Primeur voor Belgische KBC/CBC-klant: KBC Asset Management lanceert Optimum Fund Enhanced Intelligence

Met Optimum Fund Enhanced Intelligence* lanceert KBC Asset Management** - als beheerder - voor het eerst een dynamisch gemengd fonds waarbij de activa allocatie en de invulling van de activaklassen mee wordt bepaald door Artificiële Intelligentie.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Optimum Fund Enhanced Intelligence heeft als doelstelling het bereiken van een zo hoog mogelijk rendement door rechtstreeks of onrechtstreeks te beleggen in verschillende activaklassen, zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (hierna “het aandelenluik”), obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (hierna het “obligatieluik”), geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals onder meer vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt…).

De richtspreiding is 55% voor het aandelenluik en 45% voor het obligatieluik. Van de richtspreiding van de activa kan afgeweken worden op basis van verschillende mathematische modellen. De portefeuille is doorgaans evenwichtig verdeeld tussen aandelen en obligaties.

Deze modellen gebruiken marktgegevens en economische gegevens om verwachtingen of voorspellingen met betrekking tot de evoluties van de financiële markten en activaklassen te genereren. Deze gegevens worden zorgvuldig geselecteerd door experten van KBC Asset Management NV. KBC Asset Management NV bepaalt in eerste instantie welke activaklassen, regio’s, sectoren en thema’s voor een belegging in aanmerking komen. Daarna gebruiken de modellen verschillende technieken uit de artificiële intelligentie om dagelijks door middel van de gegenereerde verwachtingen of voorspellingen mee de invulling of spreiding van het aandelenluik en obligatieluik over de in aanmerking komende regio’s, sectoren en thema’s te bepalen.

Er kan ook gebruik worden gemaakt van sentimentgegevens om mee de invulling of spreiding van het aandelenluik te bepalen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het sentiment in nieuwsartikelen of de hoeveelheid publicaties over een bepaald bedrijf.

Voor de invulling van het obligatieluik is de invloed van artificiële intelligentie beperkter dan voor de invulling van het aandelenluik of het bepalen van de spreiding tussen de activaklassen (voor meer uitleg: zie “bepaalde strategie” in de informatie betreffende dit compartiment in de prospectus). Echter, de beheerder kan altijd beslissen om de modellen niet te volgen of ze slechts gedeeltelijk te volgen. Verwacht wordt dat menselijke tussenkomst eerder in uitzonderlijke omstandigheden zal plaatsvinden. Het is mogelijk dat het fonds belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen. Het aandelenluik belegt in een wereldwijde selectie van aandelen. Het obligatieluik belegt in een wereldwijde selectie van obligaties.

Het prospectus bepaalt de kredietbeoordelingsscore*** waaraan het obligatieluik moet voldoen (voor meer uitleg: zie de “Beleggingsgegevens” in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Voor beide luiken komen alle regio’s, sectoren en thema’s in aanmerking.

Optimum Fund Enhanced Intelligence wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende samengestelde benchmark: 55% MSCI All Countries Net Return Index, 31.5% JP Morgan EMU Government Bonds Investment grade 1-5 year Total Return Index en 13.5% iBoxx Euro Corporate bonds Total Return Index.

Het doel van het fonds is niet om de benchmarks te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van de portefeuille zal voor een groot deel gelijkaardig zijn aan deze van de benchmark. De benchmark wordt daarnaast gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van het fonds. De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt. De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is 2%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden. Optimum Fund Enhanced Intelligence kan in beperkte mate afgeleide producten**** gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico).

De invulling van de portefeuille gebeurt overwegend via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC Groep op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de beleggingsstrategie van het fonds.Risico- en opbrengstindicator : 4

4 op een schaal van 1 (lager risico en potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoger risico en potentieel hogere opbrengst). De wettelijk voorgeschreven risico- en opbrengstenindicator wordt bepaald op basis van de marktgevoeligheid van het fonds. Een belegging in Enhanced Intelligence heeft bovendien: - een gemiddeld inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie; - een gemiddeld wisselkoersrisico: aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen; - een gemiddeld kredietrisico: het obligatiegedeelte belegt overwegend - doch niet uitsluitend - in obligaties met een investment grade rating***. Bijgevolg is er een groter risico dat een emittent zijn verplichtingen niet meer kan nakomen dan wanneer er enkel in obligaties met een investment grade zou belegd worden. Indien beleggers twijfelen over de kredietwaardigheid van de emittenten van de obligaties, kan de waarde van de obligaties dalen.

Enhanced Intelligence heeft geen eindvervaldag en biedt geen kapitaalbescherming.

Het fonds is uitgedrukt in euro. Het intekenbedrag bedraagt minimum 10 000 euro.


Kosten en fiscaliteit

Instapvergoeding: 2,50%. Uitstapvergoeding: 0%. Vergoeding tot ontmoediging van een uitstap die volgt binnen één maand na instap: maximaal 5%. Lopende kosten (schatting omdat het fonds in december 2020 start): 1,71%. Anti-dilution levy: Bij uitzonderlijk grote bedragen aan netto in- of uittredingen kan KBC Asset Management beslissen om aan de betrokken beleggers (die op die dag in-/uittreden) een bijkomende kost aan te rekenen die de negatieve impact op de netto-inventariswaarde neutraliseert. De hoogte van deze kost is gebaseerd op de transactiekosten die de beheerder moet maken. Deze in zeer uitzonderlijke situaties aangerekende kost is in het belang van de beleggers die in het fonds blijven.


Fiscaliteit voor particuliere beleggers, onderworpen aan de Belgische personenbelasting:

- beurstaks: voor kapitalisatiedeelbewijzen: 1,32% bij uittreding (max. 4 000 EUR); voor distributie-deelbewijzen: 0%.

- fiscaal regime in België: voor kapitalisatiedeelbewijzen: mogelijk 30% roerende voorheffing op de rentecomponent van de meerwaarde bij terugbetaling. Voor dividendgerechtigde deelbewijzen: 30% roerende voorheffing op de coupons en mogelijk 30% roerende voorheffing op de rentecomponent van de meerwaarde bij terugbetaling (open het document Asset test op de pagina www.kbc.be/documentatie-beleggen op moment van de terugbetaling).

De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

 

KBC en Artificiële Intelligentie

“Artificiële Intelligentie is ondertussen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van de klant die voluit kiest voor oplossingen die zijn leven makkelijker maken. Heel wat bedrijven gaan na hoe ze AI kunnen inzetten om hun klanten een nog betere, snellere of persoonlijkere service te bieden. Ook bij KBC Asset Management doen we dat.

AI versterkt het menselijke kunnen. Zo kan de AI-software dagelijks meer dan 1.000 parameters zoals economische indicatoren, markt- en bedrijfsgegevens en analyses verwerken. Die grotere hoeveelheid data wordt bovendien op een snellere en objectievere manier verwerkt dan dat de mens dat kan. Ook de toon van berichtgeving en reacties over bedrijven op nieuwssites, blogs en sociale media wordt gebruikt. Deze inzet van de zogenaamde sentimentsdata voor fondsenbeheer is nieuw voor KBC AM. Het laat ons als vermogensbeheerder toe nieuwe verbanden te leggen en onze beleggingsbeslissingen te verrijken”. aldus Johan Lema, CEO KBC Asset Management.

 

  • Big data: de AI-software verwerkt dagelijks meer dan 1.000 economische en marktgedreven datapunten.
  • AI-technieken: de software bestaat uit meer dan 100 AI-modellen - zowel machine learning als deep learning – die in deze data zoeken naar correlaties, patronen, bijzonderheden, …​
  • Voorspelling: op basis hiervan wordt een voorspelling gedaan naar verwachte returns voor aandelen, obligaties, …​
  • Beleggingsbeslissingen: van hieruit stelt de software een concrete portefeuille voor de klant samen​.
  • Menselijk toezicht blijft heel belangrijk: beleggingsexperten blijven nauwlettend toezien op de werking en beslissingen van de AI-software. 

 

“In uitzonderlijke omstandigheden zoals Brexit of Covid-19 ontbreekt data voor de AI-software om onmiddellijk te reageren. Dan komt het aan op de flexibiliteit en de inzichten van de experten om snel tussen te komen. Zij blijven de software trainen en updaten door die op regelmatige basis te voeden met nieuwe data.”zegt Johan Lema.

 


Met Artificiële Intelligentiezet KBC Asset Management een nieuwe stap in beleggen

KBC Asset Management gaf in oktober 2017 al de opdracht aan een multidisciplinair team om de mogelijkheden van beleggen, met inbreng van AI, in kaart te brengen en te concretiseren.​ Op 29 juni 2018 ging de AI-software “live” achter de schermen. ​Meer dan twee jaar lang heeft KBC Asset Management de inbreng van AI-software in fondsenbeheer gemonitord en geoptimaliseerd.  De AI-software is nu matuur genoeg om  het eerste Belgische door AI-software meebepaalde fonds te lanceren en daarmee de beleggingsportefeuille van de klant te diversifiëren.

Met artificiële intelligentie bedoelen we systemen, specifiek ontwikkeld om actie te ondernemen zonder of met minimale menselijke tussenkomst en die daartoe

◦ een massa aan gegevens verzamelen over gebeurtenissen en ontwikkelingen in hun omgeving,

◦ de verzamelde gegevens zelf interpreteren,

◦ conclusies trekken en suggesties doen,

◦ beslissen wat de beste acties zijn om het vooropgestelde doel te bereiken.

 

Zoals Artificiële Intelligentie een bijna standaardcomponent geworden is in je gps of smartphone, hebben wij eenzelfde ambitie voor beleggen. We staan op een kantelpunt. De toenemende rekenkracht van software laat toe om bijna real-time data te analyseren. Nieuwe technieken als Artificiële Intelligentie maken het dan mogelijk om de beleggingsbeslissingen te laten meebepalen door software,”​ verduidelijkt Johan Lema, CEO KBC Asset Management. “Op die manier kunnen we sneller en efficiënter inspelen op de marktontwikkelingen. Elke dag dat we onze software voeden met nieuwe data wordt de machine krachtiger.”

 

Een primeur voor KBC/CBC klanten

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan vooraleer deze innovatieve beleggingsoplossing als distributeur aan onze Private Banking en Wealth-klanten aan te bieden,” zegt Regine Debeuckelaere, general manager KBC Private Banking en Wealth. “We hebben hier hard aan gewerkt en zijn bijzonder fier dat wij onze klanten vandaag met deze primeur kunnen laten kennismaken. Vanuit onze strategie laten we geen kans onbenut om de belegger innovatieve oplossingen voor te stellen en dat is met dit fonds niet anders."

 

 

 

 

 

 

Prospectus, document Essentiële Beleggersinformatie en het laatste periodieke verslag liggen gratis in het Nederlands en het Engels ter beschikking in elk KBC- of CBC-kantoor. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus door, voor u beslist om in Enhanced Intelligence te investeren.

Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be; Tel. 0800 62 084 of ombudsman@ombudsfin.be. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
De netto-inventariswaarde is terug te vinden op www.beama.be.

 

 

voetnoten


* Enhanced Intelligence is een compartiment van de Belgische bevek Optimum Fund en wordt beheerd door KBC Asset Management NV. KBC/CBC zijn promotor.
** KBC Asset Management is de ‘in-house’ vermogensbeheerder van KBC en ondersteunt KBC daarbij in haar rol in de samenleving door de juiste beleggingsoplossingen op maat gemaakt van de klanten aan te bieden. KBC Asset Management beheert het vermogen van de klant en ondersteunt KBC in haar rol in de samenleving om een totaalpakket van bank-, verzekerings- en beleggingsoplossingen aan te bieden​.

*** De kredietbeoordelingsscore (rating) van een obligatie duidt de waarschijnlijkheid aan dat een belegger de vooropgestelde betalingen van interest en kapitaal daadwerkelijk zal ontvangen. Standard and Poor’s en Fitch drukken hun ratings uit in letters met een schaal van AAA tot D. Moody’s drukt haar ratings uit in letters en cijfers met een schaal van Aaa tot Ca. Waarbij een obligatie met AAA (S&P en Fitch) of Aaa (Moody’s) rating de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid heeft dat een belegger de vooropgestelde betalingen van interest en kapitaal zal ontvangen. Obligaties met een Investment grade rating hebben een langetermijn kredietbeoordelingsscore of rating van BBB- (S&P en Fitch) of Baa3 (Moody’s) of hoger.

**** Afgeleide producten (of derivaten) zijn financiële instrumenten waarvan de waarde een afgeleide is van de waarde van een ander actief (de onderliggende waarde). De waarde van het derivaat wordt niet alleen bepaald door de waarde van het onderliggende actief, maar ook door tal van andere factoren (bijvoorbeeld de renteontwikkeling, looptijd en volatiliteit van het onderliggende actief, …). Er bestaan verschillende soorten derivaten (forwards, futures, swaps, opties, ... ) op verschillende soorten van activa (grondstoffen, munten, aandelen, ...). De kracht van derivaten ligt in de hefboomwerking. Behalve als speculatief instrument kunnen ze ook worden gebruikt om een portefeuille te beschermen tegen bepaalde marktrisico's, zoals wisselkoers- en renterisico's.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium