KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 210 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

Het resultaat van het tweede kwartaal van 2020 werd aanzienlijk beïnvloed door de boeking van waardeverminderingen op kredieten die verband hielden met de pandemie. Daarnaast werden de kosten aanzienlijk verlaagd, was het resultaat uit schadeverzekeringen uitstekend en herstelde het trading- en reëlewaarderesultaat zich na de eerdere daling in het eerste kwartaal. De nettorente-inkomsten en de nettoprovisie-inkomsten daalden ten opzichte van het vorige kwartaal.

  • De nettorente-inkomsten daalden met 9% tegenover het vorige kwartaal en met 4% tegenover het tweede kwartaal van 2019, voornamelijk door het effect van de renteverlagingen door de CNB in Tsjechië, de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint ten opzichte van de euro, de lage herbeleggingsrentes in het algemeen, de lagere marges op de kredietportefeuille in de meeste kernlanden (behalve België) en het lagere positieve netto-effect van ALM FX-swaps. Tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar werden die negatieve effecten gedeeltelijk gecompenseerd door een goede groei van het kredietvolume, het gunstige effect van de EB-tiering, lagere financieringskosten, een grotere obligatieportefeuille (ook op ten opzichte van het vorige kwartaal) en de volledige consolidatie van ČMSS sinds juni 2019. De kredietvolumes bleven min of meer stabiel ten opzichte van vorig kwartaal en stegen met 4% ten opzichte van een jaar geleden, met een jaar-op-jaar groei in alle divisies. De deposito's – exclusief schuldbewijzen – stegen met 5% ten opzichte van vorig kwartaal en met 11% ten opzichte van een jaar geleden, opnieuw met een jaar-op-jaar groei in alle divisies.
  • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) stegen met 40% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, voornamelijk dankzij lagere technische lasten (grotendeels door het effect van de lockdown op de economische activiteit). Bijgevolg bedroeg de gecombineerde ratio voor het eerste halfjaar van 2020 een uitstekende 83%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 32% tegenover het vorige kwartaal en met 22% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, dankzij een hogere verkoop van tak 23-producten.
  • De nettoprovisie-inkomsten lagen 10% lager dan in het vorige kwartaal en 11% lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, ten gevolge van een combinatie van lagere vergoedingen uit onze vermogensbeheeractiviteiten (instapvergoedingen en beheersvergoedingen) en lagere vergoedingen voor onze bankdiensten (lagere vergoedingen voor betaaldiensten, vooral door de lockdown).
  • Het trading- en reëlewaarderesultaat herstelde zich vrij sterk tot 253 miljoen euro na het bijzonder negatieve cijfer (-385 miljoen euro) van het vorige kwartaal, dat zwaar werd beïnvloed door de eerste effecten van de uitbraak van de coronaviruspandemie. Het herstel in het tweede kwartaal werd onder meer gedragen door stijgende beurzen en dalende creditspreads van tegenpartijen en van KBC’s funding spread.
  • De overige netto-inkomsten waren min of meer in lijn met het cijfer van het vorige kwartaal, maar daalden jaar-op-jaar omdat het tweede kwartaal van vorig jaar profiteerde van een eenmalige meerwaarde van 82 miljoen euro door de herwaardering van het belang van 55% in ČMSS (als gevolg van de overname van het resterende belang in dat bedrijf).
  • De kosten exclusief de bankenheffing - waarvan het grootste deel wordt geboekt in het eerste kwartaal - daalden met 6% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 8% jaar-op-jaar, dankzij de aangekondigde kostenbesparingen en het wisselkoerseffect. Wanneer bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten en de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zou worden gespreid, bedraagt de kosten-inkomstenratio voor het eerste halfjaar van 2020 59%, tegenover 58% voor het volledige boekjaar 2019.
  • De waardeverminderingen op kredieten bedroegen in het afgelopen kwartaal 845 miljoen euro, waarvan bijna 90% betrekking had op collectieve waardeverminderingen voor de coronacrisis. Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio voor de eerste zes maanden van het jaar 0,64%, een stijging ten opzichte van de 0,12% voor het hele jaar 2019.
  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 136% en NSFR van 142%. Onze kapitaalbasis bleef ook stevig, met een fully loaded common equity ratio van 16,6%.

 Zie volledig persbericht in bijlage 

Johan Thijs, Chief Executive Officer

Het tweede kwartaal begon met de lockdown van de samenleving als gevolg van de coronacrisis. Naast het menselijke leed dat de pandemie zelf heeft veroorzaakt, bracht dat ook ongekende economische gevolgen met zich mee. Hoewel de samenleving nu geleidelijk aan weer opent, is het duidelijk dat de impact van de coronacrisis significant zal zijn, zeker in bepaalde sectoren. De verschillende steunmaatregelen die werden genomen in onze thuismarkten, kunnen evenwel helpen om de totale impact te beperken. Het is duidelijk dat de langetermijngevolgen voor de economie ook afhangen van nieuwe uitbraken van het virus en de intensiteit ervan, nu en in de komende maanden.


Sinds het begin van de coronacrisis werken we intensief samen met overheidsinstellingen om alle klanten te ondersteunen die door het coronavirus worden getroffen, door op efficiënte wijze steunmaatregelen aan te bieden – waaronder uitstel van kredietbetalingen – en die maatregelen waar nodig aan te passen of uit te breiden. In deze moeilijke tijden zijn we er ook in geslaagd om onze klanten in al onze thuismarkten een hoog niveau van dienstverlening te blijven bieden, vooral dankzij de inspanningen en investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan op het vlak van digitale transformatie, in combinatie met de expertise en de inzet van onze medewerkers in al onze thuismarkten. Ondertussen blijven we werken aan oplossingen om het leven van onze klanten proactief te vergemakkelijken. De interactie tussen mens en machine, tussen kantoor en digitale app, ondersteund door artificiële intelligentie en data-analyse, speelt daarbij een prominente rol. Daarover en over andere onderwerpen zullen we uitvoeriger communiceren tijdens een strategie-update op 12 november.


We geloven dat de wereld na de coronacrisis duurzamer zal moeten zijn en we werken onverminderd verder om bij te dragen aan dat scenario. Met dat in het achterhoofd hebben we in juni met succes onze tweede groene obligatielening uitgegeven voor een bedrag van 500 miljoen euro. Door de uitgifte van groene obligaties willen we een nauwere band creëren met duurzame beleggers, financiering bieden aan klanten die direct betrokken zijn bij duurzame projecten en bijdragen aan de ontwikkeling van een liquide en efficiënte markt voor groene obligaties, wat de overgang naar een koolstofarme economie kan helpen te financieren.


Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het tweede kwartaal van 2020 een nettowinst van 210 miljoen euro gerealiseerd. Het resultaat werd aanzienlijk beïnvloed door de boeking van 845 miljoen euro aan waardeverminderingen op kredieten, waarvan het grootste deel betrekking had op de mogelijke economische gevolgen van de coronacrisis. In dat verband herhalen we onze guidance voor het boekjaar 2020, namelijk een geschatte 1,1 miljard euro aan waardeverminderingen op kredieten. Zoals verwacht daalden de nettorente-inkomsten en de nettoprovisie-inkomsten in het tweede kwartaal, terwijl in dat kwartaal ons resultaat uit schadeverzekeringen daarentegen heel solide was en we een sterke verkoop zagen in onze levensverzekeringsactiviteiten. Bovendien heeft ons trading- en reëlewaarderesultaat, dat in het eerste kwartaal van het jaar een zware klap kreeg, zich in het tweede kwartaal voor een groot deel hersteld. Last but not least hebben onze strenge kostenbeheersingsmaatregelen, samen met de extra kostenbesparingen die bij de publicatie van de eerstekwartaalresultaten werden aangekondigd, bijgedragen tot een verlaging van onze exploitatiekosten (exclusief bankenheffingen) met 6% tegenover het vorige kwartaal en met 8% jaar-op-jaar.


Onze solvabiliteitspositie bleef heel sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,6%, ruim boven de huidige minimumkapitaalvereiste van 7,95%. Ook onze liquiditeitspositie bleef stevig, met een LCR van 136% en een NSFR van 142% eind juni 2020. Als gevolg daarvan stellen onze huidige kapitaal- en liquiditeitsbuffers ons in staat om de uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te treden. Noteer dat we, in lijn met de recente aanbeveling van de ECB, ons gebruikelijke dividendbeleid niet kunnen uitvoeren. Dat betekent dat er in november 2020 geen interim-dividend zal worden uitgekeerd.


Tot slot wil ik alle stakeholders uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze ons blijven schenken. Ik kan u verzekeren dat we er in deze uitdagende tijden voluit voor blijven gaan om onze positie als referentie in bankverzekeren in al onze thuismarkten te handhaven.

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.  

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium