KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 692 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

  • De commerciële bankverzekeringsfranchises in onze kernmarkten en kernactiviteiten presteerden goed.
  • De kredietvolumes stegen met 3% op kwartaalbasis en met 5% jaar-op-jaar, met een toename in alle divisies. De deposito's – exclusief schuldbewijzen – stegen met 3% op kwartaalbasis en met 6% op jaarbasis, opnieuw met een stijging in alle divisies.
  • De nettorente-inkomsten bleven relatief stabiel (-1%) kwartaal-op-kwartaal, maar verbeterden met 2% jaar-op-jaar (op vergelijkbare basis). De nettorente-inkomsten profiteerden van de lagere financieringskosten, hogere reporentes in Tsjechië, een toename van het kredietvolume en het positieve effect op jaarbasis van de consolidatie van UBB/Interlease in Bulgarije, maar bleven geïmpacteerd door onder meer de druk op de kredietmarges en de lage herbeleggingsrentes.
  • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten stegen met 11% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, dankzij hogere verdiende premies. De gecombineerde ratio voor het eerste halfjaar kwam daardoor uit op een uitstekende 88%, helemaal in de lijn van het cijfer voor het boekjaar 2017. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 14% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (deels seizoensgebonden), maar steeg met 3% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017.
  • Op vergelijkbare basis daalden onze nettoprovisie-inkomsten met respectievelijk 3% en 4% ten opzichte van vorig kwartaal en het tweede kwartaal van vorig jaar. Dat is vooral te wijten aan lagere instapvergoedingen gerelateerd aan vermogensbeheeractiviteiten.
  • Alle andere inkomstenposten samen daalden met 37% kwartaal-op-kwartaal door een lager trading- en reëlewaarderesultaat en lagere overige netto-inkomsten (beïnvloed door een negatief eenmalig  element), die deels werden gecompenseerd door onder meer seizoensgebonden hogere dividendinkomsten. Op jaarbasis daalden alle andere inkomstenposten samen met meer dan de helft – op vergelijkbare basis – vooral toe te schrijven aan een beduidend lager trading- en reëlewaarderesultaat.
  • De kostenvergelijking met het vorige kwartaal wordt vertekend door het feit dat het grootste deel van de speciale bankenheffing voor het volledige jaar 2018 in het eerste kwartaal wordt geboekt. Zonder die bankenheffing stegen de kosten met 2% op kwartaalbasis. Op jaarbasis stegen ze met 6%, hoewel dat deels werd veroorzaakt door de opname van UBB/Interlease. Als de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zou worden gespreid, zou de kosten-inkomstenratio voor het eerste halfjaar van 2018 56% bedragen, in lijn met het cijfer voor het boekjaar 2017 (55%). 
  • Het kwartaal profiteerde van een terugname van  waardeverminderingen op kredieten van 21 miljoen euro, voornamelijk dankzij Ierland. Bijgevolg bedroegen onze kredietkosten op jaarbasis een erg gunstige -0,10% (een negatief cijfer wijst op een positieve invloed op het resultaat), tegenover -0,06% voor het boekjaar 2017. Zonder Ierland zou de kredietkostenratio 0,00% bedragen, tegenover 0,09% voor het boekjaar 2017.
  • Onze liquiditeitspositie bleef stevig, en dat gold ook voor onze kapitaalbasis, met een common equity ratio van 15,8% (fully loaded, Deense Compromismethode).
Zie volledig persbericht in bijlage.

 

Johan Thijs, Chief Executive Officer:

We boekten een nettowinst van 692 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018. Dat is opnieuw een goed resultaat, onder meer dankzij degelijke nettorente-inkomsten, een sterk resultaat uit schadeverzekeringen en seizoensgebonden hoge dividendinkomsten, die de daling van het trading- en reëlewaarderesultaat, de lichte terugval van de nettoprovisie-inkomsten en het negatieve eenmalige effect van de vereffening van een oud juridisch dossier deels compenseerden. Rekening houdend met seizoenseffecten bleven de kosten onder controle en bovendien konden we opnieuw waardeverminderingen voor kredietverliezen terugnemen, voornamelijk gerelateerd aan onze Ierse hypotheekportefeuille. Als we het resultaat van het tweede kwartaal bij de nettowinst van 556 miljoen euro van het vorige kwartaal voegen, komt ons resultaat voor het eerste halfjaar van 2018 op een solide 1 248 miljoen euro. Ook onze solvabiliteitspositie bleef stevig met een common equity ratio van 15,8% eind juni 2018, ruim boven het door de toezichthouder opgelegde minimum.

In april gaven we met succes een nieuw additional tier 1-instrument uit voor een bedrag van 1 miljard euro. En begin juli rondden we onze aangekondigde inkoop van 2,7 miljoen eigen aandelen af voor een totaal bedrag van 181 miljoen euro. Door de vernietiging van die aandelen is het totale aantal aandelen van KBC Groep teruggebracht tot 415 897 567. Ten slotte beslisten we om, in overeenstemming met ons dividendbeleid, een interim-dividend van 1 euro per aandeel uit te keren op 16 november 2018, als voorschot op het totale dividend voor 2018.

We zetten ook enkele belangrijke nieuwe stappen in de implementatie van onze duurzaamheidsstrategie. Zo was KBC in mei – als promoter – de eerste financiële instelling op de Belgische markt die een duurzaam pensioenspaarfonds lanceerde. Het betreffende fonds wordt beheerd door KBC Asset Management en beantwoordt volledig aan de BEAMA-vereisten inzake duurzaamheid. In juni publiceerden we onze strengere beleidslijnen inzake duurzaam bankieren en verzekeren. Daarmee bieden we een antwoord op de voortdurend veranderende verwachtingen van onze stakeholders en de maatschappij. Ook nog in juni brachten we als eerste Belgische financiële instelling een ‘green bond’ (groene obligatielening) op de markt. 

Wat de economie betreft, bleef het Europese conjunctuurbeeld aantrekkelijk, hoewel we geloven dat de groeipiek wellicht voorbij is. Het risico van een verdere economische deglobalisering, met een escalatie van handelsconflicten, blijft de belangrijkste factor die de Europese economische groei kan ondergraven.

Ten slotte wil ik al onze klanten en andere stakeholders nogmaals bedanken voor hun vertrouwen in ons bedrijf en onze medewerkers. We blijven er voluit voor gaan om de referentie te worden in bankverzekeren in al onze kernlanden.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum (die niet heeft geleid tot een aanpassing van de 2Q2018 cijfers)

Ik ben ook blij te mogen aankondigen dat KBC Bank Ireland een overeenkomst bereikte met Goldman Sachs inzake de verkoop van een deel (ongeveer 1.9 miljard euro) van zijn legacy portefeuille. Als gevolg van die transactie, verlaagt de impaired kredieten ratio van KBC Bank Ireland met  ruwweg 11 procentpunten tot ongeveer 25% (pro forma per eind 2KW2018). De transactie resulteert naar verwachting in een netto resultaatsimpact van +14 miljoen euro (gebaseerd op 1KW2018-cijfers en na verrekening van de kosten verbonden aan de transactie) en een vrijgave van risicogewogen activa bij KBC Groep van ongeveer 0,4 miljard euro, wat leidt tot een verbetering met 7 basispunten van de common equity ratio van KBC Groep. De closing van de transactie wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2018.

 

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium