• English
 • Français
 • Nederlands
 • Skip to Content
  Search

  KBC reageert op berichtgeving in De Tijd

  De Tijd maakt vandaag melding van een aantal offshore vennootschappen die eigenaar waren van rekeningen die gevoerd werden bij KBL European Private Bankers.

  Als algemeen principe wenst KBC, vanuit haar discretieplicht als bankier, zich niet uit te spreken over individuele dossiers en à fortiori niet over klantendossiers die niet meer onder de controle van KBC vallen. KBC wenst wel volgende duiding mee te geven.

  KBL European Private Bankers (‘KBL epb’)

  KBL European Private Bankers (‘KBL epb’) was tot 31 juli 2012 een dochter van KBC Groep, actief in private banking activiteiten in verscheidene Europese landen. In het kader van zijn Europees herstelplan heeft KBC Groep in 2009 de beslissing genomen om alle internationale privatebankingactiviteiten buiten zijn kernmarkten af te stoten, gezien dergelijke activiteiten (zoals bijvoorbeeld ook de diamantfinancierings-activiteiten) duidelijk niet meer pasten in de toekomstvisie en vernieuwde strategie van KBC Groep.

  Op 10 oktober 2011 kondigde KBC Groep NV de verkoop aan van KBL epb aan Precision Capital S.A. Die verkoop werd op 31 juli 2012 afgerond. KBL epb was op dat moment een van de grootste Europese privatebankinggroepen met een netwerk van aangesloten lokale banken in negen Europese landen: België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Monaco, Nederland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

  Binnen de KBC Groep gold en geldt het principe dat iedere entiteit de eigen lokale wetgeving respecteert. KBL epb opereerde binnen de krijtlijnen van en met respect voor de lokale wettelijke en fiscale verplichtingen en onder toezicht van de lokale bankautoriteiten/toezichthouder in Luxemburg en de andere landen waarin het actief was.

  KBC Groep

  KBC Groep hanteert vandaag een heel duidelijk beleid en is niet betrokken bij het opzetten van schermvennootschappen. KBC vervult al zijn wettelijke en fiscale verplichtingen in alle landen waar het zijn activiteiten ontplooit en bericht daarover op transparante wijze in (o.a.) de sectie “beleidslijnen” op de bedrijfswebsite www.kbc.com, het Jaarverslag en het Verslag aan de Samenleving.

  In de begeleiding van vermogende klanten en bedrijven waakt KBC er over dat zijn adviezen fiscaal correct zijn en conform de waarden en beleidslijnen van de organisatie verlopen, dat er niet meegewerkt wordt aan het opzetten van fiscale constructies (conform de richtlijnen van de toezichthouder m.b.t. het opzetten van Bijzondere Mechanismen) en er een economisch draagvlak is voor de activiteiten waarvoor bancaire dienstverlening wordt gevraagd.

  Wanneer een offshore vennootschap een rekening zou openen bij KBC Bank (of een dochterbank) dan respecteert KBC de wettelijke regels inzake de identificatie van de achterliggende economische eigenaars (Beneficial Ownership Declaration). KBC heeft hierover duidelijke interne instructies uitgewerkt voor zijn medewerkers en ziet nauwgezet toe op de naleving ervan.

  Zoals door de antiwitwaswetgeving opgelegd, monitort KBC actief alle inkomende en uitgaande transacties met tax havens en andere risicolanden. Een transactie op zich kan een gegronde economische verklaring hebben. Niet iedere transactie met een tegenpartij uit die landen is per definitie verdacht. De beoordeling daarvan gebeurt op basis van een aantal parameters. Als die parameters aangeven dat een transactie verdacht is, meldt KBC die onmiddellijk aan de bevoegde overheidsinstantie.

  KBC kan zich uiteraard niet uitspreken over de wijze waarop individuele klanten hun persoonlijke verplichtingen aan de fiscus nakomen.

  KBC onderschrijft de inspanningen van de Belgische overheid om fiscale fraude en financiële criminaliteit efficiënt te bestrijden en doet dat conform de geldende rapporteringsregels. KBC heeft in dat verband in de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om de nieuwe en voortdurend wijzigende regelgeving (o.a. antiwitwasrichtlijnen, de Europese spaarrichtlijn, FATCA, Common Reporting Standards, …) te implementeren.

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium