• Français
 • Nederlands
 • English
 • Search

  KBC overtreft drempels van de asset quality review en de stresstests van de ECB met een ruime marge

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  Zondag 26 oktober 2014 — KBC neemt nota van de bekendmakingen van vandaag door de Europese Centrale Bank (ECB) en de Nationale Bank van België met betrekking tot de resultaten van de uitgebreide beoordeling uitgevoerd door de ECB.

  De impact van de stresstest volgens het negatieve scenario leidt tot een daling van de Common Equity Tier 1-ratio (CET1-ratio) in 2016 met 2,6 procentpunten. De invloed van de Asset Quality Review (AQR) is beperkt, met een daling van de CET1-ratio met 0,6 procentpunten.

  De gezamenlijke invloed van de terugbetaling van de staatssteun die werd overeengekomen met de Europese Commissie, over de horizon van drie jaar van de stresstest (1,8 miljard euro, inclusief premies en coupon), de AQR en de pure stresstest, leidt tot een CET1-ratio van 8,3%. Dat is dus een aanzienlijke buffer van 2,8 procentpunten (2,8 miljard euro) boven de drempel die de ECB oplegt en toont de robuustheid van KBC aan.

  Johan Thijs, CEO van KBC Groep: "KBC aanvaardt het resultaat van de uitgebreide beoordeling door de ECB, die aantoont dat KBC vlot beantwoordt aan de strenge solvabiliteitsvereisten. Dat is een geruststellend signaal naar alle stakeholders die hun vertrouwen schenken aan onze instelling. Het bewijst ook dat KBC in staat is de ontvangen staatssteun verder terug te betalen. KBC zal ervoor blijven zorgen dat het de gepaste kapitaalniveaus aanhoudt en blijft zich concentreren op duurzame groei in zijn kernmarkten en -activiteiten. Het resultaat illustreert ook de sterke fundamenten van KBC: een gezond, klantgericht bankverzekeringsmodel, een sterke liquiditeitspositie ondersteund door een erg stevige en trouwe klantendepositobasis in onze kernmarkten België en Centraal-Europa, en een comfortabele solvabiliteit waardoor we de kredietverlening aan onze klanten kunnen blijven uitbreiden en de gemeenschappen en economieën waarin we actief zijn kunnen ondersteunen."

   

  Inhoud

  1. Wat was het doel van de uitgebreide beoordeling?
  2. Wat waren de onderdelen van de uitgebreide beoordeling?
  3. Wat was voor KBC de scope van de uitgebreide beoordeling?
  4. Hoe heeft KBC het gedaan?
  5. Wat is de conclusie van KBC nadat het de tests met glans heeft doorstaan?

   

  1. Wat was het doel van de uitgebreide beoordeling?

  Het vertrouwen helpen herstellen

  De uitgebreide beoordeling is een belangrijke stap naar meer transparantie over de bankbalansen en een meer consistent bankentoezicht in Europa. Het vertrouwen in de financiële instellingen moet op die manier hersteld worden.

  Voorbereiding op het rechtstreekse toezicht door de Europese Centrale Bank

  130 banken uit de eurozone werden beoordeeld vóór de Europese Centrale Bank (ECB) op 4 november 2014 het bankentoezicht volledig op zich neemt.   De uitgebreide beoordeling werd uitgevoerd door de ECB in samenwerking met de Nationale Bank van België en met hulp op alle niveaus van onafhankelijke derde partijen. Er is gestreefd naar een 'level playing field', o.a. door strenge kwaliteitscontroles en dwingende methodes.

   

  2. Wat waren de onderdelen van de uitgebreide beoordeling?

  Een beoordeling opgesplitst in twee pijlers en volgens een strikte werkwijze

  De oefening bestond uit een doorlichting van de boeken tot 31 december 2013 (een asset quality review of AQR) en een stresstest met een horizon van 3 jaar (2014-2016).  De stresstest vertrok van de balans na AQR-correctie vanaf eind 2013 en bevat dus conservatieve aanpassingen.

  • De AQR gebeurde om de transparantie van de bankbalansen te verhogen door de kwaliteit van de activa te beoordelen en na te gaan of de activa, de waarborgen en de ermee verbonden voorzieningen juist gewaardeerd zijn.  
   De AQR is een prudentiële oefening: de controle werpt een kritische blik op de balans van een instelling en vertrekt daarbij vanuit een conservatief standpunt. De benadering is soms asymmetrisch, wat betekent dat met sommige positieve elementen geen rekening is gehouden, terwijl de negatieve elementen wel allemaal meetellen.
   Die benadering stemt niet noodzakelijk overeen met een boekhoudkundige aanpak.  De resultaten van de beoordeling mogen dus niet zonder meer getransponeerd worden naar de gepubliceerde rekeningen volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) of de General Accepted Accounting Principles (GAAP). 
  • Voor de stresstest is nauw samengewerkt met de EBA en werden de gebruikelijke methodes gevolgd. De test onderzocht het incasseringsvermogen van de bankbalansen en de winstcapaciteit in stressscenario's.
   De stresstest bekijkt de gesimuleerde impact van twee scenario's over een periode van drie jaar: een baselinescenario en een negatief scenario. Beide scenario's gaan uit van een aantal aannames (bv. een doorlopende balans) en zijn dus hypothetisch. Maar dat is eigen aan elke stresstest. 
   Bovendien werden bij de meting van de impact van die scenario's een aantal beperkingen en vereenvoudigingen gehanteerd. Net zoals bij de AQR kon met sommige positieve elementen in de stresstest geen rekening worden gehouden, terwijl elk negatief element wel meetelde. Ook de uitkomst van de stresstest voor het baselinescenario vormt dus geen accurate voorspelling van de prestaties die KBC de komende jaren zal neerzetten.

   

  3. Wat was voor KBC de scope van de uitgebreide beoordeling?

  Hoewel KBC Groep NV het voorwerp van de uitgebreide beoordeling was, werden alleen de geconsolideerde rekeningen van KBC Bank doorgelicht (AQR). 

  Hetzelfde geldt voor de stresstest: alleen de impact van de scenario's op de bankactiviteiten (niet de verzekeringsactiviteiten) werd berekend. De kapitaalpositie (CET1-ratio) werd evenwel gemeten op het niveau van KBC Groep NV.[1] 

   

  4. Hoe heeft KBC het gedaan?

  Als we vertrekken van de stevige CET1-ratio van 13,3% eind 2013, behoudt KBC niet alleen na de AQR, maar ook na de AQR en de stresstest samen, een aanzienlijke buffer boven de door de ECB opgelegde drempels (ondergrenzen die aanleiding geven tot kapitaalmaatregelen: 8% CET1-ratio voor AQR en 5,5% voor de stresstests na AQR):

  • 4,3 miljard euro voor de AQR alleen;
  • 4,1 miljard euro voor de stresstest na AQR-correctie in het baselinescenario;
  • 2,8 miljard euro voor de stresstest na AQR-correctie in het negatieve scenario.

  Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat er drie belangrijke invloeden zijn:

  • een correctie als gevolg van de prudentiële controle van de activakwaliteit (AQR),
   • wat zich vertaalt in een daling van de CET1-ratio met 0,58 procentpunten vanaf 2013;
  • de pure stresstest,
   • die de CET1-ratio met 1,7 procentpunten verhoogt tegen 2016 volgens het baselinescenario, maar
   • die de CET1-ratio met 2,6 procentpunten vermindert tegen 2016 volgens het negatieve scenario;
  • de terugbetaling van de staatssteun die werd overeengekomen met de Europese Commissie gedurende de stresstesthorizon van drie jaar (1,84 miljard euro[2]), die de CET1-ratio verder verlaagt
   • met 2,0 procentpunten van de CET1-ratio in het baselinescenario
   • met 1,8 procentpunten van de CET1-ratio in het negatieve scenario.[3]

  De belangrijkste oorzaak van de totale bruto[4] AQR-correctie van 0,6 miljard euro is de Ierse hypotheekportefeuille met een aandeel van 0,3 miljard euro.  Die portefeuille verklaart dus de helft (51%) van de totale AQR-correctie.

  Naar aanleiding van de nieuwe EBA-richtlijnen voor de definities van wanbetaling en geherstructureerde kredieten[5] onderging de Ierse hypotheekportefeuille eind 2013 al een belangrijke herclassificatie (meer dan 2 miljard euro werd geherclassificeerd tot 'wanbetaling'), waarvoor bijkomende voorzieningen werden aangelegd (zie communicatie van 14 november 2013 op www.kbc.com). KBC aanvaardt dat een conservatieve benadering in de AQR oefening onvermijdelijk leidt tot een prudentiële correctie.

  KBC blijft de EBA-definities toepassen in 2014.  Meer dan 700 miljoen euro aan Ierse hypotheekleningen is geherclassificeerd tot wanbetaling in de eerste helft van 2014 omdat er individuele aanleidingen voor bijzondere waardeverminderingen waren, zoals het krijgen van meerdere kredietherstructureringen.  KBC heeft aangetoond dat de achterstallen in 2014 verder zijn afgebouwd. Ook de onderliggende fundamentals in Ierland zijn het afgelopen jaar sterk verbeterd, met een stevige bbp-groei en stijging van de huizenprijzen.

  Daarom kan KBC zijn eerdere guidance met betrekking tot de totale Ierse kredietvoorzieningen bevestigen, nl. aan de bovengrens van de vork van 150 tot 200 miljoen euro en van een vork van 50 tot 100 miljoen euro voor 2015 en 2016.

  De prudentiële brutocorrecties voor de zes andere kredietportefeuilles in de scope van de AQR bedroegen 0,2 miljard euro. Het grootste deel daarvan was toe te schrijven aan kredieten (inclusief buitenlandse vestigingen van KBC) aan grote Belgische bedrijven (124 miljoen euro). KBC zal die informatie gebruiken om de individuele dossiers opnieuw te beoordelen en zijn kredietvoorziening geval per geval eventueel aan te passen. We verwachten dat die individuele beoordelingen slechts een verwaarloosbare invloed op de voorzieningen zullen hebben. 

  De prudentiële brutocorrecties voor de andere onderdelen van de AQR, zoals de waardering van derivaten, bedroegen minder dan 0,1 miljard euro.

  Er zijn duidelijk vele factoren die het resultaat van de stresstest beïnvloeden. De scenario's beïnvloeden zowel de winstcapaciteit (en dus het beschikbare kapitaal, de teller van de CET1-ratio) als de risicogewogen activa (de noemer van de CET1-ratio). Op www.kbc.com geven enkele slides meer uitleg bij de belangrijkste factoren.

   

  5. Wat is de conclusie van KBC nadat het de tests met glans heeft doorstaan?

  Johan Thijs, CEO van KBC Groep, besluit: "De voorbije twaalf maanden hebben we hard gewerkt en constructief samengewerkt met de ECB. We begrijpen dat de ECB een evenwicht moest vinden en daarom niet met alle nuances voor elke instelling afzonderlijk, waaronder KBC, rekening kon houden. Op grond daarvan aanvaardt KBC het resultaat van de uitgebreide beoordeling van de ECB. Ondertussen is 2014 al een cruciaal jaar geweest voor KBC. KBC heeft alle resterende legacy CDO's verder ontmanteld, het risicoprofiel van de groep aanzienlijk verlaagd en het desinvesteringsplan volledig afgerond dat het in november 2009 was overeengekomen met de Europese Commissie. KBC is nu klaar voor nieuwe uitdagingen. Onze strategie blijft gericht op duurzame en rendabele groei via ons bankverzekeringsmodel en op een superieure klantentevredenheid."

  KBC herhaalt wat het op de Investor Day in juni 2014 heeft gezegd:

  KBC wil zijn troeven uitspelen en behoren tot de best presterende retailgerichte financiële instellingen in Europa. Dat wil het bereiken door:

  • zijn businessmodel van bank-verzekeraar voor particulieren, kmo's en midcaps op een uiterst kostenefficiënte manier te versterken in zijn kernmarkten;
  • zich te concentreren op duurzame en rendabele groei binnen het kader van een degelijk risico-, kapitaal- en liquiditeitsbeheer;
  • een uitmuntende klantentevredenheid te creëren met een naadloze, klantgerichte distributieaanpak via diverse kanalen.

  Op die manier wil KBC in zijn kernmarkten dé referentie worden voor bankverzekeren.

   

  Noot voor de redactie:

  Meer details over de resultaten van de AQR en de stresstest volgens het baselinescenario en het negatieve scenario, en informatie over kredietrisico's en blootstellingen aan centrale en lokale overheden vindt u in de tabellen die gebaseerd zijn op de gebruikelijke opmaak van de ECB en de EBA. Die staan op de websites van de ECB en de EBA (European Banking Authority): http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment  en www.eba.europe.eu.                

  De ECB had de werkwijze voor de uitgebreide beoordeling op voorhand verduidelijkt om de consistentie bij alle betrokken banken te verzekeren. Meer details vindt u op de ECB-website: http://www.ecb.europa.eu.

   

  Deze informatie wordt alleen gegeven om te kunnen vergelijken en mag in geen geval gelijkgesteld worden met andere gepubliceerde informatie van de bank.

   

  [1] Zoals afgesproken met de ECB is er geen rekening gehouden met de entiteiten die eind 2013 nog gedesinvesteerd moesten worden. De invloed daarvan was heel beperkt.

  [2] 1 miljard euro kapitaal plus een premie van 50% en een coupon van 8,5%.

  [3] In het baselinescenario zijn de risicogewogen activa (RWA), dat is de noemer van de CET1-ratio, lager dan in het negatieve scenario.  Dat verklaart waarom precies hetzelfde terugbetalingsbedrag in het baselinescenario leidt tot een grotere daling in procentpunten van de CET1-ratio dan in het negatieve scenario.

  [4] Bruto betekent hier vóór compensatie van fiscale impact.

  [5] Een kredietherstructurering betekent dat aan een klant met betalingsproblemen een toegeving wordt gedaan (bv. een versoepeling van het aflossingsplan).

   

  * Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.

  Impact AQR & Stress test: adverse scenario
  Viviane Huybrecht

  General Manager, Corporate Communication/Spokesperson, KBC Group

  Wim Allegaert

  General Manager, Investor Relations, KBC Group