• Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  Sterke resultaten en afronding van het desinvesteringsprogramma

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  Donderdag 13 november 2014 — (7.00 uur CET)
  KBC sloot het derde kwartaal van 2014 af met een nettowinst van 591 miljoen euro, tegenover een nettowinst van 317 miljoen euro in het vorige kwartaal en 272 miljoen euro in het derde kwartaal van 2013.

  Als we de invloed van de legacy-activiteiten (CDO’s, desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico niet in aanmerking nemen, bedroeg de aangepaste nettowinst 477 miljoen euro voor het derde kwartaal van 2014, tegenover 287 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2014 en
  457 miljoen euro in het derde kwartaal van 2013.

  Johan Thijs, Groeps-CEO:

  "De zomermaanden van 2014 werden gekenmerkt door een lagerenteklimaat en een verzwakking van het economische herstel dat eerder dit jaar was ingezet, gecombineerd met een lage inflatie. In die context boekte KBC een nettoresultaat van 591 miljoen euro voor het derde kwartaal, of een aangepaste winst van 477 miljoen euro. De groep blijft uitstekende commerciële resultaten neerzetten. De nettorente-inkomsten zijn gestegen en de kredietvolumes en de klantendeposito's groeien nog aan. We haalden ook hogere nettoprovisie-inkomsten, vooral in de assetmanagementactiviteiten. De gecombineerde ratio voor onze schadeverzekeringsactiviteiten bleef sterk en ook de verkoop van levensverzekeringen steeg. We behielden een sterke kosten-inkomstenratio, aangepast voor specifieke items. De waardeverminderingen op kredieten stegen licht tegenover het vorige kwartaal, maar bleven algemeen laag, met een daling in Ierland. De totale opbrengsten hadden nog altijd te lijden onder negatieve marked-to-marketaanpassingen in de waarde van afgeleide producten gebruikt voor balansbeheer.

  Naast die uitstekende commerciële resultaten slaagde de groep er ook in het desinvesteringsprogramma af te ronden dat  in 2009 overeengekomen was met de Europese Commissie. De verkoop van KBC Deutschland werd afgerond in september, de activiteiten van Antwerpse Diamantbank worden afgebouwd en de twee resterende CDO's in de portefeuille werden gecollapsed. Met die operaties is het desinvesteringsprogramma afgerond.

  In het derde kwartaal van 2014 behaalde de divisie België een nettoresultaat van 384 miljoen euro, iets boven het gemiddelde van 375 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. Ten opzichte van het vorige kwartaal werd het derde kwartaal van 2014 gekenmerkt door hogere nettorente-inkomsten en nettoprovisie-inkomsten, een gezonde gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen en een hogere verkoop van tak 23-producten. Andere kenmerken van het afgelopen kwartaal waren het verminderde maar nog altijd negatieve effect van de waardering van ALM-derivaten, lagere meerwaarden uit de verkoop van financiële activa, seizoensgebonden lagere dividendinkomsten en lagere overige netto-inkomsten. De kosten zijn iets gedaald en de waardeverminderingen stegen in vergelijking met het lage niveau van het tweede kwartaal. De bankactiviteiten waren in het derde kwartaal van 2014 goed voor 80% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 20%.

  In het derde kwartaal van 2014 boekte de divisie Tsjechië een nettoresultaat van 130 miljoen euro. Dat is iets lager dan het gemiddelde van 139 miljoen euro voor de vier voorgaande kwartalen. Ten opzichte van het vorige kwartaal omvatten de resultaten voor het derde kwartaal (op vergelijkbare basis) gelijkblijvende nettorente-inkomsten en lagere nettoprovisie-inkomsten, geen meerwaarden uit de verkoop van financiële activa, een hoger nettoresultaat uit financiële instrumenten, lagere overige inkomsten, een stevige gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen en een hogere verkoop van tak 23-producten. De kosten daalden licht en de waardeverminderingen op kredieten stegen ten opzichte van het onhoudbaar lage niveau van het vorige kwartaal. De bankactiviteiten waren in het derde kwartaal van 2014 goed voor 95% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 5%.

  In het derde kwartaal van 2014 boekte de divisie Internationale Markten een nettowinst van 27 miljoen euro. Dat is heel wat beter dan het negatieve gemiddelde van -236 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen, dat sterk werd beïnvloed door de bijkomende kredietvoorzieningen voor Ierland in het vierde kwartaal van 2013 en de nieuwe Hongaarse wet op kredieten aan particulieren in het tweede kwartaal van 2014. In vergelijking met het vorige kwartaal werd het derde kwartaal van 2014 gekenmerkt door iets hogere nettorente-inkomsten en stevige nettoprovisie-inkomsten, een stabiel resultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde en iets lagere meerwaarden op obligaties en aandelen, een verslechtering van de gecombineerde ratio van schadeverzekeringen en een gedaalde verkoop van levensverzekeringen. We wijzen erop dat het vorige kwartaal zwaar te lijden had onder de nieuwe Hongaarse wet op kredieten aan particulieren. De kosten bleven in het derde kwartaal stabiel en de kredietvoorzieningen daalden, vooral in Ierland. In totaal leverden de bankactiviteiten een nettoresultaat van 23 miljoen euro op (positieve resultaten van Slowakije, Hongarije en Bulgarije, maar een negatief resultaat in Ierland), terwijl de verzekeringsactiviteiten een nettoresultaat van 4 miljoen euro genereerden.

  De liquiditeitspositie van onze groep blijft erg sterk. De LCR en NSFR zitten ruim boven 100%.

  Ook onze kapitaalpositie blijft erg sterk, zoals blijkt uit onze common equity ratio van 13,7% (Basel III, fully loaded volgens de Deense compromismethode). In de analyse van de eerste negen maanden van het jaar is rekening gehouden met de terugbetaling van 0,5 miljard euro aan de Vlaamse overheid begin januari, met de resultaten voor die eerste negen maanden en met een pro-ratavoorziening voor het voorgestelde dividend, de coupons op de Additional Tier 1-instrumenten en de coupon op de resterende overheidssteun die over 2014 moeten worden betaald. Daardoor blijft de common equity ratio ruim boven onze doelstelling van 10,5%.

  Die stevige kapitaalpositie werd ook bevestigd door de resultaten van de uitgebreide beoordeling die de ECB heeft uitgevoerd. KBC overtrof de drempels van de asset quality review en de stresstests en behield een ruime marge van 2,8 procentpunten (2,8 miljard euro) boven de drempel van 5,5% die de ECB oplegt. Dat toont de robuustheid van KBC aan.

  De groep verwelkomde ook de verlenging van de verankeringsafspraken tussen Cera, KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders met betrekking tot KBC Groep. Zij bevestigden dat ze ook de volgende tien jaar in onderling overleg willen blijven optreden met betrekking tot KBC Groep. Op die manier verzekeren ze de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunen ze de verdere ontwikkeling van de KBC-groep.

  Die verankeringsafspraak helpt KBC zijn ambitie waar te maken om tot de best presterende retailgerichte financiële instellingen in Europa te behoren en in zijn kernmarkten de referentie te worden in bankverzekeren. Dat wil KBC bereiken door in zijn kernmarkten zijn businessmodel van bank-verzekeraar voor particulieren, kmo's en midcaps op een uiterst kostenefficiënte manier te versterken. Het focust daarvoor op een duurzame en rendabele groei binnen het kader van een degelijk risico-, kapitaal- en liquiditeitsbeheer. En het wil komen tot een uitmuntende klantentevredenheid via een naadloze multikanaalbenadering voor zijn distributie, waarbij de klant centraal staat. De groep is oprecht dankbaar voor het vertrouwen van zijn klanten en stakeholders in het bedrijf en zijn medewerkers."

  Als bijlage vind je het volledige persbericht.

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

  Johan Thijs, CEO KBC Groep
  KBC-logo
  Viviane Huybrecht General Manager, Corporate Communication/Spokesperson, KBC Group at KBC Groep NV
  Wim Allegaert General Manager, Investor Relations, KBC Group at KBC Groep NV