de
  bankenheffing voor het hele jaar (514 miljoen euro). Zonder die heffing daalden de kosten
  met 2% tegenover het vorige kwartaal en stegen ze met 12% ten opzichte van een jaar
  geleden. In het verslagkwartaal werd een extra winstpremie voor het personeel geboekt.
  De kosten-inkomstenratio voor de eerste drie maanden van 2022 bedroeg 53%. Bij die
  berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten en zijn de
  bankenheffingen gelijkmatig over het jaar gespreid. Wanneer alle bankenheffingen buiten
  beschouwing worden gelaten, bedroeg de kosten-inkomstenratio 48%.

 

 • In het afgelopen kwartaal werd netto 15 miljoen euro aan waardeverminderingen op
  kredieten
  teruggenomen, tegenover een nettoterugname van 62 miljoen euro in het vorige
  kwartaal en een nettoterugname van 76 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
  De nettoterugname in het verslagkwartaal was vooral het gevolg van de terugname van
  een groot deel van de resterende waardevermindering voor de coronacrisis (-205 miljoen
  euro) en van de waardevermindering voor enkele individuele kredieten (-33 miljoen euro),
  voor een groot deel tenietgedaan door de aanleg van voorzieningen voor geopolitieke en
  opkomende risico's naar aanleiding van de uitbraak van de Oekraïnecrisis (+223 miljoen
  euro). Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio voor de eerste drie maanden van
  2022 -0,03%, tegenover -0,18% voor heel 2021 (een minteken impliceert een positief effect
  op de resultaten).

 

 • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 162% en NSFR van 149%. Onze
  kapitaalbasis bleef eveneens stevig, met een fully loaded common equity ratio van 15,3%.

 Zie volledig persbericht in bijlage   

Johan Thijs, Chief Executive Officer

 

"Net wanneer de bezorgdheid over de pandemie in sommige landen begon af te nemen dankzij de geleidelijke afschaffing van de voorzorgsmaatregelen, viel Rusland in februari Oekraïne binnen. De tragedie die zich in Oekraïne afspeelt, veroorzaakt immens menselijk leed en wij betuigen onze innige solidariteit met alle slachtoffers van het conflict, zowel die in de regio zelf als het grote aantal vluchtelingen in diverse gastlanden in Europa. De brutale invasie veroorzaakt een schokgolf in de wereldeconomie. Onze directe blootstelling aan Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland (een voornamelijk commerciële blootstelling van ongeveer 55 miljoen euro) is vrij beperkt, maar we houden de indirecte macro-economische gevolgen, zoals het effect van de hoge gas- en olieprijzen op de inflatie en de economische groei, en de overloopeffecten voor ons, onze tegenpartijen en onze klanten, zowel financieel als operationeel, nauwlettend in het oog, en we hebben een verhoogde aandacht voor bedreigingen inzake informatiebeveiliging. In dat verband hebben we besloten een toegewezen bedrag aan waardeverminderingen opzij te zetten om geopolitieke en opkomende risico's te dekken (zie hieronder).


Hoewel de aanhoudende oorlog in Oekraïne nog altijd onze volle aandacht opeist, blijven we uiteraard doorgaan met onze dagelijkse activiteiten en hebben we ook verdere stappen gezet in de verwezenlijking van diverse strategische doelstellingen. Zo konden we begin februari de verkoop afronden van nagenoeg de volledige portefeuille non-performing hypothecaire kredieten van KBC Bank Ireland. Wat duurzaamheid betreft, hebben we opnieuw vooruitgang geboekt, onder meer met de verwezenlijking van onze doelstelling om in al onze kernlanden systematisch fondsen voor verantwoord beleggen uit te rollen, nu we deze oplossingen onlangs ook in Bulgarije hebben gelanceerd. In ons Duurzaamheidsverslag over 2021, dat we begin april hebben gepubliceerd en dat beschikbaar is op www.kbc.com, leest u meer over onze duurzaamheidsaanpak, onze verwezenlijkingen en onze verbintenissen op dat vlak. Wat onze nieuwe initiatieven op het gebied van digitalisering betreft, vermelden we graag dat we een eerste stap hebben gezet in de commercialisering van onze eigen portefeuille van AI-toepassingen, met de lancering via onze fintechdochter DISCAI van een AI-toepassing voor de strijd tegen het witwassen van geld. DISCAI hanteert een geleidelijke go-to-market-aanpak en zal samenwerken met partners voor de distributie en integratie van deze toepassingen.


Wat onze financiële resultaten betreft, zijn we het jaar sterk gestart met een nettowinst van 458 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022. Dat is een uitstekende prestatie, aangezien het grootste deel van de bankenheffing voor het gehele jaar – zoals altijd – vooraf in het eerste kwartaal van het jaar wordt geboekt. Alle belangrijke inkomstenposten presteerden goed. Onze kosten bleven onder controle, en bevatten ook de boeking van een eenmalige extra winstpremie voor ons personeel om hen te belonen voor de zeer goede 2021- resultaten ondanks de moeilijke omstandigheden door corona. Ook konden we in het verslagkwartaal een beperkte nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten boeken, omdat het bedrag dat we hebben opzijgezet voor geopolitieke en opkomende risico's meer dan gecompenseerd werd door de combinatie van een terugname van een groot deel van de eerder geboekte waardeverminderingen voor de coronacrisis en door nettoterugnames in andere individuele dossiers. Daardoor bedraagt onze gezamenlijke reserve voor de coronacrisis en voor geopolitieke en opkomende risico's nu 273 miljoen euro. Onze solvabiliteitspositie bleef heel solide met een common equity ratio van 15,3% op 'fully loaded'-basis en onze liquiditeitspositie was uitstekend, met een NSFR van 149% en een LCR van 162%. Zoals eerder aangekondigd, zullen we vandaag een brutoslotdividend van 7,6 euro per aandeel uitkeren, wat het totale brutodividend op 10,6 euro per aandeel brengt.

De afgelopen jaren hebben ook aangetoond dat we, zelfs in aanhoudend uitdagende omstandigheden, kunnen voortbouwen op onze sterke fundamenten en beleidsbeslissingen uit het verleden en, misschien nog belangrijker, kunnen rekenen op het vertrouwen van onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders. Daar wil ik u oprecht voor bedanken."

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.   

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium