KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 818 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 818 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  • De nettorente-inkomsten stegen met 9% op kwartaalbasis en met 20% op jaarbasis (17% op jaarbasis wanneer het recent geconsolideerde Raiffeisenbank Bulgaria niet wordt meegerekend). De nettorentemarge voor het vierde kwartaal van 2022 bedroeg 2,10%, een stijging met 20 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal en met 25 basispunten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De kredietvolumes stegen met 7% ten opzichte van vorig jaar (ten opzichte van vorig kwartaal bleven ze stabiel) en ook de deposito's, exclusief schuldbewijzen stegen met 2% ten opzichte van vorig kwartaal en met 8% ten opzichte van vorig jaar. Deze groeicijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten).
  • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) daalden met 12% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar stegen met 4% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De stijging ten opzichte van een jaar geleden hield verband met hogere premie-inkomsten en lagere technische lasten, deels gecompenseerd door een lager nettoresultaat uit afgestane herverzekering. De gecombineerde ratio voor 2022 kwam uit op een uitstekende 89%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten steeg met 85% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 34% ten opzichte van vorig jaar.
  • De nettoprovisie-inkomsten daalden met 3% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (-9% jaar-op-jaar wanneer het recent geconsolideerde Raiffeisenbank Bulgaria niet wordt meegerekend). De daling ten opzichte van het vorige kwartaal was voornamelijk te wijten aan de hogere betaalde distributievergoedingen.
  • Het trading- en reëlewaarderesultaat was meer dan dubbel zo hoog als in het vorige kwartaal en 156 miljoen euro hoger dan de negatieve 39 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal was vooral te danken aan een aanzienlijk hoger dealingroomresultaat en een hoger resultaat van de aandelenportefeuille van de verzekeraar.
  • Alle overige inkomsten samen stegen met 34 miljoen euro ten opzichte van het vorige kwartaal, maar daalden met 12 miljoen euro ten opzichte van een jaar geleden. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal was voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van de overige netto-inkomsten (deels als gevolg van gerealiseerde verliezen op de verkoop van obligaties in het vorige kwartaal).
  • De bankenheffing buiten beschouwing gelaten, stegen de kosten met 10% tegenover het vorige kwartaal en met 11% ten opzichte van een jaar geleden (9% wanneer het recent geconsolideerde Raiffeisenbank Bulgaria niet wordt meegerekend). De kosten-inkomstenratio voor 2022 bedroeg 54%. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten. Wanneer alle bankenheffingen buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kosten-inkomstenratio 48%.
  • In het verslagkwartaal werd een nettowaardevermindering op kredieten van 82 miljoen euro geboekt, tegenover een nettowaardevermindering van 79 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettoterugname van 62 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De nettowaardevermindering in het afgelopen kwartaal omvatte 40 miljoen euro met betrekking tot de kredietportefeuille en een verhoging van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's met 42 miljoen euro. Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio over heel 2022 0,08%, tegenover -0,18% voor heel 2021 (een negatief cijfer duidt op een positief effect op de resultaten).
  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 152% en NSFR van 136%. Onze kapitaalbasis bleef ook stevig, met een fully loaded common equity ratio van 15,4%.

Lees het volledige persbericht in bijlage.

Johan Thijs, Chief Executive Officer KBC Groep:

 

Er is nu bijna een jaar verstreken sinds Rusland Oekraïne binnenviel en helaas lijkt er niet meteen een einde te komen aan de oorlog. De tragedie in Oekraïne veroorzaakt immens menselijk leed en onze oprechte solidariteit gaat uit naar alle slachtoffers van dit conflict. We hopen van harte dat er zo snel mogelijk een respectvolle, vreedzame en duurzame oplossing kan worden bereikt. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt, samen met andere geopolitieke onzekerheden ook een schokgolf in de wereldeconomie, die leidt tot hoge inflatie en een rem zet op de economische groei. Door die onzekerheden hebben we onze specifieke reserve voor geopolitieke en opkomende risico's verder verhoogd tot 429 miljoen euro aan het einde van het verslagkwartaal.
Naast deze ontwikkelingen hebben we de afgelopen maanden ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in de uitvoering van onze strategie. Na de afronding van de overname van Raiffeisenbank Bulgaria begin juli, konden we eind vorige week de afronding aankondigen van de verkoop van vrijwel alle performing kredieten en verplichtingen van KBC Bank Ireland aan Bank of Ireland Group. Daarnaast heeft Bank of Ireland een kleine portefeuille van non-performing hypotheekleningen en kredietkaartsaldi overgenomen. De overeenkomst is een belangrijke stap in de ordelijke en gefaseerde terugtrekking van KBC uit de Ierse markt.
Op het vlak van duurzaamheid ben ik bijzonder trots dat KBC het Terra Carta-zegel heeft gekregen. We zijn een van de slechts 19 bedrijven wereldwijd die dat zegel in 2022 hebben ontvangen. Dit is een duidelijke erkenning van onze voortdurende inspanningen op het gebied van duurzaamheid. We gaan dan ook door op de ingeslagen weg en proberen nu onze klimaatdoelstellingen te laten valideren door het Science Based Targets-initiatief.
Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het laatste kwartaal van 2022 een uitstekende nettowinst van 818 miljoen euro gerealiseerd. De totale opbrengsten profiteerden van hogere nettorente-inkomsten, een hoger trading- en reëlewaarderesultaat en hogere overige netto-inkomsten, die gedeeltelijk werden tenietgedaan door lagere technische verzekeringsinkomsten, dividendinkomsten en nettoprovisie-inkomsten. De kosten waren hoger (gedeeltelijk seizoensgebonden) en we boekten een nettowaardevermindering op onze kredietportefeuille, onder meer als gevolg van een verhoging van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's. Als we het resultaat van dit kwartaal optellen bij dat van de eerste negen maanden van het jaar, komt ons nettoresultaat over heel 2022 uit op 2 864 miljoen euro.
Onze solvabiliteit bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 15,4%. Onze Raad van Bestuur heeft besloten om voor het boekjaar 2022 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een totaal brutodividend van 4,0 euro per aandeel voor te stellen (een interim-dividend van 1,0 euro per aandeel werd al in november 2022 uitbetaald en de resterende 3,0 euro per aandeel zal worden betaald in mei 2023). In overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2022 willen we het surpluskapitaal boven de fully loaded common equity ratio van 15% (ongeveer 0,4 miljard euro) uitkeren in de vorm van een aandeleninkoop (onder voorbehoud van goedkeuring door de ECB) en/of een buitengewoon interim-dividend. De finale beslissing van de Raad van Bestuur zal in de eerste helft van 2023 worden genomen. Met inbegrip van het voorgestelde totale dividend, de AT1-coupon en het surpluskapitaal boven de fully loaded common equity ratio van 15% zou de uitkeringsratio dan ongeveer 75% bedragen.
De afronding van de verkoop van vrijwel alle performing kredieten en verplichtingen van KBC Bank Ireland aan Bank of Ireland Group zal leiden tot het vrijkomen van ongeveer 1 miljard euro aan kapitaal. We zijn van plan die 1 miljard euro uit te keren in de vorm van een aandeleninkoop (onder voorbehoud van goedkeuring door de ECB) en/of een buitengewoon interim-dividend. De finale beslissing van de Raad van Bestuur zal in de eerste helft van 2023 worden genomen.
Ten slotte hebben we ook onze verwachtingen voor de volgende drie jaar bijgewerkt. Tussen 2022 en 2025 streven we naar een samengestelde jaarlijkse groeivoet van ongeveer 6,0% voor de totale opbrengsten en ongeveer 1,8% voor de exploitatiekosten (exclusief bankenheffing). Daarnaast willen we ook een gecombineerde ratio van maximaal 92% behalen.
Tot slot wil ik onze klanten, onze werknemers, onze aandeelhouders en al onze andere stakeholders bedanken voor hun blijvende vertrouwen en steun." ​

*Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

 

Persbericht in pdf Persbericht 4Q2022.pdf - 502 KB

 

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

 

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium