Protest van Greenpeace tegen fossiele brandstoffen

KBC heeft zijn beleid inzake kredieten aan de energiesector al herzien

Vandaag, naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van KBC, heeft Greenpeace geprotesteerd tegen het investeringsbeleid van KBC inzake fossiele brandstoffen in Tsjechië.

In realiteit is het zo dat KBC/CSOB zijn steenkoolfinanciering reeds substantieel heeft afgebouwd van 252 miljoen euro eind 2016 naar 86 miljoen euro eind 2017.

Vandaag maakt de financiering van hernieuwbare energie 41% uit van de kredietverstrekking aan de energiesector. KBC/CSOB heeft de ambitie om tegen eind 2030 zijn portefeuille in hernieuwbare energie te laten groeien tot meer dan 50% van zijn totale portefeuille in de energiesector.

Bovendien heeft KBC onlangs beslist om zijn KBC Energy Credit Policy aan te passen.

 

Aangepaste KBC Energy Credit Policy 2018:

· Begin dit jaar heeft KBC beslissingen genomen over de update van zijn verschillende beleidslijnen over  duurzaamheid.

Deze geüpdatete beleidslijnen zullen in juni 2018 ingevoerd en bekendgemaakt worden, maar omwille van de specifieke vraag naar het steenkoolbeleid van KBC wenst KBC nu al over zijn aangepaste KBC Energy Credit Policy te informeren.

· Om bij te dragen aan de 2°-doelstelling van het Akkoord van Parijs en tevens op basis van een toenemende consensus dat de overgangsperiode naar een koolstofarme economie ingekort moet worden, werden volgende beslissingen genomen:

o   CSOB Tsjechië zal uitstappen uit de steenkoolsector en de huidige blootstelling aan steenkool-gebaseerde elektriciteitsproductie zal uiterlijk in 2023 tot nul herleid worden. Dat betekent vanaf juni 2018:

§  Geen financiering van nieuwe steenkoolcentrales en geen nieuwe investeringen in bestaande steenkoolcentrales

§  Geen financiering van nieuwe steenkoolmijnen en geen financiering meer van bestaande steenkoolmijnen.

o   Er is 1 uitzondering: tot 2035, en met afnemende tussentijdse maximale blootstellingen, kunnen bestaande steenkoolcentrales voor centraal aangestuurde verwarming - die verwarming bieden aan 40% van de Tsjechische bevolking - nog steeds gefinancierd worden om verdere ecologische verbeteringen aan deze bestaande centrales aan te brengen. KBC/CSOB wenst zijn rol op te nemen als verantwoordelijke onderneming in de Tsjechische economie en samenleving.

·  Met deze aangepaste KBC-beleidslijn wenst KBC een duidelijk signaal te geven dat de steenkoolgebaseerde elektriciteitsproductie op korte termijn afgebouwd moet worden. Maar KBC neemt tegelijkertijd ook zijn rol op als verantwoordelijke onderneming tegenover de Tsjechische samenleving door de ecologische standaarden in de verwarming van de Tsjechische gezinnen te verbeteren.
 

Achtergrond

In 2016 publiceerde KBC Groep zijn KBC Energy Credit Policy. Concreet betekent dit dat : :

  • KBC weerhoudt zich van de financiering van activiteiten in de steenkoolsector, met inbegrip van de steenkoolontginning en de productie van elektriciteit en warmte gebaseerd op steenkool. Deze policy/beleidslijnslaat op alle vormen van steenkool (vast, bitumineus, sub-bitumineus, bruinkool of ligniet en turf).
  • Voor steenkoolgerelateerde activiteiten in Tsjechië was een overgangsperiode tot 2050 afgesproken gedurende dewelke steenkoolgerelateerde activiteiten nog steeds gefinancierd konden worden, maar met beperkte blootstelling binnen afnemende tussentijdsemaximale blootstellingen.
    Deze beleidslijn resulteerde in een substantiële daling van de steenkoolblootstelling van 252 miljoen euro eind 2016 naar 86 miljoen euro eind 2017.
  • Financiële overwegingenspeelden nooit de belangrijkste rol in de beslissingen over de gemaakte uitzondering voor Tsjechië.
    De CSOB-uitzondering was gebaseerd op de specifieke energiesituatie in Tsjechië, waar steenkool een zeer groot aandeel heeft in de elektriciteitsproductie en de verwarmingssystemen.  Een onmiddellijk stopzetting van alle steenkoolgerelateerde financiering vanaf 2016 werd destijds niet in overeenstemming geacht met onze rol als een verantwoordelijke onderneming in de Tsjechische economie en samenleving.

KBC werkt nog steeds verder aan zijn doelstellingen op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarvan de details te lezen zijn in het Duurzaamheidsverslag 2017 van KBC (beschikbaar op www.kbc.com). U vindt er tevens de krachtlijnen en de beleidslijnen van KBC inzake duurzaam ondernemen.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium