KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 882 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 882 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  • De nettorente-inkomsten daalden met 7% kwartaal-op-kwartaal en stegen met 10% op jaar-op jaar. De nettorentemarge voor het eerste kwartaal van 2023 bedroeg 2,04%, een daling met 6 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging met 13 basispunten ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De kredietvolumes bleven min of meer stabiel tegenover het vorige kwartaal en stegen met 6% jaar-op-jaar. De deposito's exclusief schuldpapier en exclusief de volatiele low-margin kortetermijndeposito's in de buitenlandse kantoren van KBC Bank, die worden gedreven door kortetermijn cash-managementopportuniteiten, bleven ook ruwweg stabiel kwartaal-op-kwartaal en stegen met 3% jaar-op-jaar. We merkten ook een verschuiving van deposito's naar onze beleggingsfondsen, wat leidde tot een netto-instroom van 1,8 miljard euro aan higher-margin directe klantengelden in het eerste kwartaal van 2023. Deze volumegroeicijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten).
  • De verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering stegen met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het verzekeringstechnisch resultaat (verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering - lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering + nettoresultaat uit afgestane herverzekering) bedroeg 110 miljoen euro (tegenover 139 miljoen euro in het vorige kwartaal en 74 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar), waarvan 15 miljoen euro voor levensverzekeringen en 96 miljoen euro voor schadeverzekeringen. De gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen voor het eerste kwartaal van 2023 kwam uit op een uitstekende 83%, tegenover 86% in het eerste kwartaal van vorig jaar en 87% voor het volledige boekjaar 2022. De verkoop van schadeverzekeringen steeg 11% jaar-op-jaar, met groei in alle landen en takken, door een combinatie van volume- en tariefstijgingen. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 34% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 11% ten opzichte van vorig jaar.
  • De nettoprovisie-inkomsten stegen met respectievelijk 5% en 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal was toe te schrijven aan hogere provisies voor zowel onze vermogensbeheeractiviteiten als onze bankactiviteiten.
  • Het trading- en reëlewaarderesultaat lag op hetzelfde niveau als in het vorige kwartaal en het eerste kwartaal van vorig jaar en de overige netto-inkomsten zijn aanzienlijk gestegen, zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis, voornamelijk dankzij de eenmalige opbrengst van 405 miljoen euro met betrekking tot de afronding van de verkoop in Ierland.
  • De kosten in het verslagkwartaal omvatten het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar. Zonder die heffingen daalden de totale kosten met 6% tegenover het vorige kwartaal en stegen ze met 7% ten opzichte van een jaar geleden. De kosten-inkomstenratio voor het eerste kwartaal van 2023 bedroeg 50%, tegenover 49% voor heel 2022. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten en zijn de bank- en verzekeringsheffingen gelijkmatig over het jaar gespreid. Als we alle bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, bedroeg de kosten-inkomstenratio 38% (tegenover 45% voor heel 2022).
  • In het verslagkwartaal werd een nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten van 24 miljoen euro geboekt, tegenover een nettotoename van 82 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettoterugname van 15 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De terugname in het verslagkwartaal betrof voornamelijk een actualisering van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's. De kredietkostenratio voor het eerste kwartaal van 2023 bedroeg -0,04%, tegenover 0,08% voor heel 2022. Een negatief cijfer betekent een positief effect op het resultaat.
  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 152% en NSFR van 139%. Onze kapitaalbasis bleef ook stevig, met een fully loaded common equity ratio van 16,1%.

 

Lees het volledige persbericht in bijlage.

 

Johan Thijs, Chief Executive Officer KBC Groep:

"Er is nu meer dan een jaar verstreken sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen. Helaas wijst nog altijd niets op een einde van de oorlog en het immense menselijke leed dat deze veroorzaakt. De oorlog in Oekraïne en andere geopolitieke onzekerheden blijven wegen op de groei van de wereldeconomie. Ook het omvallen van Silicon Valley Bank en Credit Suisse zorgden voor turbulentie op de financiële markten.
Het uitdagende klimaat weerhoudt ons er echter niet van belangrijke stappen te zetten om onze strategische doelstellingen te bereiken. Zo hebben we in het afgelopen kwartaal de verkoop afgerond van vrijwel alle resterende activa en verplichtingen van KBC Bank Ireland. Tegelijkertijd verloopt de integratie van het onlangs overgenomen ex-Raiffeisenbank Bulgaria in onze bestaande Bulgaarse bankdochter UBB op kruissnelheid, waarbij de juridische fusie van de entiteiten op 10 april 2023 geregistreerd werd.
Onze financiële resultaten houden voor het eerst rekening met de nieuwe IFRS 17 boekhoudnormen voor onze verzekeringsactiviteiten. We hebben in het eerste kwartaal van 2023 een uitstekende nettowinst van 882 miljoen euro geboekt. In dit eerste kwartaal van 2023 profiteerden onze totale opbrengsten onder meer van sterke rente-inkomsten uit het transformatieresultaat, hogere nettoprovisie-inkomsten door de verkoop van beleggingsproducten en een aanzienlijk positief éénmalig effect in verband met de afronding van de verkoop van onze Ierse portefeuille in februari. De operationele kosten zijn gestegen omwille van inflatie en omdat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar geboekt worden in het eerste kwartaal. Zonder de bank- en verzekeringsheffingen daalden de kosten kwartaal-op-kwartaal. Ten slotte konden we in het eerste kwartaal een netto terugname van waardeverminderingen op kredieten boeken, in tegenstelling tot een nettotoename in het vorige kwartaal. De buffer die we aangelegd hebben om de geopolitieke en opkomende risico’s op te vangen bedroeg aan het einde van dit eerste kwartaal 0,4 miljard euro. Onze solvabiliteit bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,1%. Onze liquiditeit bleef uitstekend, zoals blijkt uit een NSFR van 139% en een LCR van 152%, beide ruim boven de wettelijke minimumdoelstelling van 100%.
In overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2022, voorzien we – naast de 4 euro die we reeds als dividend voor 2022 uitkeerden – het surpluskapitaal uit te keren. Het betreft het surpluskapitaal boven een fully loaded common equity ratio van 15% en het kapitaal dat is vrijgekomen uit de afgeronde verkooptransactie in Ierland. We verwachten dat te doen in de vorm van een aandeleninkoop (onder voorbehoud van goedkeuring door de ECB) en/of een uitzonderlijk interim-dividend. In de komende maanden zal de Raad van Bestuur hierover een definitieve beslissing nemen.
De vooruitgang op het gebied van digitalisering blijft ook een topprioriteit. We zijn blij te kunnen melden dat de populariteit van onze digitale assistent Kate boven verwachting is gegroeid. Klanten in de hele groep maken actief gebruik van Kate. Vorig jaar heeft Kate ook onze eigen doelstellingen overtroffen wat betreft het vermogen om vragen van klanten autonoom te behandelen. Ook inzake duurzaamheid vervolgen we geleidelijk maar vastberaden de ingeslagen weg in een aantal domeinen, waaronder het klimaat. We zijn heel trots dat onze inspanningen ook extern worden erkend door bijvoorbeeld Terra Carta en CDP.
Tot slot wil ik onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en alle andere belanghebbenden uitdrukkelijk bedanken voor hun blijvende steun en vertrouwen."

*Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Persbericht 1Q2023 PB_1Q2023_NL.pdf - 514 KB
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium