• Nederlands
 • English
 • Français
 • Search

  Positieve winstontwikkeling zet door in laatste kwartaal 2014. De jaarwinst voor 2014 bedraagt 1,8 miljard euro.

  Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

  Donderdag 12 februari 2015 — KBC sloot 2014 af met een nettowinst van 1 762 miljoen euro, tegenover 1 015 miljoen euro in 2013.

  In het laatste kwartaal van 2014 behaalde KBC een nettowinst van 457 miljoen euro, terwijl dat in het vorige kwartaal 591 miljoen euro was en -294 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2013.

  Als we de invloed van de legacy-activiteiten (CDO’s, desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico niet in aanmerking nemen, bedroeg de aangepaste nettowinst 477 miljoen euro voor het laatste kwartaal van 2014, dat is hetzelfde niveau als in het derde kwartaal van 2014 en een duidelijke stijging ten opzichte van de -340 miljoen euro voor het vierde kwartaal van 2013. Voor heel 2014 bedroeg de aangepaste nettowinst 1 629 miljoen euro, tegenover 960 miljoen euro in 2013.

  Johan Thijs, Groeps-CEO: “De laatste maanden van 2014 werden gekenmerkt door aanhoudend lage rente en een bescheiden economische groei. Tegen de achtergrond van een lage inflatie zagen we het werkloosheidscijfer lichtjes dalen. In die context boekte KBC voor het laatste kwartaal van 2014 een sterk nettoresultaat van 457 miljoen euro, of een aangepaste winst van 477 miljoen euro. Op vergelijkbare basis stegen de nettorente-inkomsten, ging de nettorentemarge omhoog en groeiden de kredietvolumes en klantendeposito's in de meeste van onze kernmarkten verder aan. Zoals het vorige kwartaal zijn onze nettoprovisie-inkomsten gestegen, vooral voor de assetmanagementactiviteiten. De gecombineerde ratio voor onze schadeverzekeringsactiviteiten bleef sterk en de verkoop van levensverzekeringsproducten was te vergelijken met die van het derde kwartaal. De totale opbrengsten hadden veel minder te lijden onder negatieve mark-to-marketaanpassingen in de waarde van afgeleide producten gebruikt voor balansbeheer. De kosten-inkomstenratio, aangepast voor specifieke items, bleef sterk, wat de sterkte van ons businessmodel illustreert. De waardeverminderingen op kredieten bleven bescheiden, hoewel iets hoger dan in het vorige kwartaal.

  In het vierde kwartaal van 2014 behaalde de divisie België een nettoresultaat van 399 miljoen euro, iets boven het gemiddelde van 374 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. In vergelijking met het vorige kwartaal werd dit kwartaal gekenmerkt door sterke nettorente-inkomsten en nettoprovisie-inkomsten, seizoensgebonden hogere bruto technische lasten Niet-Leven, een gestegen verkoop van tak 21-levensverzekeringsproducten en een minder zware, maar nog altijd negatieve, invloed van de waarderingen van ALM-derivaten. De meerwaarden uit de verkoop van financiële activa zijn gezakt, terwijl de overige netto-inkomsten, de kosten en de waardeverminderingen stegen. De bankactiviteiten waren in het vierde kwartaal van 2014 goed voor 85% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 15%.

  In het vierde kwartaal van 2014 boekte de divisie Tsjechië een nettoresultaat van 121 miljoen euro. Dat is iets lager dan het gemiddelde van 132 miljoen euro voor de vier voorgaande kwartalen. Ten opzichte van het vorige kwartaal omvatten de resultaten voor het vierde kwartaal gelijkblijvende nettorente-inkomsten, licht gestegen nettoprovisie-inkomsten, lagere netto-inkomsten uit financiële instrumenten, hogere schadeverzekeringspremies, hogere overige opbrengsten en een solide gecombineerde ratio Niet-Leven, maar een gedaalde verkoop van tak 23-levensverzekeringsproducten. De kosten en de waardeverminderingen op kredieten zijn gestegen, maar bleven op een matig niveau. De bankactiviteiten waren in het vierde kwartaal van 2014 goed voor 93% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 7%.

  In het laatste kwartaal van 2014 boekte de divisie Internationale Markten een licht negatief nettoresultaat van -7 miljoen euro. Dat is heel wat beter dan het gemiddelde van -227 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen, dat sterk werd beïnvloed door de bijkomende kredietvoorzieningen voor Ierland in het vierde kwartaal van 2013 en de nieuwe Hongaarse wet op retailkredieten in het tweede kwartaal van 2014. In vergelijking met het vorige kwartaal werd het vierde kwartaal van 2014 gekenmerkt door lagere nettorente-inkomsten en stabiele nettoprovisie-inkomsten, een lager resultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde, lagere meerwaarden uit obligaties en aandelen en een daling van de overige opbrengsten. Er was ook een sterke verbetering van de gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen en een toegenomen verkoop van levensverzekeringen. De kosten zijn tijdens het kwartaal gestegen, maar de kredietvoorzieningen licht gedaald. In totaal leverden de bankactiviteiten een nettoresultaat van
  -12 miljoen euro op (positieve resultaten van Slowakije, Hongarije en Bulgarije, maar een negatief resultaat in Ierland), terwijl de verzekeringsactiviteiten een nettoresultaat van 5 miljoen euro genereerden.

  De liquiditeitspositie van onze groep blijft erg sterk. De LCR en NSFR zitten ruim boven 100%.

  Ook onze kapitaalpositie blijft erg sterk, zoals blijkt uit onze common equity ratio van 14,3% (Basel III, fully loaded volgens de Deense compromismethode). Ze zit ruim boven onze doelstelling van 10,5%. We verbeterden de kapitaalstructuur van de groep verder doordat KBC Verzekeringen op het einde van 2014 voor 203 miljoen euro eigen aandelen inkocht van KBC Groep en door de vervanging van aandeelhouderskapitaal door een groepsinterne tier 2-lening ten bedrage van 500 miljoen euro, die KBC Groep zal onderschrijven in het eerste kwartaal van 2015. Door die voorgestelde transacties zal de common equity ratio van de groep verder verbeteren terwijl de solvabiliteit van KBC Verzekeringen uitzonderlijk stevig blijft.

  Voor het hele jaar 2014 genereerde KBC een winst van 1 762 miljoen euro. Op aangepaste basis bedroeg ze 1 629 miljoen euro. Rekening houdend met de terugbetalingspremie van 167 miljoen euro die begin januari 2014 werd betaald aan de Vlaamse regering, en de coupon van 212 miljoen euro die dient betaald op de kernkapitaaleffecten verkocht aan de Vlaamse regering en de additional tier 1-instrumenten, bedraagt onze aangepaste winst per aandeel 3,00 euro, terwijl de gerapporteerde winst per aandeel 3,32 euro bedraagt. Gezien onze sterke solvabiliteit, die blijkt uit de common equity ratio van 14,3%, zullen we op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen dit jaar een dividend van 2,00 euro per aandeel uit te betalen.

  We zijn niet van plan een dividend uit te betalen met betrekking tot 2015, wat betekent dat er ook geen coupon zal worden betaald aan de Vlaamse overheid. Rekening houdend met alle factoren zal voor de Vlaamse overheid de opbrengst van de kernkapitaaleffecten nog altijd meer dan 10% per jaar bedragen. Vanaf 2016 hanteren we een doelstelling inzake dividenduitbetalingsratio van minstens 50%, inclusief de coupon op de kernkapitaaleffecten en de additional tier 1-instrumenten.

  Dat alles zal KBC helpen zijn ambitie waar te maken om in Europa een van de meest performante retailgerichte financiële instellingen te worden en in zijn kernmarkten dé referentie als bank-verzekeraar te worden. De resultaten voor 2014 bevestigen opnieuw onze overtuiging in de sterkte van onze corebusiness: bankverzekeren in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. Ons doel is ervoor te zorgen dat onze activiteiten onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders ten goede komen. Daar zetten zich al onze medewerkers voor in. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat men blijft stellen in ons bedrijf en zijn medewerkers.”

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

  Adjusted net result (in millions of EUR)
  Adjusted net result by business unit 4Q2014 (in millions of EUR)
  Johan Thijs
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Wim Allegaert General Manager, Investor Relations, KBC Group