KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 663 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

 • De nettorente-inkomsten stegen met 6% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In beide gevallen was dat hoofdzakelijk toe te schrijven aan de renteverhogingen in Tsjechië en Hongarije. De nettorentemarge voor het vierde kwartaal van 2021 bedroeg 1,85%, een stijging met 5 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal en met 10 basispunten ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. De volumes bleven toenemen: de kredietverlening steeg met 1% tegenover het vorige kwartaal en met 5% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de deposito's, exclusief schuldcertificaten, stabiel bleven ten opzichte van vorig kwartaal en stegen met 6% ten opzichte van vorig jaar. Deze cijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten).
 

 • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus
  het resultaat uit afgestane herverzekering) stegen met 13% ten opzichte van het vorige kwartaal en daalden met 3% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal is hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere technische lasten ten gevolge van de zware overstromingen in België in het vorige kwartaal. De verdiende premies Niet-leven stegen slechts lichtjes op kwartaalbasis, maar stegen met 8% op jaarbasis. In totaal kwam de gecombineerde ratio voor het boekjaar 2021 uit op een uitstekende 89%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 18% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar daalde met 7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

 

 • De nettoprovisie-inkomsten stegen met 3% ten opzichte van het vorige kwartaal en met maar liefst 19% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In beide gevallen was dat te danken aan een stijging van de vergoedingen voor onze vermogensbeheeractiviteiten en hogere provisie-inkomsten met betrekking tot onze bankdiensten, deels tenietgedaan door de hogere betaalde distributievergoedingen.

 

 • Het trading- en reëlewaarderesultaat bedroeg -39 miljoen euro, tegenover +28 miljoen euro in het vorige kwartaal en +80 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. In beide gevallen was de daling hoofdzakelijk te wijten aan de lagere marktwaarde van afgeleide producten gebruikt voor balansbeheer.

 

 • Alle resterende overige opbrengsten samen daalden met 30% ten opzichte van het vorige
  kwartaal (aangezien het vorige kwartaal gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van obligaties omvatte) en stegen met 38% tegenover het vierde kwartaal van 2020. Het vierde
  kwartaal van 2021 omvatte een positieve boeking van badwill op OTP Banka Slovensko, naast een aantal kleinere eenmalige posten, die gedeeltelijk werden tenietgedaan door verliezen op de verkoop van obligaties.

 

 • De bankenheffing buiten beschouwing gelaten, stegen de kosten met 3% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In beide gevallen was dat vooral te wijten aan hogere personeelskosten in de meeste landen en eenmalige kosten in Ierland als gevolg van de nog lopende verkooptransacties daar (voornamelijk in verband met versnelde afschrijvingen in het verslagkwartaal). De kosten over heel 2021, exclusief de bankenheffing, wijzigingen in de consolidatiekring en eenmalige posten, stegen met 1,5% op jaarbasis. Dat is in overeenstemming met onze guidance van een stijging met iets minder dan 2% voor heel 2021. De resulterende kosten-inkomstenratio voor 2021 bedroeg 55%. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten. Wanneer alle bankenheffingen volledig buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kosten-inkomstenratio in 2021 51%.

 

 • In het afgelopen kwartaal werd netto 62 miljoen euro aan waardeverminderingen op kredieten teruggenomen, tegenover een nettoterugname van 66 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettotoename van 57 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De nettoterugname in het afgelopen kwartaal hield verband met een terugname (79 miljoen euro) van een eerder geboekte collectieve waardevermindering voor de coronacrisis, die slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door erg beperkte waardeverminderingen op kredieten. Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio over heel 2021 -0,18%, tegenover 0,60% voor heel 2020 (een negatief cijfer duidt op een positief effect op de resultaten).

 

 • De winstbelastingen daalden met 47% ten opzichte van het vorige kwartaal, deels als gevolg van de afboeking van uitgestelde belastingvorderingen naar aanleiding van de lopende verkooptransacties in Ierland in het vorige kwartaal.

 

 • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 167% en NSFR van 148%. Onze
  kapitaalbasis bleef eveneens sterk, met een fully loaded common equity ratio van 15,5% (d.w.z. na aftrek van het voorgestelde dividend).

 Zie volledig persbericht in bijlage  

Johan Thijs, Chief Executive Officer

Eind 2021 bleven de macro-economische en financiële vooruitzichten uitdagend nu de pandemie haar derde jaar ingaat. Maar de vooruitgang in de boostervaccinaties en de antivirusbehandeling in veel landen kan de extreme overbelasting van de gezondheidszorg verlichten en zo vermijden dat uitgebreide en langdurige lockdowns nodig zijn. Vanaf het begin van deze crisis hebben we de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet (waarbij onze digitale assistent Kate steeds meer klanten weet te overtuigen en ondersteunen). We hebben ook nauw samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het coronavirus zijn getroffen, te ondersteunen met diverse maatregelen, zoals betalingsuitstel voor leningen.


Ondertussen hebben we onze strategie verder uitgevoerd en onze geografische aanwezigheid verder geoptimaliseerd. In het vierde kwartaal van 2021 bereikten we een overeenkomst over de overname van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International. Dankzij deze investering in een hoogwaardig bedrijf met een uitstekende reputatie zullen we onze leidende positie op de Bulgaarse financiële markt verder kunnen versterken. Hun duidelijke focus op innovatie en digitalisering, in combinatie met een hoge klanttevredenheid, komt overeen met onze eigen Digital First-strategie. De overname van Raiffeisenbank (Bulgarije) bewijst nogmaals ons engagement ten aanzien van de Bulgaarse markt en onze steun aan de Bulgaarse economie. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder en zal bij afronding, naar verwachting medio 2022, onze common equity ratio verlagen met ongeveer 1,0 procentpunt.


Op het gebied van duurzaamheid blijven we een actieve rol spelen in de overgang naar een koolstofarme economie door samen te werken met al onze stakeholders, wat ook blijkt uit de uitgebreide beoordeling van ons beleid en onze prestaties. KBC wil zijn negatieve impact op de samenleving zoveel mogelijk beperken door strikte beleidslijnen en regels toe te passen en zijn eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Zoals eind oktober aangekondigd, zal KBC geen kredieten, advies of verzekeringen meer verstrekken voor de exploitatie van nieuwe olie- en gasvelden. We zijn ook begonnen met de compensatie van onze resterende broeikasgasemissies om netto-klimaatneutraliteit te bereiken voor onze directe voetafdruk. Tegelijkertijd hebben we ons geëngageerd om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale energiekredietportefeuille geleidelijk op te trekken tot ten minste 65% tegen uiterlijk 2030. We blijven ons richten op activiteiten met een positieve duurzaamheids- en klimaatimpact en hebben onder meer begin december een derde Groene obligatielening uitgegeven om projecten te financieren die een positieve impact hebben op het milieu door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het duurzame gebruik van middelen en grond te bevorderen. Ten slotte heeft KBC zijn twee resterende Belgische pensioenspaarfondsen omgezet in duurzame beleggingsfondsen, in overeenstemming met het intern ontwikkelde, bewezen en extern gevalideerd SRI-kader.


Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het laatste kwartaal van 2021 een nettowinst van 663 miljoen euro gerealiseerd. De totale opbrengsten profiteerden van hogere nettorente-inkomsten, een hoger resultaat uit schadeverzekeringen en hogere nettoprovisie-inkomsten, die gedeeltelijk werden tenietgedaan door het lagere trading- en reëlewaarderesultaat en lagere overige nettoinkomsten. De kosten, exclusief de bankenheffing, wijzigingen in de consolidatiekring en eenmalige posten, stegen iets minder dan 2% en dat was in overeenstemming met onze guidance voor het boekjaar 2021. De waardeverminderingen op kredieten droegen positief bij tot het resultaat, aangezien eerder geboekte waardeverminderingen voor de coronacrisis gedeeltelijk werden teruggenomen. Als we het resultaat van dit kwartaal optellen bij dat van de eerste negen maanden van het jaar, komt ons nettoresultaat over heel 2021 uit op 2 614 miljoen euro.

Voor het boekjaar 2021 heeft onze Raad van Bestuur besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei van dit jaar een brutoslotdividend van 7,6 euro per aandeel voor te stellen, wat het totale brutodividend op 10,6 euro per aandeel brengt. Dat omvat een dividend van 2,0 euro per aandeel met betrekking tot het boekjaar 2020 (reeds uitbetaald in november 2021), een gewoon dividend van 4,0 euro per aandeel met betrekking tot het boekjaar 2021 (waarvan een interim-dividend van 1,0 euro per aandeel reeds werd uitbetaald in november 2021 en de resterende 3,0 euro per aandeel zal worden uitbetaald in mei 2022) en een buitengewoon dividend van 4,6 euro per aandeel (uitbetaling in mei 2022). Indien goedgekeurd, zal dat leiden tot een fully loaded common equity ratio (na kapitaaluitkering) van 15,5%, in overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2021. De uitkeringsratio (inclusief AT1-coupon) bedraagt ongeveer 66% op basis van het voorgestelde gewone dividend van 4 euro per aandeel met betrekking tot het boekjaar 2021 en 139% op basis van het voorgestelde totale dividend van 8,6 euro per aandeel (gewoon plus buitengewoon dividend).

Vanaf 2022 zal de uitkeringsratio van ten minste 50% van de geconsolideerde winst behouden blijven en zal het kapitaal boven 15,0% fully loaded common equity ratio in aanmerking komen voor uitkering aan de aandeelhouders, naar goeddunken van de Raad van Bestuur bij de bekendmaking van de jaarresultaten (de resultaten over het boekjaar 2022 zullen op 9 februari 2023 worden bekendgemaakt).

Ten slotte hebben we ook onze guidance voor de volgende drie jaar bijgewerkt. Tussen 2021 en 2024 streven we naar een samengestelde jaarlijkse groeivoet van ongeveer 4,5% voor de totale opbrengsten en ongeveer 1,5% voor de exploitatiekosten (exclusief bankenheffing). Daarnaast willen we ook een gecombineerde ratio van 92% of lager bereiken.


Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken uitdrukkelijk bedanken. Ik wil ook mijn grootste waardering uitspreken voor al onze medewerkers, die in deze moeilijke tijden onze klanten zijn blijven bedienen en de goede werking van onze groep zijn blijven ondersteunen.

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.  

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium