KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 793 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

 • De commerciële bank-verzekeringsfranchises in onze kernmarkten hebben in het afgelopen kwartaal zeer goed gepresteerd.
 • De nettorente-inkomsten zijn ten opzichte van het vorige kwartaal met 2% en ten opzichte
  van het tweede kwartaal van vorig jaar met 1% gestegen. De nettorentemarge voor het tweede kwartaal van 2021 bedroeg 1,79%, een stijging met 1 basispunt ten opzichte van het vorige kwartaal en een daling met 3 basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. De volumes bleven toenemen: de deposito's inclusief schuldcertificaten stegen met
  4% tegenover het vorige kwartaal en met 14% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de kredietverlening steeg met 2% tegenover het vorige kwartaal en met 3% ten opzichte van vorig jaar. Deze cijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de acquisitie van OTP Banka Slovensko en wisselkoerseffecten).
 • Het volume van de leningen waarvoor in het kader van de verschillende steunregelingen betalingsvrijstellingen werden verleend, bedroeg 12,7 miljard euro (inclusief de EBA-conforme moratoria en de niet langer EBA-conforme regeling in Hongarije). Aangezien een groot deel van de EBA-conforme moratoria intussen is verstreken, waren de leningen die er nog onder vallen tegen eind juni 2021 met 95% gedaald. Voor 97% van de leningen waarvoor de EBA-conforme moratoria intussen zijn verstreken, werden de betalingen hervat.
 • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus
  het resultaat uit afgestane herverzekering) daalden met 6% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 14% ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, hoofdzakelijk ten gevolge van de hogere technische lasten. De gecombineerde ratio voor de eerste zes maanden van 2021 bedroeg een uitstekende 82%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 5% ten opzichte van het vorige kwartaal en daalde met 12% ten opzichte van het hoge cijfer van het tweede kwartaal van vorig jaar.
 • De nettoprovisie-inkomsten stegen met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal en met maar liefst 16% ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. In beide gevallen was dat te danken aan een stijging van de vergoedingen voor onze vermogensbeheeractiviteiten en bankdiensten.
 • Het trading- en reëlewaarderesultaat was 77% lager dan het vorige kwartaal en 89% lager dan het tweede kwartaal van vorig jaar.
 • Alle andere opbrengsten samen waren 11% lager dan in het vorige kwartaal en 24% lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. We wijzen erop dat het tweede kwartaal traditioneel het grootste deel van de dividendinkomsten van het jaar omvat.
 • De kosten exclusief bankenheffingen (die grotendeels in het eerste kwartaal van het jaar worden geboekt en derhalve de kwartaal-op-kwartaalvergelijking vertekenen) stegen met 5% kwartaal-op-kwartaal en 7% jaar-op-jaar. De vergelijking wordt ook vertekend door een aantal posten, waaronder de boeking van een uitzonderlijke covid-bonus voor het personeel in het betrokken kwartaal, wisselkoerseffecten en, wat de jaar-op-jaar vergelijking betreft, het effect van de consolidatie van OTP Banka Slovensko. De resulterende kosten-inkomstenratio voor de eerste helft van 2021 bedroeg 54%. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten en zijn de bankenheffingen gelijkmatig over het jaar gespreid. Wanneer alle bankenheffingen volledig buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kosten-inkomstenratio 49% in het eerste halfjaar van 2021.
 • Het afgelopen kwartaal omvatte een 130 miljoen euro nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten, tegenover een nettoterugname van 76 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en een nettotoename van 845 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar (waarvan het grootste deel betrekking had op collectieve waardeverminderingen voor de coronaviruscrisis). Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio in het eerste halfjaar van 2021 -0,22%, tegenover 0,60% voor het hele jaar 2020 (een minteken impliceert een positief effect op de resultaten).
 • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 166% en NSFR van 152%. Onze kapitaalbasis bleef eveneens solide, met een fully loaded common equity ratio van 17,5% (conform de ECB-regels is de tussentijdse winst over de eerste twee kwartalen hierin niet begrepen).
 Zie volledig persbericht in bijlage  

Johan Thijs, Chief Executive Officer

In veel landen draait de grootschalige uitrol van vaccins, die in het eerste kwartaal van 2021 van start is gegaan, nu op volle toeren. Hoewel voorzichtigheid nog steeds geboden is, is het algemene gevoel er een van anticipatie op een langverwachte, volledige hervatting van de sociale activiteiten, en optimisme voor een wereldwijd economisch herstel. Vanaf het begin van deze crisis, bijna anderhalf jaar geleden, hebben we de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet. We hebben ook nauw samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het coronavirus zijn getroffen te ondersteunen met diverse maatregelen, zoals betalingsuitstel voor leningen. Bovenop de onrust door de coronacrisis werden verschillende gebieden in Europa recent getroffen door extreme weersomstandigheden. Delen van Tsjechië werden in juni getroffen door een tornado, terwijl een aantal Belgische provincies onlangs te lijden hadden onder de verwoestende gevolgen van zware overstromingen. Onze gedachten gaan uit naar de duizenden mensen die door deze rampen werden getroffen.


Meer dan ooit geloven we dat de wereld na deze crisissen duurzamer moet zijn. We werken onverminderd voort om bij te dragen aan dat scenario en zetten ons volledig in om klimaatverandering bovenaan onze agenda te plaatsen. In dat opzicht zijn we er, na de geleidelijke vermindering van onze directe blootstelling aan de steenkoolsector sinds 2016, uiteindelijk in geslaagd om onze resterende directe blootstelling aan steenkool in juni 2021 helemaal af te bouwen, ruim zes maanden eerder dan ons eigen tijdschema. Tegelijkertijd blijven we ons inspannen om investeringen in groene energie-infrastructuur te ondersteunen. In het afgelopen kwartaal hebben we bijvoorbeeld een belangrijke, nieuwe projectfinancieringstransactie gesloten voor het eerste Belgische subsidievrije windmolenpark in Gent. Dat past in onze algemene doelstelling om het aandeel hernieuwbare energiebronnen in onze kredietportefeuille aan de energiesector tegen 2030 op te voeren naar 65%.


Met een nettoresultaat van 793 miljoen euro hebben we het afgelopen kwartaal een uitstekend financieel resultaat geboekt. De totale opbrengsten daalden lichtjes ten opzichte van het vorige kwartaal, vooral door een lager trading- en reëlewaarderesultaat. De nettorenteinkomsten en de nettoprovisie-inkomsten zijn echter gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, evenals de verdiende schadeverzekeringspremies en de verkoop van levensverzekeringen. De kosten lagen beduidend lager, aangezien het grootste deel van de bankenheffingen voor het volledige jaar in het vorige kwartaal geboekt werd. Bovendien konden we een aanzienlijk bedrag van eerder geboekte waardeverminderingen op kredieten terugnemen. Onze solvabiliteit bleef zeer sterk met een common equity ratio van 17,5% op fully loaded basis. Het is de intentie van onze Raad van Bestuur om in november 2021 een bijkomend brutodividend van 2 euro per aandeel uit te keren voor het boekjaar 2020 en – in lijn met ons algemene dividendbeleid - een interimdividend van 1 euro uit te keren als voorschot op het totale dividend voor het boekjaar 2021.


Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken bedanken. Ik wil in het bijzonder mijn waardering uitspreken voor al onze medewerkers, die er voor hebben gezorgd dat onze groep in deze uitdagende tijden solide en efficiënt kon blijven werken en onze klanten kwalitatief hoogwaardige diensten kon blijven verlenen. We brengen die waardering tot uiting door een uitzonderlijke covid-bonus toe te kennen aan alle medewerkers als erkenning voor hun niet aflatende inspanningen om ervoor te zorgen dat onze groep de referentie in bankverzekeren blijft in al onze thuismarkten.

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.   

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium