KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van -5 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van -5 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

  • De sterk gedaalde aandelenmarkten, de toegenomen creditspreads en de lagere langetermijnrente als gevolg van de coronaviruspandemie hadden een aanzienlijke negatieve invloed op ons nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening (trading- en reëlewaarderesultaat), dat daalde van respectievelijk 130 miljoen euro en 99 miljoen euro in het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar geleden, tot -385 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020.
  • De impact van de coronacrisis op de andere resultaatsposten (zie hieronder) was in het afgelopen kwartaal minder uitgesproken.
  • De nettorente-inkomsten stegen met 1% tegenover het vorige kwartaal en met 6% tegenover het eerste kwartaal van 2019. Die laatste stijging was – naast een aantal eenmalige posten – het gevolg van onder meer de groei van het kredietvolume, de positieve invloed van de ECB-tiering, de volledige consolidatie van ČMSS sinds juni 2019 en de eerdere renteverhogingen in Tsjechië. Anderzijds bleven de nettorente-inkomsten wel negatief beïnvloed door de lage herbeleggingsrente in onze kernlanden in de eurozone en de aanhoudende druk op de marges van de kredietportefeuille (ondanks een herstel van de marge op de productie van nieuwe hypotheekleningen en kmo-kredieten in België). De kredietvolumes stegen met 3% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 6% jaar-op-jaar, met een groei in alle divisies. De deposito's inclusief schuldpapier stegen met 4% ten opzichte van het vorige kwartaal, en met 5% op jaarbasis. De groeicijfers zijn berekend op basis van een vergelijkbare scope.
  • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) stegen met 12% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, voornamelijk dankzij een stijging van de verdiende premies (+7%). De gecombineerde ratio voor het eerste kwartaal van 2020 bedroeg een uitstekende 90%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 9% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 17% ten opzichte van vorig jaar.
  • De nettoprovisie-inkomsten lagen 4% lager dan in het vorige kwartaal (onder meer door de daling van het gemiddelde beheerde vermogen en de lagere vergoedingen voor bankdiensten). De nettoprovisie-inkomsten stegen met 5% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar (als gevolg van hogere vergoedingen uit vermogensbeheer en voor bankdiensten, inclusief het ČMSS-effect).
  • De kosten exclusief de bankenheffing - waarvan het grootste deel wordt geboekt in het eerste kwartaal - daalden met 6% ten opzichte van het vorige kwartaal en stegen met 2% jaar-op-jaar. Die stijging ten opzichte van vorig jaar is grotendeels te verklaren door het ČMSS-effect. Wanneer bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten en de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zou worden gespreid, zou de kosten-inkomstenratio 69% bedragen, een stijging ten opzichte van de 58% voor het volledige jaar 2019, omdat de ratio werd beïnvloed door de daling van de totale opbrengsten (in 'trading- en reëlewaarde-resultaat') in het eerste kwartaal van 2020.
  • Het voorbije kwartaal omvatte een waardevermindering op kredieten van 121 miljoen euro, tegenover 75 miljoen euro in het vorige kwartaal en 67 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het cijfer voor het beschouwde kwartaal omvat 43 miljoen euro die specifiek gerelateerd is aan de coronacrisis, gebaseerd op onze blootstelling aan sectoren die naar onze mening het meest door de crisis zullen worden getroffen. Daardoor steeg de kredietkostenratio tot 0,27% in het eerste kwartaal van 2020, tegenover 0,12% voor heel 2019. De impaired kredieten maakten aan het einde van het kwartaal 3,3% van de kredietportefeuille uit, tegen 3,5% drie maanden eerder.
  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 135% en een NSFR van 134%. Dat geldt ook voor onze kapitaalbasis, met een fully loaded common equity ratio van 16,3%.
  Zie volledig persbericht in bijlage.​​

Johan Thijs, Chief Executive Officer

‘In het betrokken kwartaal werden we geconfronteerd met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus. De langetermijn-impact daarvan op de economie blijft erg onzeker op dit moment. Als werkgever en dienstverlener hebben we snel gereageerd om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te vrijwaren, en tegelijk de dienstverlening te blijven garanderen. We laten onze medewerkers maximaal thuiswerken en we bieden onze klanten advies door middel van een uitgebreid aanbod van telefonische en digitale kanalen. We werken intensief samen met de overheidsinstellingen in onze kernlanden om alle klanten die door het coronavirus getroffen zijn, te ondersteunen door verzoeken om uitstel van betaling van leningen snel te verwerken en op een efficiënte manier andere steunmaatregelen uit te voeren. We profiteren duidelijk van de inspanningen en investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan op het vlak van digitale transformatie. Dankzij die inspanningen en investeringen, samen met de expertise en motivatie van onze medewerkers in al onze kernlanden en de kracht van ons multikanaal distributienetwerk, kunnen we onze klanten nu een serviceniveau aanbieden dat zeer dicht bij het niveau van voor de coronacrisis ligt.

Wat onze resultaten betreft: in het eerste kwartaal van 2020 hebben we een nettoverlies van 5 miljoen euro geleden, vooral veroorzaakt door de impact van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus op ons trading- en reëlewaarderesultaat en de upfront boeking van de bankenheffing.

In het betreffende kwartaal bedroeg ons trading- en reëlewaarderesultaat -0,4 miljard euro, als gevolg van een aantal marktgedreven factoren, zoals de sterk gedaalde aandelenmarkten, de toegenomen creditspreads en de lagere langetermijnrente. De impact van de coronacrisis op de overige posten van het resultaat in het eerste kwartaal was minder uitgesproken. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar presteerden onze kerninkomsten, d.w.z. de nettorente-inkomsten, de nettoprovisie inkomsten en de technische verzekeringsresultaten, vrij goed. Ook de kosten bleven goed onder controle en daalden zelfs licht ten opzichte van een jaar eerder als we de invloed van de consolidatie van ČMSS, de bankenheffing (het grootste deel van het jaarbedrag daarvan wordt in het eerste kwartaal geboekt) en enkele eenmalige elementen niet in aanmerking nemen. De waardeverminderingen op kredieten zijn in het afgelopen kwartaal gestegen en omvatten een bijkomende 43 miljoen euro die specifiek betrekking heeft op de coronacrisis, op basis van onze blootstelling aan sectoren die volgens ons het meest door de crisis zullen worden getroffen. Voor het volledige jaar 2020 schatten we de waardeverminderingen op ongeveer 1,1 miljard euro (in het basisscenario).

Over het algemeen hielden de volumes goed stand tegenover een jaar geleden: op een vergelijkbare basis stegen de leningen en voorschotten met 6%, de deposito's met 5% en de verdiende schadeverzekeringspremies met 7%. Anderzijds daalde de verkoop van levensverzekeringsproducten met 17% jaar-op-jaar.

Onze solvabiliteitspositie bleef zeer sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,3%, ruim boven de huidige minimumkapitaalvereiste van 8,05%. Die minimumvereiste houdt rekening met de verschillende aangekondigde maatregelen van de ECB en de Nationale Bank, die een aanzienlijke tijdelijke vrijstelling van de minimumvereisten inhouden. Ook onze liquiditeitspositie bleef stevig, met een LCR van 135% en een NSFR van 134% eind maart 2020. We zijn bijzonder tevreden dat het harde werk van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen en onze groep sterk en gezond heeft gemaakt. Als gevolg daarvan stellen onze huidige kapitaal- en liquiditeitsbuffers ons in staat om de uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te treden.

Uiteindelijk blijft ons doel hetzelfde: ervoor zorgen dat onze klanten centraal staan in alles wat we doen, en daarvoor zetten onze medewerkers zich dagelijks in. Ik wil mijn grootste waardering uitspreken voor alle collega's, die een enorme inspanning hebben geleverd om onze klanten te bedienen en de goede werking van onze groep te ondersteunen van thuis uit en op andere locaties. Tot slot wil ik ook van de gelegenheid gebruikmaken om alle stakeholders die - in deze uitdagende tijden - hun vertrouwen in ons blijven stellen, uitdrukkelijk te bedanken.’

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium