KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 811 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  • De nettorente-inkomsten stegen met 4% tegenover het vorige kwartaal en met 14% jaar-op-jaar. De nettorentemarge voor het tweede kwartaal van 2022 bedroeg 1,91% en bleef zo stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal, maar steeg met 12 basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. De volumes bleven toenemen: de kredietverlening steeg met 3% tegenover het vorige kwartaal en met 9% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de deposito's, exclusief schuldcertificaten, stegen met 6% tegenover het vorige kwartaal en met 9% ten opzichte van vorig jaar. Die groeicijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten).
 

  • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) steeg met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 5% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. De lichte stijging ten opzichte van het vorige kwartaal was hoofdzakelijk te danken aan hogere premie-inkomsten en lagere technische lasten, die grotendeels tenietgedaan werden door een daling van het nettoresultaat uit afgestane herverzekering. Op jaarbasis hield de stijging grotendeels verband met hogere premie-inkomsten, die de hogere technische lasten meer dan compenseerden. De gecombineerde ratio voor de eerste zes maanden van 2022 bedroeg een uitstekende 85%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 22% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 14% ten opzichte van vorig jaar.

 

  • De nettoprovisie-inkomsten daalden met 6% ten opzichte van het vorige kwartaal en lagen in de lijn van het niveau van een jaar geleden. De daling ten opzichte van het vorige kwartaal was vooral te wijten aan lagere vergoedingen uit onze vermogensbeheeractiviteiten.

 

  • Het trading- en reëlewaarderesultaat daalde met 38% ten opzichte van het hoge niveau van het vorige kwartaal en verdrievoudigde ten opzichte van het zeer lage niveau van het tweede kwartaal van vorig jaar. De daling op kwartaalbasis was vooral te wijten aan een daling van de dealingroominkomsten en een lager resultaat van de aandelenportefeuille van de verzekeraar.

 

  • Alle overige opbrengsten samen stegen met 64% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 76% ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, deels dankzij een positieve eenmalige post in de overige netto-inkomsten. Bovendien bevat het tweede kwartaal traditioneel het grootste deel van de dividendinkomsten voor het hele jaar.

 

  • Zonder de bankenheffingen (die grotendeels in het eerste kwartaal van het jaar worden geboekt en derhalve de kwartaal-op-kwartaalvergelijking vertekenen) daalden de kosten met 3% tegenover het vorige kwartaal en stegen ze met 4% tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar. De resulterende kosten-inkomstenratio voor de eerste zes maanden van 2022 bedroeg 53%. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten en zijn de bankenheffingen gelijkmatig over het jaar gespreid. Wanneer alle bankenheffingen buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kosten-inkomstenratio 47%. De bankenheffingen werden in het afgelopen kwartaal negatief beïnvloed door een nieuwe, bijkomende bank- en verzekeringsheffing van 78 miljoen euro in Hongarije.

 

  • In het verslagkwartaal werd een nettowaardevermindering op kredieten van 9 miljoen euro geboekt, tegenover een nettoterugname van 15 miljoen euro in het vorige kwartaal en van 130 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De nettowaardevermindering in het verslagkwartaal omvatte een bijkomend bedrag voor de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's en een beperkte nettowaardevermindering voor individuele leningen (bijna volledig toe te schrijven aan de verkooptransactie in Ierland), die grotendeels werden gecompenseerd door de volledige terugname van de resterende reserve voor de coronacrisis. Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio voor de eerste zes maanden van 2022 -0,01%, tegenover -0,18% voor heel 2021 (een minteken impliceert een positief effect op de resultaten).

 

  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 158% en NSFR van 142%. Onze kapitaalbasis bleef ook stevig, met een fully loaded common equity ratio van 15,9%.

 

 Zie volledig persbericht in bijlage   

 

 

Johan Thijs, Chief Executive Officer

“Er zijn nu vijf en een halve maand verstreken sinds Rusland Oekraïne binnenviel en helaas lijkt er niet meteen een einde te komen aan de oorlog. De tragedie die zich in Oekraïne afspeelt, veroorzaakt immens menselijk leed en brengt een schokgolf teweeg in de wereldeconomie. We betuigen onze oprechte solidariteit met alle slachtoffers van dit conflict en hopen dat zo spoedig mogelijk een respectvolle, vreedzame en duurzame oplossing kan worden bereikt. Hoewel onze directe blootstelling aan Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland zeer beperkt is, worden we uiteraard indirect getroffen door de macro-economische gevolgen van dit conflict en andere geopolitieke en opkomende risico's, zoals het effect van de hoge gas- en olieprijzen op de inflatie en de economische groei, en de overloopeffecten voor ons, onze tegenpartijen en onze klanten. Daarmee rekening houdend hebben we onze toegewezen reserve voor geopolitieke en opkomende risico's verder verhoogd tot 268 miljoen euro aan het einde van het verslagkwartaal.


Niettegenstaande deze ongunstige omgevingsfactoren hebben we de afgelopen maanden ook verdere vooruitgang geboekt in de uitvoering van onze strategie. Wat het versterken van de positie in onze kernmarkten betreft, bijvoorbeeld, konden we de overname van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International afronden. Raiffeisenbank Bulgaria en onze bestaande Bulgaarse dochter UBB zullen hun activiteiten samenvoegen, waardoor we het aandeel in onze Bulgaarse kernmarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden tot naar schatting 19% wat activa betreft. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om al de nieuwe Bulgaarse klanten en collega's in onze groep van harte welkom te heten. We hebben ook belangrijke stappen gezet in ons digitaliseringsproces. Zo nemen we anderhalf jaar na de succesvolle lancering van Kate, de persoonlijke digitale assistent, opnieuw het voortouw in innovatie met de uitrol van de Kate Coin, onze eigen digitale munt op basis van blockchaintechnologie. Particuliere KBC-klanten in België kunnen binnenkort Kate Coins verdienen en gebruiken via hun Kate Coin-wallet in KBC Mobile. Alles vindt plaats in een gesloten omgeving, waarbuiten de Kate Coin geen waarde heeft. Dit initiatief zal in eerste instantie worden geïmplementeerd binnen de bank- en verzekeringsomgeving van KBC, maar op termijn zal een hele wereld aan mogelijkheden opengaan voor toepassing in het bredere ecosysteem. De eerste concrete stappen worden nu gezet binnen KBC in België, maar uiteindelijk zullen we de Kate Coin in de hele groep uitrollen.


Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het afgelopen kwartaal een uitstekende nettowinst van 811 miljoen euro geboekt. De totale opbrengsten bleven min of meer stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal, waarbij de stijgingen van de nettorente-inkomsten, de technische verzekeringsinkomsten, de dividendinkomsten en de overige netto-inkomsten teniet werden gedaan door een lager trading- en reëlewaarderesultaat en lagere nettoprovisie-inkomsten. De kosten daalden aanzienlijk doordat het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige boekjaar in het vorige kwartaal werd geboekt (afgezien van een nieuwe bijkomende heffing in Hongarije die in het verslagkwartaal werd geboekt). We boekten een kleine nettotoename van de waardeverminderingen op kredieten, doordat de beperkte nettowaardevermindering voor individuele leningen (die vrijwel allemaal verband hielden met de verkooptransactie in Ierland) en een toename van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's bijna volledig werden gecompenseerd door de volledige terugname van de resterende reserve voor de coronacrisis. Onze solvabiliteitspositie bleef heel solide met een common equity ratio van 15,9% op 'fully loaded'-basis en onze liquiditeitspositie was uitstekend, met een NSFR van 142% en een LCR van 158%. In overeenstemming met ons algemene dividendbeleid zullen we in november 2022 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2022.


Het blijft ons ultieme doel als bank-verzekeraar om de referentie te zijn in al onze thuismarkten, dankzij ons klantgerichte bedrijfsmodel en, nog belangrijker, op basis van het vertrouwen dat onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders in ons stellen. Dat voortdurende vertrouwen stellen we echt op prijs en daar wil ik u voor bedanken.”

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.   

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium