KBC stelt eerste Klimaatrapport voor met concrete doelstellingen inzake CO2-vermindering voor toekomst

KBC stelt eerste Klimaatrapport voor met concrete doelstellingen inzake CO2-vermindering voor toekomst

Tijdens een persontmoeting vandaag lichtte Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, het Klimaatrapport van KBC Groep toe.

Johan Thijs zei: “Bij KBC hebben we al sinds 1970 aandacht voor het klimaat, toen we startten met de Stichting Leefmilieu (later Argus), een stichting voor wetenschappelijk en milieuonderzoek en het voorlichten en bewustmaken van het grote publiek inzake milieubeleid en -herstel. We formuleerden in het verleden ook al ambitieuze doelstellingen die we telkens haalden en overschreden. In 2019 schakelden we nog een versnelling hoger en ondertekenden we het Collective Commitment to Climate Action van de Verenigde Naties en engageerden we ons om – in samenwerking met onze klanten - de vergroening van de economie maximaal te stimuleren. Zo trachten we de opwarming van de aarde mee te beperken tot ruim onder de 2°C, waarbij we streven naar 1,5°C, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. De voorbije jaren hebben we al belangrijke stappen gezet om de opwarming van de aarde te helpen aan banden leggen.

Het Klimaatrapport dat we op 30 september publiceerden en vandaag toelichten, schetst nu onze groepswijde klimaatvisie en -ambities voor de komende jaren op het vlak van kredietverlening en vermogensbeheer.

Om die te concretiseren, formuleren we in het rapport ambitieuze nieuwe doelstellingen voor de klimaatimpact van onze kredietportefeuille en vermogensbeheeractiviteiten. Deze komen bovenop de beleidslijnen die we concreet toepassen op de activiteiten van onze klanten in een aantal belangrijke sectoren. Die sectoren vertegenwoordigen voor ons het grootste risico op blootstelling aan CO2-emissie. Zij staan in voor 2/3e van onze kredietactiviteit en onze geschatte gefinancierde CO2-emissies einde 2021.

Ook al is de datakwaliteit, net als de accuratesse van de wereldwijd gehanteerde methodologieën, nog niet altijd optimaal, toch nemen we onze verantwoordelijkheid en formuleren we concrete klimaatdoelstellingen en bouwen we actief mee aan een koolstofarme, duurzame samenleving. De doelstellingen geven op transparante wijze het kader aan waar we op korte termijn (2030) en op langere termijn (2050) als onderneming naartoe willen, zowel voor onszelf als voor onze klanten. Momenteel focussen onze doelstellingen zich op kredietverstrekking en vermogensbeheer. Voor de verzekeringsactiviteiten zijn vandaag nog onvoldoende erkende onderzoeks- en rapporteringsmethodes beschikbaar.

 

Filip Ferrante, directeur Corporate Sustainability KBC Groep vult verder aan: “Het Klimaatrapport van KBC Groep bevat analyses en doelstellingen voor de sectoren energie, vastgoed, transport, landbouw, bouwnijverheid en metalen. Sommige daarvan werden verder onderverdeeld in deelsectoren. Voor die sectoren zetten we tegen 2030 concrete en meetbare doelstellingen voorop. Deze zijn gebaseerd op de vandaag gangbare wetenschappelijke inzichten en een eigen inschatting van de economische en technische haalbaarheid voor die sectoren, die we hebben gebundeld in ‘White Papers’ per sector. De doelstellingen houden rekening met het economische en sociale weefsel en moeten dan ook in een ruimer kader gelezen worden dan louter de klimaatproblematiek. Zo kunnen we onze maatschappelijke rol maximaal invullen en voor onze klanten een noodzakelijke maar haalbare transitie naar een meer duurzame samenleving helpen mogelijk maken. We zullen die transitie maximaal ondersteunen en begeleiden vanuit onze financiële en technische expertise, en dat zonder afbreuk te doen aan het behalen van onze vooropgestelde klimaatdoelen.

Voor een omvattend en transparant overzicht van zowel de ESG-realisaties en -progressie van KBC het afgelopen jaar als zijn duurzaamheidsambities verwijs ik graag naar het in april 2022 gepubliceerde Duurzaamheidsrapport van KBC. Dat rapport bevat voor het eerst ook de indirecte klimaatafdruk van KBC.”

 

Elke sector staat voor specifieke uitdagingen

Niet alle sectoren zullen even snel en in dezelfde mate hun CO2-reductie kunnen realiseren, omdat iedere sector voor andere economische en technologische uitdagingen staat. De ambities van KBC inzake decarbonisatie slaan in hoofdzaak op de vastgoed- en energiesector, en daarnaast ook nog transport. De financiële hefboom van KBC om daar een transitie te helpen verwezenlijken, is daar immers het grootst. Daarom ook neemt KBC het voortouw en beschouwt het de eigen woningkredietportefeuille als specifieke subsector, net als kredietverstrekking en leasing voor wagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Voor sommige sectoren is het nog allesbehalve evident om onmiddellijk broeikasgassen af te bouwen omdat nieuwe technologieën nog ontbreken of omdat – zoals in de landbouw – rekening moet gehouden worden met de effecten van een aantal natuurlijke processen. Ook voor die sectoren heeft KBC nu reeds duidelijke doelstellingen naar voor geschoven.

 

KBC nam reeds hele reeks concrete initiatieven om klanten te begeleiden bij hun transitie naar een duurzamer werking

Om zijn klanten te begeleiden in het concreet verwezenlijken van de transitie naar een duurzamer werking, werkt KBC samen met gespecialiseerde externe partners.

  • Samen met Encon voerde KBC al meer dan 340 gesprekken met grote klanten uit het bedrijvensegment om hun bedrijfsprocessen te helpen verduurzamen. Dat resulteerde in meer dan 200 adviescontracten.
  • Naar analogie met de Encon-samenwerking voor corporate klanten kunnen nu ook KMO’s binnenkort een beroep doen op klimaatadvies via KBC Sustainability Services, ​ een gespecialiseerde dochteronderneming van KBC
  • In samenwerking met EDI garandeert KBC de plaatsing van 2.000 laadpalen voor elektrische voertuigen van KMO-klanten aan een voordelig en fiscaalgunstig tarief
  • KBC Autolease is veruit marktleider op het vlak van fietsleasing voor werknemers. Vandaag bestaat meer dan 80% van de nieuwe leasingcontracten uit duurzamere voertuigen (fietsen, elektrische auto’s, hybride auto’s). 67% van de nieuwe leasecontracten voor auto’s slaan vandaag op elektrische of hybride wagens, bijna evenveel als conventionele verbrandingsmotoren in 2020.
  • KBC biedt particulieren via Mijnenergie.be in KBC Mobile de mogelijkheid om energieprijzen te vergelijken en in te tekenen op een voordelig contract.
  • Setle is een tool voor vastgoedmakelaars om een realistische inschatting te maken van de te verwachten renovatiekosten voor een pand.
  • KBC werkt samen met de Belgische start-up Claire aan een innovatief pilootproject voor de uitrol van carbon farming1 in Vlaanderen
  • … ​

KBC stelt doelstellingen voorop voor kredietportefeuille

KBC stelt volgende doelstellingen voorop voor haar kredietportefeuille:

Story image

Bij de lezing van deze grafiek met de voornaamste doelstellingen is het belangrijk om de vermelde percentages te relateren aan de gehanteerde maatstaf (‘metric’). KBC streeft in de mate van het mogelijke naar een formulering in fysieke intensiteit van uitstootcijfers (bijvoorbeeld gram CO2/km bij wagens), maar die data zijn vooralsnog niet beschikbaar voor alle sectoren. Daarom hanteert KBC daar voorlopig een doelstelling in termen van financiële intensiteit als alternatief (bijvoorbeeld ton CO2/m euro financiering in de energiesector). Voor een detailoverzicht van alle doelstellingen verwijzen we naar het Klimaatrapport.

 

KBC stelt ook doelstellingen inzake verantwoord beleggen

KBC is niet enkel actief als kredietverstrekker, maar ook als vermogensbeheerder. De afgelopen decennia heeft KBC zijn rol als pionier van verantwoord beleggen op zich genomen. Die ambitie blijft ook vandaag en in de toekomst overeind. Eind 2021 werd voor 31,7 miljard euro aan financieel vermogen bij KBC Asset Management verantwoord beheerd. Van iedere vandaag geïnvesteerde 100 euro wordt meer dan de helft volgens verantwoorde criteria belegd. Op die manier beschikt KBC Asset Management over een aanzienlijke financiële slagkracht om de transitie naar een koolstofneutrale samenleving mogelijk te maken. Daarom bevat het Klimaatrapport ook een specifiek hoofdstuk met de doelstellingen voor KBC Asset Management

 

KBC communiceert op en transparant over haar duurzaamheidsbeleid, -doelstellingen en verwezenlijkingen

Het Klimaatrapport vormt een aanvulling op het Duurzaamheidsrapportvan KBC. Het is een technisch document dat zich in eerste instantie richt naar duurzaamheidsexperts, maar is uiteraard vrij beschikbaar voor iedereen die in deze materie geïnteresseerd is. Het is enkel in het Engels verkrijgbaar.

De Belgische bedrijfsactiviteiten van KBC wegen proportioneel het sterkst door in het Klimaatrapport, maar in de komende jaren zal het belang van de Centraal-Europese activiteiten van KBC daarin verder toenemen.

Het rapport maakt deel uit van de engagementen die KBC in 2019 nam toen het samen met andere leidende internationale financiële instellingen toetrad tot de Collective Commitment for Climate Action (CCCA) van de Verenigde Naties. Daar geldt de afspraak dat de leden - binnen de drie jaar na hun aansluiting - concrete doelstellingen formuleren om hun financieringsstromen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs (i.c. de klimaatopwarming onder de 2°C houden, met 1,5°C als streefdoel).

PricewaterhouseCoopers auditeerde de berekende nulmeting van de klimaatdoelstellingen van KBC op het vlak van kredietverstrekking, zoals opgenomen in het Klimaatrapport.


1Carbon Farming is een algemeen begrip voor landbouwpraktijken die zich richten op het opslaan van koolstof in de bodem. De bodem wordt erdoor verrijkt, de bodemstructuur verbeterd en landbouwers kunnen zich laten vergoeden voor deze opslag. Dat gebeurt via zogenaamde ‘carbon credits’ die verhandelbaar zijn op een specifiek platform. De landbouwer kan ook carbon credits verkrijgen in ruil voor het toepassen van opslagtechnieken voor koolstof.

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Persbericht.pdf 295 KB
Story image

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium