KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 702 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

 

- De commerciële bankverzekeringsfranchises in onze kernmarkten en   kernactiviteiten leverden    uitstekende resultaten op. 

- De kredietvolumes bleven stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal en stegen met 3% ten opzichte van een jaar geleden, met een groei op jaarbasis in alle divisies. De deposito's inclusief schuldpapier daalden met 1% op kwartaalbasis, maar stegen met 2% op jaarbasis. Deze cijfers zijn berekend op basis van een ‘vergelijkbare’ scope.

- De nettorente-inkomsten stegen met 1%, zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis. Deze post profiteerde vooral van de nog altijd goede groei van de kredietvolumes, de positieve invloed van de “tiering” die de ECB toepast sinds het vierde kwartaal van 2019, de volledige consolidatie van ČMSS sinds juni 2019 (op jaarbasis) en de stijging van de kortetermijnrente in Tsjechië (op jaarbasis). De nettorenteinkomsten bleven wel last hebben van de lage herbeleggingsrente in onze kernlanden in de eurozone en de aanhoudende druk op de marges van de kredietportefeuille (ondanks een herstel van de marge op de productie van nieuwe hypotheekleningen in sommige van onze kernlanden). 

- De verkoop van onze schadeverzekeringsproducten steeg met 7% ten opzichte van een jaar geleden. De technische inkomsten uit die schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) stegen met 17% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, voornamelijk dankzij hogere verdiende premies en verbeterde kwaliteit in schadelasten. De gecombineerde ratio voor 2019 bedroeg 90%, tegenover 88% voor 2018. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 17% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar daalde met 8% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.

- De nettoprovisie-inkomsten stegen licht ten opzichte van het vorige kwartaal en met 9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De factoren die bijdroegen aan deze groei waren de volledige consolidatie van ČMSS (op jaarbasis), hogere vergoedingen uit vermogensbeheer en hogere vergoedingen voor bankdiensten.

- In het vierde kwartaal van 2019 boekten we een sterk trading- en reëlewaarderesultaat, dankzij het positieve effect van diverse marktwaardeaanpassingen en mooie dealingroominkomsten. Bovendien zijn de overige netto-inkomsten en de dividendinkomsten licht gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal.

- De bankenheffing buiten beschouwing gelaten, stegen de kosten met 5% kwartaal-op-kwartaal (deels dankzij seizoensgebonden effecten) en met 4% jaarop-jaar (deels dankzij ČMSS). De kosten-inkomstenratio bedroeg 58% voor heel 2019, gelijkaardig aan het voorgaande jaar. De bankenheffing buiten beschouwing gelaten, kwam de kosten-inkomstenratio uit op 51% voor het boekjaar 2019. 

- Het vierde kwartaal van 2019 omvatte een waardevermindering op kredieten van 75 miljoen euro (voornamelijk toe te schrijven aan vijf bedrijfskredieten in België), tegenover 25 miljoen euro in het vorige kwartaal en 30 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De kredietkosten bedroegen een gunstige 0,12% in 2019,tegen -0,04% voor het boekjaar 2018 (een negatief cijfer wijst op een positief effect op het resultaat).

-  Onze liquiditeitspositie en onze kapitaalbasis bleven stevig bij een common equity ratio van 16,1% (15,7% als we rekening houden met de voorgestelde inkoop van eigen aandelen). Onze leverage ratio bedroeg eind december 2019 6,4% (6,3% als we rekening houden met de voorgestelde inkoop van eigen aandelen). 

 Zie volledig persbericht in bijlage 

Johan Thijs, Chief Executive Officer

In het vierde kwartaal van 2019 genereerden we een nettowinst van 702 miljoen euro. Dat uitstekende resultaat is vooral te danken aan de stijging ten opzichte van het vorige kwartaal van het trading- en reëlewaarderesultaat, de technische inkomsten uit onze verzekeringsactiviteiten en de nettorente-inkomsten, die deels werden gecompenseerd door hogere waardeverminderingen op kredieten en seizoensgebonden hogere kosten. Als we dit cijfer voor het vierde kwartaal optellen bij de 1 787 miljoen euro van de eerste negen maanden van het jaar, komt ons nettoresultaat over heel 2019 uit op een stevige 2 489 miljoen euro. Dat is 3% minder dan de 2 570 miljoen euro die we voor heel 2018 boekten.  

Onze solvabiliteit bleef sterk, met een common equity ratio van 16,1%. We zullen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van mei voorstellen om het totale (bruto)dividend voor 2019 vast te leggen op 3,5 euro per aandeel. Dat betekent dat – na aftrek van het in november 2019 betaalde interim-dividend van 1 euro per aandeel – het uiteindelijke brutodividend in mei 2,5 euro per aandeel zal bedragen. We zullen ook voorstellen om maximaal 5,5 miljoen aandelen terug te kopen, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de ECB. Dat zal leiden tot een CET1-ratio (na kapitaaluitkering) van ongeveer 15,7%. Inclusief het voorgestelde totale dividend, de AT1-coupon en de inkoop van aandelen zal de uitkeringsratio voor het boekjaar 2019 ongeveer 76% bedragen.

Op het vlak van duurzaamheid heeft KBC de ‘Collective Commitment to Climate Action’ ondertekend en zich er zo toe verbonden de vergroening van de economie te stimuleren en de opwarming van de aarde mee te beperken in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Daarom willen we een open dialoog voeren en transparant communiceren met onze klanten en stakeholders over onze duurzaamheidsaanpak en een duidelijk beeld krijgen van hun verwachtingen. We helpen onze klanten ook in hun transitie naar een groenere toekomst. Zo sloten we in 2019 onze eerste gesyndiceerde groene lening binnen de scheepvaartsector. Die lening is gestructureerd volgens de ‘Green Loan Principles’, die zijn opgesteld door de Loan Market Association en tot doel hebben investeringen in groene projecten te bevorderen door banken en bedrijven richtlijnen te geven over de kenmerken van zulke leningen.

Onze rol als pionier op het vlak van duurzaam beleggen werd opnieuw benadrukt toen onze SRI-fondsen het kwaliteitslabel voor duurzaam beleggen van Febelfin kregen.

Door onze rol ten aanzien van klanten en alle andere stakeholders, willen we de gemeenschappen en economieën waarin we aanwezig zijn actief ondersteunen en verder bouwen aan toekomstgerichte digitale transformatie en oplossingen voor onze klanten. We waren dan ook verheugd dat we in het vierde kwartaal van 2019 een reeks prijzen in de wacht sleepten. Dat weerspiegelt de waardering voor onze klantgerichte innovaties en bevestigt onze strategie voor de toekomst.

Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat onze activiteiten onze klanten en alle andere stakeholders ten goede komen. Daar zetten onze medewerkers zich elke dag voor in. Tot slot wil ik al die stakeholders uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.  

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium