KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 745 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 745 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

 

  • De commerciële bankverzekeringsfranchises in onze kernmarkten deden het goed.

 

  • De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 4% jaar-op-jaar, waarbij er een groei was in alle divisies. De deposito's inclusief schuldbewijzen daalden met 2% op kwartaalbasis en bleven stabiel jaar-op-jaar. De cijfers werden berekend op basis van een vergelijkbare scope.

 

  • De nettorente-inkomsten stegen licht ten opzichte van het voorgaande kwartaal en groeiden aan met 1% jaar-op-jaar. In beide gevallen profiteerden ze van een aantal factoren, waaronder de groei van het kredietvolume, een stijging van de kortetermijnrente in Tsjechië, de volledige consolidatie van ČMSS sinds juni en lagere financieringskosten (jaar-op-jaar). Tegelijkertijd bleven ze last hebben van de druk op de marges in de portefeuille uitstaande kredieten en lagere herbeleggingsrentes in onze kernlanden in de eurozone.

 

  • De verkoop van onze schadeverzekeringsproducten steeg met 8% ten opzichte van een jaar geleden. De technische inkomsten uit die schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) stegen met 14% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, mede dankzij hogere verdiende premies. Ze daalden met 7% jaar-op-jaar omdat hogere premies werden gecompenseerd door hogere claims en lasten. De gecombineerde ratio voor het eerste halfjaar bedroeg 92%, tegenover 88% voor heel 2018. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 8% jaar-op-jaar en daalde met 11% tegenover het relatief hoge niveau van het vorige kwartaal.

 

  • De nettoprovisie-inkomsten stegen met 6% ten opzichte van het vorige kwartaal, onder meer als gevolg van een hoger bedrag aan vergoedingen voor vermogensbeheer, hogere vergoedingen voor bankdiensten en het effect van de volledige consolidatie van ČMSS. Onze nettoprovisie-inkomsten daalden slechts licht ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

 

  • Alle resterende overige inkomsten samen lagen in de lijn van het cijfer van het vorige kwartaal en stegen met 43% jaar-op-jaar. Het tweede kwartaal van 2019 omvatte een zwak trading- en reëlewaarderesultaat en hoge overige netto-inkomsten, die profiteerden van de eenmalige meerwaarde van 82 miljoen euro door de herwaardering van het belang van 55% in ČMSS (in verband met de overname van het resterende belang van 45% in die onderneming). Daarnaast profiteerden de dividendinkomsten van de seizoensgebonden stijging, aangezien het grootste deel van de dividenden traditioneel in het tweede kwartaal van het jaar wordt ontvangen.

 

  • Exclusief de bankenheffing (waarvan het grootste deel wordt geboekt in het eerste kwartaal van het jaar), stegen de kosten met 5% tegenover het vorige kwartaal, waarvan ongeveer de helft het gevolg was van eenmalige elementen en de invloed van ČMSS. Jaar-op-jaar stegen de kosten met 2%. Wanneer de niet-operationele posten buiten beschouwing worden gelaten en de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zou worden gespreid, bedraagt de kosten-inkomstenratio voor het eerste halfjaar van 2019 59%, tegenover 57% voor het boekjaar 2018.

 

  • Het tweede kwartaal van 2019 omvatte een waardevermindering op kredieten van 36 miljoen euro, tegenover 67 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettoterugname van waardeverminderingen van 21 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De op jaarbasis berekende kredietkosten bedroegen een gunstige 0,12% voor het eerste halfjaar van 2019, tegen -0,04% voor het boekjaar 2018 (een negatief cijfer wijst op een positief effect op het resultaat).

 

  • Onze liquiditeitspositie bleef stevig, net als onze kapitaalbasis, met een common equity ratio van 15,6%, of 15,9% wanneer we het nettoresultaat over het eerste halfjaar meetellen, rekening houdend met de uitkeringsratio van 59% (dividend + AT1-coupon) over heel 2018. Onze leverage ratio bedroeg eind juni 2019 6,1%.

 

Zie volledig persbericht in bijlage 

 

Johan Thijs, Chief Executive Officer

In het tweede kwartaal van 2019 genereerden we een nettowinst van 745 miljoen euro. Dat is een goed resultaat, dat - vergeleken met het voorgaande kwartaal – begunstigd werd door hogere nettoprovisie-inkomsten, een hoger resultaat uit schadeverzekeringen, de seizoensgebonden stijging van de ontvangen dividenden, lagere kosten (doordat het grootste deel van de bankenheffingen in het eerste kwartaal van het jaar werd geboekt) en lagere waardeverminderingen op kredieten. Enerzijds profiteerde het kwartaal van enkele eenmalige elementen, waarbij de meerwaarde van 82 miljoen euro in verband met de overname van het resterende belang van 45% in de Tsjechische bouwspaarbank ČMSS (zie verder) voor het grootste deel van de impact tekende. Anderzijds was het trading- en reëlewaarderesultaat sterk geïmpacteerd, onder meer door de lagere langetermijnrente. Op basis van een vergelijkbare scope stegen onze kredieten aan klanten met 4% jaar-op-jaar en bleven de deposito's inclusief schuldbewijzen ongeveer gelijk (exclusief schuldbewijzen stegen de deposito's met 3%). De verkoop van onze schade- en levensverzekeringsproducten steeg ten opzichte van een jaar geleden voor beide met 8%. Onze solvabiliteitspositie, waarin de winst over de eerste helft van 2019 niet is meegenomen, bleef ook sterk met een common equity ratio van 15,6%. Als we de winst over de eerste helft van het jaar hadden meegeteld, rekening houdend met de dividenduitkeringsratio van vorig jaar van 59%, zou onze common equity ratio 15,9% hebben bedragen. Ten slotte beslisten we ook om, in overeenstemming met ons dividendbeleid, een interim-dividend van 1 euro per aandeel uit te keren op 15 november 2019, als voorschot op het totale dividend voor 2019.


Vanuit deze solide positie bereiden we ons tegelijkertijd ook voor op de toekomst. Gezien en meer meer klanten kiezen voor digitale kanalen, stemmen we ons omnikanaal distributienetwerk ook geleidelijk af op dat veranderende klantengedrag. Zoals we eerder aankondigden, zijn we in Vlaanderen bezig met een aantal kleinere kantoren om te vormen tot onbemande kantoren en een aantal van de bestaande onbemande kantoren te sluiten. Tegelijkertijd blijven we investeren in onze kantoren met een volledige service, in KBC Live en in onze digitale kanalen. Daarnaast optimaliseerden we ons groepswijd governance model op niveau van het management en zijn we bezig om de operationele efficiëntie in de hele organisatie verder te verbeteren om onze klantenservice naar een nog hoger niveau te tillen. Die aanpassing is essentieel om in te spelen op de nieuwe omgeving, waarin van organisaties wordt verwacht dat ze flexibeler zijn, sneller beslissingen nemen en zo blijven voldoen aan de verwachtingen van hun klanten en de maatschappij.


In het afgelopen kwartaal finaliseerden we twee deals die we in het vorige kwartaal hadden bekendgemaakt. We hebben de verkoop afgerond van een legacy portefeuille van onze Ierse dochteronderneming, bestaande uit performing bedrijfskredieten ter waarde van ongeveer 260 miljoen euro, wat betekent dat KBC Bank Ireland zich nu volledig kan concentreren op zijn belangrijkste doelpubliek van retail- en micro-kmo-klanten. Die transactie had een verwaarloosbare invloed op onze winst en kapitaalratio's. We rondden ook de overname af van het resterende belang van 45% in de Tsjechische bouwspaarbank ČMSS voor 240 miljoen euro. Dat had een invloed van -0,3 procentpunten op onze common equity ratio. Door de herwaardering van ons bestaande belang van 55% in ČMSS konden we in het tweede kwartaal een eenmalige meerwaarde boeken van ongeveer 82 miljoen euro*. Onze Tsjechische dochtermaatschappij ČSOB heeft nu 100% van ČMSS in handen en consolideert daarmee zijn positie als grootste aanbieder van financiële oplossingen op het vlak van huisvesting in Tsjechië.


Ik wil graag afsluiten met te herhalen dat we oprecht dankbaar zijn voor het vertrouwen dat onze klanten in ons bedrijf stellen. Het feit dat we een paar weken geleden door Euromoney zijn uitgeroepen tot "Beste Bank van West-Europa" toont duidelijk aan dat we de referentie zijn in de financiële sector. We zullen er dan ook voluit voor blijven gaan om die referentie te blijven in klantgericht bankverzekeren in al onze kernlanden.

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium